Aktywny udział pokrzywdzonego lub jego najbliższej rodziny w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego

0
(0)

W tym artykule postaram się opisać, jak ważny jest aktywny udział pokrzywdzonego lub najbliższej rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku drogowego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku.

Każdy wypadek, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni stanowi przestępstwo zgodnie z art. 177 kodeksu karnego. Oczywiście wypadek ze skutkiem śmiertelnym również stanowi przestępstwo w świetle art. 177 § 2 k.k.

W takiej sytuacji prokuratura z urzędu wszczyna postępowanie karne w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, wskazania jego sprawcy, ustalenia ewentualnego przyczynienia się innych uczestników wypadku, a następnie ukarania winnego zaistniałego zdarzenia.

Prawo do udziału w postępowaniu przygotowawczym od momentu jego wszczęcia ma osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik. Pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Sprawca wypadku uzyskuje możliwość aktywnego udziału w postępowaniu karnym dopiero w momencie przedstawienia mu zarzutów. Przed postawieniem zarzutów może być przesłuchiwany w charakterze świadka, jednak bez prawa dostępu do akt postępowania.

Z perspektywy osoby pokrzywdzonej w wypadku drogowym lub osób najbliższych osoby, która poniosła śmierć w wyniku wypadku, postępowanie karne jest istotne przede wszystkim z dwóch powodów:

  1. Ustalenie winnego spowodowania wypadku i wymierzenie mu sprawiedliwej kary;
  2. Uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

Przedstawiona przeze mnie kolejność nie jest przypadkowa, gdyż przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego zakład ubezpieczeń nie będzie chciał wypłacić pokrzywdzonemu należnych mu świadczeń, nawet gdy sprawca przyzna się do spowodowania wypadku, a jego wina nie będzie budzić wątpliwości.

Takie oczywiste sytuacje to jednak rzadkość, w większości przypadków w trakcie postępowania karnego sprawca nie przyznaje się do winy, a żeby mu ją udowodnić prokuratura musi przeprowadzić szereg dowodów, w tym przesłuchać świadków zdarzenia, zbadać ślady z miejsca zdarzenia i samochód sprawcy, lub przekazać sprawę biegłemu, który na podstawie posiadanej specjalistycznej wiedzy zrekonstruuje przebieg wypadku i wskaże jego sprawce.

Zgodnie z art. 299 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzony jest stroną tego postępowania, natomiast na podstawie art. 300 kodeksu postępowania karnego przysługują mu następujące uprawnienia:

  • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;
  • uczestniczenia w tych czynnościach;
  • korzystania z pomocy pełnomocnika;
  • złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu;
  • końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego;
  • składania zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego;
  • zaskarżenia postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze.

Jak wynika z przedstawionego powyżej opisu postępowanie przygotowawcze to często proces długotrwały, gdyż od momentu wypadku do przekazania sprawy do sądu wraz z aktem oskarżenia może trwać nawet rok czasu. Ponadto jest to proces bardzo skomplikowany, w którym najdrobniejsze szczegóły mogą zaważyć na prawidłowym ustaleniu sprawcy wypadku lub ustaleniu czy pokrzywdzony przyczynił się do spowodowania wypadku, a jeżeli tak to w jakim stopniu.

Wszystkie te okoliczności mają podstawowy wpływ na wymiar kary dla sprawcy wypadku oraz kwotę należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia i odszkodowania, dlatego bardzo ważnym jest, by aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym od momentu jego wszczęcia, aż do jego prawomocnego zakończenia.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply