Archiwum kategorii: Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym

Podstawa prawna dochodzenia zwrotu kosztów związanych z utraconymi korzyściami na wskutek wypadku drogowego

Celem odpowiedzi na pytanie, jaka jest podstawa prawna dochodzenia kosztów związanych ze zwrotem utraconych korzyści na wskutek wypadku należy zaznaczyć, iż generalną podstawę prawną dochodzenia wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem jest art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, który … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej w przypadku, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 roku

Na wstępie niniejszego artykułu należy podkreślić, że celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody niemajątkowej, która wyraża się w doznanej krzywdzie w postaci cierpienia fizycznego, jak i psychicznego. Naprawienie szkody następuje poprzez przyznanie przez Sąd odpowiedniej rekompensaty pieniężnej, uwzględniającej całokształt okoliczności dotyczących … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Instytucja przedawnienia roszczeń przy umowie ubezpieczenia

Na wstępie niniejszego artykułu należy zauważyć, że instytucja przedawnienia pełni bardzo ważną funkcję, a mianowicie funkcję gwarancyjną. Przedawnienie gwarantuje pewność stosunków prawnych, skutkuje wykluczeniem z obrotu prawnego roszczeń, które nie zostały zrealizowane przez ściśle określony czas. Przedawnienie roszczeń prowadzi do … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Pokrycie przez sprawcę wypadku drogowego kosztów nabycia samochodu inwalidzkiego dla poszkodowanego

Problem pokrycia przez sprawcę kosztów nabycia samochodu inwalidzkiego dla poszkodowanego wskutek wypadku drogowego jest niezwykle istotny w szczególności dla charakterystyki praw osób pokrzywdzonych w w/w zdarzeniach. Bardzo często poszkodowani nie mają wiedzy odnośnie uprawnień, które im przysługują względem osób, które … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

W jakiej formie jest wypłacane zadośćuczynienie w związku z powstałą na skutek wypadku drogowego szkodą niemajątkową?

Zadośćuczynienie pieniężne jest to jeden ze sposobów wyrównania szkody niemajątkowej powstałej na skutek wypadku. Szkoda niemajątkowa to wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji poszkodowanego, czyli krzywda spowodowana wypadkiem, która wywołała niepożądane konsekwencje w sferze psychicznej, tj. przy braku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy po otrzymaniu zadośćuczynienia można żądać dodatkowej sumy z uwagi na ujawnienie się dodatkowych dolegliwości?

Na wstępie niniejszego artykułu należy podkreślić, że zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny, jego celem jest naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się krzywdą w postaci cierpienia fizycznego, jak i psychicznego. Instytucja zadośćuczynienia została określona w kodeksie cywilnym, m. in. w art. 445. Przepis … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę zasądzając zadośćuczynienie?

Na wstępie należy zauważyć, że instytucja zadośćuczynienia została określona w kodeksie cywilnym, w szczególności w artykule 445. Celem świadczenie pieniężnego określonego w tym przepisie jest naprawienie szkody niemajątkowej, która wyraża się w doznanej krzywdzie w postaci cierpienia fizycznego, jak i … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Komu przysługuje zadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego?

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 k.c. Niewątpliwie osobami uprawnionymi do wystąpienia o zadośćuczynienie na podstawie wskazanego przepisu są osoby najbliższe dla zmarłego, jednakże pojęcie „osoba najbliższa” jest na tyle … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Podstawa prawna dochodzenia zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem do nowego zawodu

Podstawę prawną dochodzenia wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem jest art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy poszkodowany może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody?

Wyobraź sobie, że jedziesz rowerem i zostajesz potrącony przez samochód. W wyniku tego wypadku masz wstrząs mózgu, złamane żebra i stłuczony nadgarstek, a więc jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym. Jednakże podczas wypadku jechałeś ulicą bez odpowiedniego oświetlenia roweru oraz … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Wpływ przyczynienia się poszkodowanego do spowodowania wypadku drogowego na wysokość zadośćuczynienia

Jak zostało wskazane w artykule: Orzecznictwo sądowe dotyczące instytucji przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody, mogą zdarzyć się sytuacje, że osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych przyczyniają się do spowodowania wypadku. Za przyczynienie się poszkodowanego do wypadku należy uznać … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Co oznacza instytucja przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?

Podstawę prawną instytucji przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody reguluje art. 362 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Orzecznictwo sądowe dotyczące instytucji przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

Zdarzają się sytuacje, że osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych przyczyniają się do spowodowania wypadku. Mogą zdarzyć się bowiem sytuacje, iż to poszkodowani swym nierozważnym zachowaniem (np. przejście na drugą stronę jezdni w miejscu do tego niewyznaczonym), stwarzają bardzo niebezpieczną sytuację … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Komu przysługuje zwrot kosztów pogrzebu?

Celem niniejszego artykułu jest omówienie kwestii dotyczących uzyskania zwrotu kosztów pogrzebu poszkodowanego, który na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poniósł śmierć. Prawo do żądania zwrotu przedmiotowych kosztów przysługuje osobie, która koszty te realnie poniosła. Roszczenie o zwrot kosztów pochówku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Roszczenie o zwrot utraconych zarobków

Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce roszczeń o utracone zarobki, uzyskiwane w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę bądź prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Przedmiotowe uprawnienie przysługuje poszkodowanemu, który wskutek wypadku utracił dochody, jakie uzyskałby gdyby szkoda nie została … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Podstawa prawna dochodzenia zwrotu kosztów związanych z koniecznością przebudowy mieszkania oraz przystosowania samochodu do potrzeb inwalidzkich

W poprzednich artykułach dokonana została analiza artykułu 444 § 1 kodeksu cywilnego, który statuuje możliwość dochodzenia odszkodowania w związku z poniesionymi szkodami majątkowymi w związku z wypadkiem drogowym. Dla przypomnienia, art. 444 § 1 k.c., stanowi, że: „W razie uszkodzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Zwrot kosztów związanych z wypadkiem drogowym poniesionych przez poszkodowanego

Tak jak wskazaliśmy w poprzednim artykule Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanego w prywatnych placówkach opieki medycznej, nie ma określonego rodzaju czynności w zakresie leczenia bądź rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadku, które można wyszczególnić. W każdym przypadku będzie badana zasadność … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanego w prywatnych placówkach opieki medycznej

Zazwyczaj poszkodowani w wypadkach korzystają z opieki po wypadku w publicznych placówkach medycznych, które są ogólnodostępne, a ceny różnych usług przez nie oferowanych ujednolicone. W tym miejscu pojawia się pytanie czy poszkodowany musi koniecznie korzystać z opieki publicznej? Oczywiście nie. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Komu przysługuje tzw. stosowne odszkodowanie określone w art. 446 § 3 k.c.?

W artykule zatytułowanym: Odszkodowanie przysługujące najbliższym członkom rodziny zmarłego w następstwie wypadku drogowego przeanalizowano warstwę teoretyczną prawa do tzw. stosownego odszkodowania przysługującemu osobom najbliższym zmarłego, poszkodowanego wypadkiem drogowym. Natomiast celem niniejszego artykułu jest doprecyzowanie kwestii realizacji przedmiotowego świadczenia. Stosowne odszkodowanie przysługuje osobom … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy poszkodowanemu przysługuje zwrot wydatków związanych z jego transportem do i ze szpitala?

W artykule zatytułowanym: Jakiego rodzaju koszty obejmuje obowiązek naprawienia szkody wynikłej z wypadku komunikacyjnego?, została dokonana analiza podstaw prawnych roszczenia zwrotu wydatków poniesionych przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku. Dla przypomnienia, podstawowym przepisem regulującym kwestię wypłaty odszkodowania za poniesione szkody … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj