Archiwum kategorii: Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego

W jakiej wysokości Sądy orzekają zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych w sprawach karnych o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Wiecie już z poprzednich artykułów, że osoby, które na skutek wypadku drogowego doznały obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, mogą domagać się, by Sąd w postępowaniu karnym  o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku drogowego a naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonego

Kierujący pojazdem, który na skutek nie zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowoduje wypadek drogowy, w którym inna osoba odniesie obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni popełnia przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Wniosek o nałożenie na sprawcę wypadku drogowego obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Pokrzywdzony, a więc osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni  może dochodzić naprawienia doznanej w wypadku szkody i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym przeciwko kierowcy pojazdu, który spowodował wypadek. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , | Skomentuj

Zalety i wady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy w postępowaniu karnym i cywilnym

Każda osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, może dochodzić zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia: w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub 2 k.k. – od sprawcy wypadku drogowego, a więc … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj

Co należy zrobić gdy sprawcą wypadku drogowego był obcokrajowiec?

W niniejszym artykule zostanie wskazane jak należy postąpić w razie wypadku, w którym sprawcą zaistniałej szkody jest obcokrajowiec. Jest to niezwykle ważne aby wiedzieć, jak powinno zostać udokumentowane zdarzenie wywołujące szkodę, tym bardziej że wypadków, czy też kolizji drogowych spowodowanych … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Od kogo poszkodowany może dochodzić roszczeń związanych ze zdarzeniem komunikacyjnym?

Analizując kwestię dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego wskutek wypadku komunikacyjnego pragnę nadmienić, iż zgodnie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) poszkodowany … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Roszczenie sprawcy wypadku do zakładu ubezpieczeń o zwrot kwoty wypłaconej poszkodowanemu tytułem odszkodowania

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki roszczenia regresowego sprawcy wypadku względem zakładu ubezpieczeń. Jest to kwestia istotna z punktu widzenia sprawcy, który mimo posiadanego ubezpieczenia OC, wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie we własnym zakresie. Wskazać należy, iż w takiej sytuacji sprawca wypadku może odzyskać … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Dostęp poszkodowanego do akt szkodowych

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie kwestii dostępu osoby poszkodowanej do akt szkodowych prowadzonych przez zakład ubezpieczeń. Jest to problematyka bardzo istotna, gdyż zapoznanie się z aktami postępowania likwidacyjnego może mieć bezpośrednie przełożenie na wynik tego postępowania. Osoba poszkodowana zapoznając … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Czy są jakiekolwiek sankcje za niedotrzymanie przez zakład ubezpieczeń terminu na wypłatę odszkodowania osobie uprawnionej?

W artykule zatytułowanym W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej lub poszkodowanej? wskazano dokładny czas, w którym zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej. Ponadto, wymieniono szereg powinności o charakterze informacyjnym, które ciążą na wskazanym powyżej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej lub poszkodowanej?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku: „zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Należy pamiętać, że żądanie, które możesz skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ulegają przedawnieniu. Po upływie tego terminu uwzględnienie kierowanych przez Ciebie roszczeń jest właściwie niemożliwe, a więc ważne jest, by nie przegapić poniżej opisanych terminów na ich wniesienie. Termin wniesienia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie?

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w skrócie UFG, to instytucja powołana w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. Głównym zadaniem funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadacz pojazdów mechanicznych … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Czynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie ogólnych zasad postępowania przy wypadku drogowym. Jest to temat niezwykle istotny, bowiem jak wskazuje praktyka, niewiele osób uczestniczących w wypadku drogowym ma świadomość tego, jak w takiej sytuacji należy się zachować. W zakresie czynności … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Kto może dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej ?

W sierpniu 2008 roku zaczął obowiązywać art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Przepis ten stanowi bezpośrednią podstawę prawną do dochodzenia od zakładów … Czytaj dalej

Opublikowano Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Kiedy przedawniają się roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z OC sprawcy wypadku drogowego?

  Roszczenie, tj. uprawnienie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym do żądania od zakładu ubezpieczeń naprawienia szkody powstałej na skutek wypadku drogowego z polisy OC sprawcy wypadku ulega przedawnieniu z upływem następujących terminów: po upływie 3 lat licząc od daty dowiedzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?  

W każdym zgłoszeniu szkody osoba poszkodowana na skutek wypadku drogowego powinna wskazać kwotowo wysokość żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Podobnie Zakład ubezpieczeń wydając decyzję w postępowaniu likwidacyjnym określa w niej wysokość przyznanego osobie poszkodowanej odszkodowania i zadośćuczynienia. Zazwyczaj są to kwoty niższe … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | 2 komentarze

Czy ugoda z zakładem ubezpieczeń jest korzystna dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym?

Zakłady Ubezpieczeń często zwracają się do osób poszkodowanych w wypadkach drogowych z propozycją zawarcia ugody w przedmiocie  wysokości odszkodowania. W tym artykule postaram się opisać wady i zalety, jakie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym niesie podpisanie ugody z zakładem ubezpieczeń. Dlaczego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Odwołanie osoby poszkodowanej od decyzji zakładu ubezpieczeń o wypłacie odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Podejmowane przez zakłady ubezpieczeń decyzje o wysokości przyznanego osobom poszkodowanym odszkodowania i zadośćuczynienia są w większości przypadków zaniżone w stosunku do wysokości poniesionej w wypadku drogowym szkody. W treści decyzji, zazwyczaj na jej końcu, znajduje się pouczenie, zgodnie z którym osoba … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Skarga osoby poszkodowanej w wypadku drogowym na działanie Zakładu Ubezpieczeń do Rzecznika Ubezpieczonych

Zgodnie z opublikowanym w 2015r. raportem Rzecznik Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r., otrzymał 7960 pisemnych skarg zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Dla porównania w I półroczu 2013 r. odnotowano 8543 skargi – co oznacza, iż … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Czy Zakład Ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do zakończenia postępowania karnego spowodowanie wypadku drogowego?

Zdarza się, że zakłady ubezpieczeń zwlekają z decyzją o wypłacie  na rzecz osoby poszkodowanej  w wypadku drogowym odszkodowania aż do czasu zakończenia postępowania karnego  przeciwko sprawcy wypadku.  Taka praktyka zakładów ubezpieczeń jest nieprawidłowa. Postępowanie karne może trwać nawet kilka lat i oczekiwanie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj