Archiwum kategorii: Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym

Czy osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym może zaskarżyć postanowienie o umorzeniu dochodzenia przeciwko sprawcy wypadku ?

W tym artykule opiszę, co powinna zrobić osoba pokrzywdzona na skutek wypadku drogowego, gdy Policjant lub Prokurator wyda postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa w sprawie karnej o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Czy pokrzywdzony może zaskarżyć postanowienie o umorzeniu dochodzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Czy osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym może przeglądać akta sprawy karnej przeciwko sprawcy wypadku ?

Każda osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku. Pierwszym etapem postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , , | 2 komentarze

W jakiej wysokości Sądy orzekają zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych w sprawach karnych o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Wiecie już z poprzednich artykułów, że osoby, które na skutek wypadku drogowego doznały obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, mogą domagać się, by Sąd w postępowaniu karnym  o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku drogowego a naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonego

Kierujący pojazdem, który na skutek nie zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowoduje wypadek drogowy, w którym inna osoba odniesie obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni popełnia przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Wniosek o nałożenie na sprawcę wypadku drogowego obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Pokrzywdzony, a więc osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni  może dochodzić naprawienia doznanej w wypadku szkody i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym przeciwko kierowcy pojazdu, który spowodował wypadek. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , | Skomentuj

Czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy wypadku drogowego jeśli wstąpił w rolę oskarżyciela posiłkowego?

Jak zostało już wskazane w artykule: Dlaczego pokrzywdzony powinien wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego w sprawie przeciwko sprawcy wypadku drogowego? uzyskanie w postępowaniu karnym statusu oskarżyciela posiłkowego niesie ze sobą szereg korzyści oraz uprawień, które umożliwiają pokrzywdzonemu branie czynnego udziału … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Czego pokrzywdzony może żądać od sprawcy wypadku drogowego w postępowaniu karnym?

Będąc osobą pokrzywdzoną na skutek wypadku drogowego, warto abyś wiedział czego masz prawo domagać się od sprawcy wypadku w toczącym się przeciwko niemu procesie karnym. Trzeba mieć na uwadze, że prawo karne przewiduje określone środki o charakterze kompensacyjnym, które służyć … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Dlaczego pokrzywdzony powinien wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego w sprawie przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki istotnej z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej w wypadku drogowym, a mianowicie zasadności wstąpienia przez nią w rolę oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przeciwko sprawcy wypadku. Zauważyć należy, iż w ramach postępowania karnego można wyróżnić … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia jednocześnie od sprawcy wypadku i zakładu ubezpieczeń?

Zauważyć należy, że każdy wypadek drogowy z natury rzeczy pociąga za sobą szereg szkód, nie tylko w sferze materialnej (uszkodzenie pojazdów), ale i niematerialnej (urazy ciała, ból, cierpienie). W związku z tym w tego typu sytuacjach, szczególnie istotną staje się … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy wypadku?

Wypadki drogowe w polskich realiach drogowych można zaliczyć do zjawisk nagminnych. Z natury rzeczy wypadek drogowy pociąga za sobą szereg szkód, nie tylko w sferze materialnej (uszkodzenie pojazdów), ale i niematerialnej (urazy ciała, ból, cierpienie). W związku z tym w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Obowiązek naprawienia szkody w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na podstawie art. 46 § 1 k.k.

Na wstępie należy zauważyć, że do głównych zasad postępowania karnego należy nie tylko wykrycie i pociągniecie sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej, lecz także uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego, zwłaszcza poprzez zrekompensowanie mu wyrządzonej przestępstwem szkody. Tak jak to wskazano w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę odgrywają istotną rolę w procesie karnym jako środki pozwalające na uwzględnienie praw ofiary przestępstwa w postępowaniu karnym. Możliwość zasądzenia przez Sąd obowiązku naprawienia szkody jet dużym udogodnieniem da ofiary przestępstwa. Nie musi … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym

Poszkodowany w wypadku drogowym ma trzy drogi dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych: bezpośrednio od ubezpieczyciela z polisy OC posiadacza samochodu; w postępowaniu cywilnym; w ramach postępowania karnego. Należy jednak podkreślić należy, że za szkodę powstałą z tytułu udziału w wypadku, należna … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy pokrzywdzony musi zeznawać przeciwko osobom najbliższym?

Podczas przesłuchania w Prokuraturze lub w Sądzie każda osoba występująca w charakterze świadka jest pytana o „stosunek do podejrzanego/oskarżonego”. Takie pytanie ma na celu, ustalenie czy danej osobie przysługuje prawo do odmowy składania zeznań z uwagi na bliskość relacji rodzinnych. … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Jak zapoznać się w Sądzie z aktami postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku drogowego ?

Po wniesieniu przez Prokuratora przeciwko sprawcy wypadku drogowego aktu oskarżenia do Sądu  osoba poszkodowana w wypadku drogowym wybiera jedną z ról: rolę biernego uczestnika postępowania karnego prowadzonego przeciwko sprawcy wypadku albo rolę oskarżyciela posiłkowego, a więc działającego obok Prokuratura aktywnego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy osoba poszkodowana powinna aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym w sprawie o wypadek drogowy?

Każdy wypadek drogowy, w którym choć jedna osoba poszkodowana odniosła obrażeń ciała skutkujących jej śmiercią albo rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni stanowi przestępstwo opisane w art.177§1 i 2 k.k. W sprawie wypadku drogowego Policja  z urzędu wszczyna i prowadzi  pod nadzorem Prokuratora postępowanie … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Jak zaskarżyć decyzję Prokuratora lub Policjanta o odmowie udostępnienia osobie pokrzywdzonej akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Prawo do przeglądania akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje: stronom postępowania przygotowawczego, tj. pokrzywdzonemu i podejrzanemu obrońcy podejrzanego i pełnomocnikowi osoby pokrzywdzonej Prokurator lub Policjant prowadzący postępowanie karne w sprawie o wypadek drogowy może … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy pokrzywdzony może zapoznać się z aktami sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

W postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego uprawnienia pokrzywdzonego przysługują: osobie, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni oraz osobom najbliższym dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń odniesionych w wypadku drogowym Osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym jest na … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Kiedy osoba pokrzywdzona decyduje o pociągnięciu sprawcy wypadku drogowego do odpowiedzialności karnej ?

W tym artykule opiszę, w jakich sytuacjach osoba poszkodowana w wypadku drogowym podejmuje samodzielnie decyzję o tym, czy sprawca wypadku drogowego poniesie odpowiedzialność karną  za popełnione przestępstwo. By lepiej zrozumieć to zagadnienie należy zacząć od przybliżenia podziału przestępstw na 1. przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego z urzędu – … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Komu przysługują prawa pokrzywdzonego w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Rozpoczynając cykl artykułów poświęconych prawom osób pokrzywdzonych na skutek wypadków drogowych warto wyjaśnić kim jest pokrzywdzony w sprawie karnej o wypadek drogowy, a więc komu, według ustawy Kodeks Postępowania Karnego  przysługuje status osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie, a … Czytaj dalej

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj