Archiwum kategorii: Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym

Naprawienie szkody przy warunkowym umorzeniu postępowania o spowodowanie wypadku drogowego

Kierowca, który spowodował wypadek na skutek nie zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym inna osoba odniesie obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni popełnia przestępstwo  z art.177 par. 1 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Postępowanie karne przeciwko … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego

Pokrzywdzony, a więc osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni  może dochodzić od kierowcy, który spowodował wypadek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w prowadzonym przeciwko kierowcy postępowaniu karnym.  Podobnie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Obowiązek naprawienia szkody w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na podstawie art. 46 § 1 k.k.

Na wstępie należy zauważyć, że do głównych zasad postępowania karnego należy nie tylko wykrycie i pociągniecie sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej, lecz także uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego, zwłaszcza poprzez zrekompensowanie mu wyrządzonej przestępstwem szkody. Tak jak to wskazano w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę odgrywają istotną rolę w procesie karnym jako środki pozwalające na uwzględnienie praw ofiary przestępstwa w postępowaniu karnym. Możliwość zasądzenia przez Sąd obowiązku naprawienia szkody jet dużym udogodnieniem da ofiary przestępstwa. Nie musi … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym

Poszkodowany w wypadku drogowym ma trzy drogi dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych: bezpośrednio od ubezpieczyciela z polisy OC posiadacza samochodu; w postępowaniu cywilnym; w ramach postępowania karnego. Należy jednak podkreślić należy, że za szkodę powstałą z tytułu udziału w wypadku, należna … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Jak zapoznać się w Sądzie z aktami postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku drogowego ?

Po wniesieniu przez Prokuratora przeciwko sprawcy wypadku drogowego aktu oskarżenia do Sądu  osoba poszkodowana w wypadku drogowym wybiera jedną z ról: rolę biernego uczestnika postępowania karnego prowadzonego przeciwko sprawcy wypadku albo rolę oskarżyciela posiłkowego, a więc działającego obok Prokuratura aktywnego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Czy osoba poszkodowana powinna aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym w sprawie o wypadek drogowy?

Każdy wypadek drogowy, w którym choć jedna osoba poszkodowana odniosła obrażeń ciała skutkujących jej śmiercią albo rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni stanowi przestępstwo opisane w art.177§1 i 2 k.k. W sprawie wypadku drogowego Policja  z urzędu wszczyna i prowadzi  pod nadzorem Prokuratora postępowanie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Jak zaskarżyć decyzję Prokuratora lub Policjanta o odmowie udostępnienia osobie pokrzywdzonej akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Prawo do przeglądania akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje: stronom postępowania przygotowawczego, tj. pokrzywdzonemu i podejrzanemu obrońcy podejrzanego i pełnomocnikowi osoby pokrzywdzonej Prokurator lub Policjant prowadzący postępowanie karne w sprawie o wypadek drogowy może … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Czy pokrzywdzony może zapoznać się z aktami sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

W postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego uprawnienia pokrzywdzonego przysługują: osobie, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni oraz osobom najbliższym dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń odniesionych w wypadku drogowym Osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym jest na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Kiedy osoba pokrzywdzona decyduje o pociągnięciu sprawcy wypadku drogowego do odpowiedzialności karnej ?

W tym artykule opiszę, w jakich sytuacjach osoba poszkodowana w wypadku drogowym podejmuje samodzielnie decyzję o tym, czy sprawca wypadku drogowego poniesie odpowiedzialność karną  za popełnione przestępstwo. By lepiej zrozumieć to zagadnienie należy zacząć od przybliżenia podziału przestępstw na 1. przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego z urzędu – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Komu przysługują prawa pokrzywdzonego w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Rozpoczynając cykl artykułów poświęconych prawom osób pokrzywdzonych na skutek wypadków drogowych warto wyjaśnić kim jest pokrzywdzony w sprawie karnej o wypadek drogowy, a więc komu, według ustawy Kodeks Postępowania Karnego  przysługuje status osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie, a … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Aktywny udział pokrzywdzonego lub jego najbliższej rodziny w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego

W tym artykule postaram się opisać, jak ważny jest aktywny udział pokrzywdzonego lub najbliższej rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku drogowego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku. Każdy wypadek, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni stanowi przestępstwo zgodnie z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Jak pokrzywdzony może uczestniczyć w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, Policja, która jest organem właściwym do prowadzenia dochodzenia w sprawie spowodowania wypadku drogowego, ma obowiązek pouczyć Cię o przysługujących Ci prawach. Funkcjonariusze Policji powinni wręczyć Ci pisemne pouczenie, na które składa się lista przepisów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Dodaj komentarz

Tryb ścigania przestępstwa wypadku drogowego

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może być ścigane z oskarżenia publicznego lub na wniosek pokrzywdzonego. Jednakże przestępstwo wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć innej osoby niż sprawca bądź pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zawsze ścigane jest z oskarżenia publicznego. Natomiast … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | 3 komentarze