Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę zasądzając zadośćuczynienie?

Na wstępie należy zauważyć, że instytucja zadośćuczynienia została określona w kodeksie cywilnym, w szczególności w artykule 445. Celem świadczenie pieniężnego określonego w tym przepisie jest naprawienie szkody niemajątkowej, która wyraża się w doznanej krzywdzie w postaci cierpienia fizycznego, jak i psychicznego. Naprawienie szkody następuje poprzez przyznanie przez Sąd odpowiedniej rekompensaty pieniężnej. Wysokość przyznanego zadośćuczynienia jest różna, zależna od wielu czynników, które zostaną wskazane w niniejszym artykule.

Warto także zaznaczyć, że przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują wytycznych, którymi należałoby się kierować przy wyznaczaniu wysokości zadośćuczynienia. Art. 445 oraz 448 k. c. wskazuje, że pokrzywdzony tytułem zadośćuczynienia może domagać się przyznania „odpowiedniej sumy pieniężnej”, jednakże przepisy te w żaden sposób nie konkretyzują co przez określenie „odpowiedniej” należy rozumieć.

Przepis art. 445 k. c. brzmi następująco:

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r. ( sygn. akt I PK 95/10 ) wskazał, że „krzywda, której naprawienia może domagać się osoba na podstawie art. 445 k.c., stanowi niemajątkowy skutek naruszenia dóbr osobistych, wywołany uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, etc. Uszczerbki te mogą polegać na fizycznych dolegliwościach i psychicznych cierpieniach bezpośrednio związanych ze stanem zdrowia, ale też z jego dalszymi następstwami w postaci odczuwanego dyskomfortu w wyglądzie, mobilności, poczuciu osamotnienia, nieprzydatności społecznej bądź nawet wykluczenia społecznego. Może polegać także na obawie o stan zdrowia, a zatem działanie podważające poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego stanowi także działanie zagrażające dobru osobistemu, jakim jest zdrowie i może powodować krzywdę polegającą na znoszeniu cierpień psychicznych związanych z zagrożeniem. Przy czym naruszenie bezpieczeństwa zdrowia, powodujące lęk o stan zdrowia w istocie stanowi zagrożenie dla dobra osobistego, jakim jest zdrowie. Nie tylko trwałe, ale także chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, polegające na znoszeniu cierpień psychicznych, usprawiedliwiają przyznanie zadośćuczynienia.”

Jak wskazano powyżej przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają kryteriów określających, jak należy wyliczyć (miarkować) wysokość zadośćuczynienia. Wobec tego wytycznych należy szukać w orzecznictwie Sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Warto także zauważyć, że zadośćuczynienie nie może polegać tylko na matematycznym wyliczeniu, dokonanym w sposób mechaniczny, w celu określenia przysługującej kwoty zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie powinno być rozpatrywane w sposób indywidualny, pełny, mogący realnie zadośćuczynić krzywdzie doznanej przez poszkodowanego.

Sposób automatycznego wyliczenia kwoty zadośćuczynienia spotkał się także z negatywną oceną Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w wyroku z dnia 18 lutego 1998 r. (sygn. akt I ACa 715/97) Sąd stwierdził: „(…) stąd posługiwanie się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o zadośćuczynienie i jego wysokość, znajduje jedynie orientacyjne zastosowanie i nie wyczerpuje oceny całości sprawy”.

Odnosząc się do ukształtowanej linii orzecznictwa w zakresie zadośćuczynienia warto zauważyć, że czynniki współkształtujące wysokość zadośćuczynienia są następujące:

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego przez poszkodowanego, wyrażający się m. in. w kalectwie, ograniczeniach ruchowych, czy też innych ograniczeniach przejawiających się w codziennie podejmowanych czynnościach;

 • rodzaj doznanych cierpień;

 • czas trwania choroby, cierpień, leczenia oraz rehabilitacji, bolesność przeprowadzanych zabiegów, okres dochodzenia do względnej sprawności;

 • wiek poszkodowanego;

 • płeć poszkodowanego;

 • niemożność podjęcia, wykonywania pracy, niekorzystne widoki na przyszłość, niemożność wykonywania wyuczonego zawodu, rozwijania pasji, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, odizolowanie od otoczenia, utrata kontaktów towarzyskich;

 • inne czynniki mające wpływ na poczucie krzywdy przez poszkodowanego, przy czym należy uwzględniać posiadane przez niego cechy, tj. zawód wykonywany przed zdarzeniem.

Podsumowując należy podkreślić, że zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej. Zadośćuczynienie powinno przedstawiać odczuwalną wartość dla poszkodowanego. Warto zauważyć, że kwota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest niezwykle trudna do określenia, ponieważ szkoda niemajątkowa nie podlega wycenie. Ostateczną decyzję co do tego, w jakiej wysokości zostanie przyznane zadośćuczynienie podejmuje Sąd przy wcześniejszym uwzględnieniu wszelkich czynników mających wpływ na jego wysokość. Natomiast ciężar dowodu zaistnienia tych okoliczności spoczywa na powodzie.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Anita Janiszkiewicz

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. + 48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *