Czy są jakiekolwiek sankcje za niedotrzymanie przez zakład ubezpieczeń terminu na wypłatę odszkodowania osobie uprawnionej?

W artykule zatytułowanym W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej lub poszkodowanej? wskazano dokładny czas, w którym zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej. Ponadto, wymieniono szereg powinności o charakterze informacyjnym, które ciążą na wskazanym powyżej podmiocie w ramach wykonywania obowiązujących zobowiązań umownych. Nawiązując do w/w artykułu, pragnę rozwinąć temat wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń wobec osoby uprawnionej, a mianowicie wskazać sankcje za niedotrzymanie przez ubezpieczyciela terminu na wypłatę odszkodowania.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż w sytuacji, w której zakład ubezpieczeń w sposób nieuzasadniony opóźnia wypłatę należnej kwoty tytułem odszkodowania, osoba uprawniona do otrzymania niniejszej sumy ma prawo żądać od zakładu ubezpieczeń odsetek ustawowych należnych za czas opóźnienia na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Żądanie zasądzenia odsetek stanowi zatem podstawą sankcję wobec zakładu ubezpieczeń za nieterminową realizację zobowiązań umownych. Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi – I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 570/13:

1. Funkcja odszkodowawcza odsetek przeważa nad ich funkcją waloryzacyjną. Zasądzanie odsetek od daty wyrokowania prowadzi w istocie do ich umorzenia za okres sprzed daty wyroku i stanowi nieuzasadnione uprzywilejowanie dłużnika, skłaniając go niekiedy do jak najdłuższego zwlekania z zapłatą należnego od niego świadczenia pieniężnego, w oczekiwaniu na orzeczenia sądu znoszące obowiązek zapłaty odsetek za wcześniejszy okres.

2. Odsetki od odszkodowania pieniężnego należą się od dnia, w którym odszkodowanie to powinno być zapłacone. W wypadku roszczeń odszkodowawczych, które mają charakter bezterminowy, stan opóźnienia w spełnieniu świadczenia powstaje po wezwaniu dłużnika do świadczenia (art. 455 KC).

3. Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne, także wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokość świadczenia”.

Powyższe oznacza, że odsetki od odszkodowania pieniężnego należą się osobie uprawnionej od dnia, w którym odszkodowanie powinno być zapłacone. Przykładowo, w sytuacji, w której termin do zapłaty należnego odszkodowania mija 10 marca 2016 roku, odsetki od w/w odszkodowania należą się od dnia 11 marca 2016 roku. Ponadto, ubezpieczyciel popada w opóźnienie, jeżeli nie wypłaca osobie uprawnionej przedmiotowego odszkodowania w terminie, w którym stało się wymagalne, także wówczas, gdy nie zgadza się z istnieniem bądź wysokością odszkodowania.

Wedle niniejszych ustaleń, w przypadku opóźnienia się ubezpieczyciela z wypłatą odszkodowania zgodnie z obowiązującą praktyką oraz należytą ostrożnością, osoba uprawniona do otrzymania świadczenia powinna skierować do zakładu ubezpieczeń tzw. pismo ponaglające. Celem przedmiotowego pisma jest:

 1. wskazanie ubezpieczycielowi, że termin do wypłaty odszkodowania minął w konkretnie określonym dniu;

 2. przedstawienie zakładowi ubezpieczeń, iż osoba uprawniona występuje z żądaniem wypłaty należnych odsetek od dnia, w którym wypłata odszkodowania stała się wymagalna.

Oprócz przedstawionych działań, osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania, w sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie wypłacił przedmiotowego świadczenia w określonym terminie lub nie dopełnił obowiązku udostępniania informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości odszkodowania ma prawo m.in. na podstawie art. 14 ust. 3a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku skierować skargę do Komisji Nadzoru Finansowego, która dysponuje uprawnieniami w zakresie finansowego ukarania przedmiotowego zakładu ubezpieczeń na podstawie art.  362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Reasumując, w przypadku niewypłacenia w terminie odszkodowania należnemu osobie uprawnionej przez zakład ubezpieczeń, ma ona prawo do żądania wypłaty odsetek od dnia, w którym niniejsze świadczenie stało się wymagalne. W tym celu, należy skierować do przedmiotowego ubezpieczyciela tzw. pismo ponaglające, w którym osoba uprawniona wskazuje, iż żąda zapłaty odsetek od określonego dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne. Ponadto, osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania ma możliwość skierowania skargi do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z brakiem uregulowania w terminie należnego świadczenia. Powyższa instytucja dysponuje uprawnieniem finansowego ukarania wskazanego zakładu ubezpieczeń na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *