Czy Zakład Ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do zakończenia postępowania karnego spowodowanie wypadku drogowego?

Zdarza się, że zakłady ubezpieczeń zwlekają z decyzją o wypłacie  na rzecz osoby poszkodowanej  w wypadku drogowym odszkodowania aż do czasu zakończenia postępowania karnego  przeciwko sprawcy wypadku.  Taka praktyka zakładów ubezpieczeń jest nieprawidłowa. Postępowanie karne może trwać nawet kilka lat i oczekiwanie na prawomocny wyrok skazujący sprawcę wypadku skutkowałoby niczym nieuzasadnionym opóźnieniem w wypłacie świadczeń odszkodowawczych na rzecz osoby poszkodowanej.

Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z dnia 8 stycznia 1997 r., że żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by wyjaśnienie powyższych okoliczności nastąpiło w drodze tzw. likwidacji szkody przeprowadzonej przez organy zakładu ubezpieczeń. Celem postępowania likwidacyjnego jest m.in. ustalenie wysokości szkody i świadczenia zakładu ubezpieczeń. To właśnie w postępowaniu likwidacyjnym winno nastąpić ustalenie wysokości odszkodowania, a rolą sądu w ewentualnym procesie jest kontrola prawidłowości ustalenia wysokości odszkodowania ( SA w Poznaniu I ACa 52/96).

Podobnie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 stycznia 2000 r. (III CKN 1105/98) wskazał, iż działalność ubezpieczeniowa ma charakter profesjonalny, dlatego też ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne we własnym zakresie, korzystając z wyspecjalizowanej kadry oraz – w razie potrzeby – z pomocy rzeczoznawców. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zakład ubezpieczeń obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Tego obowiązku ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty. W szczególności nie może on biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego dotyczącego zdarzenia wywołującego odpowiedzialność ubezpieczeniową, a jeżeli tak postąpi, to narazi się na odpowiedzialność wobec wierzyciela za zwłokę w wykonaniu zobowiązania.

Zgodnie z art. 817 § 1 i 2 k.c ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku i zgłoszenia szkody przez osobę uprawnioną do wypłaty odszkodowania. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Powołany przepis art. 817 § 2 k.c nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Podsumowując, jedynie w szczególnie uzasadnionych zawiłością sprawy przypadkach zakład Ubezpieczeń może czekać z wypłatą odszkodowania do zakończenia postępowania karnego. Ten wyjątek przyjęty w art. 14 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych pozwala na wydłużenie procesu likwidacji ponad 90 dni tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w sytuacji, kiedy przeciwko wszystkim uczestnikom wypadku drogowego i toczy się postępowanie karne, a okoliczności są niemożliwe do ustalenia np. w związku ze sprzecznymi oświadczeniami uczestników i koniecznością przesłuchania świadków.

Nieuzasadnione przekroczenie trzydziestodniowego terminu na wypłatę odszkodowania niesie za sobą po stronie Zakłądu Ubezpieczeń następujące konsekwencje:

 • konieczność zapłaty na rzecz osoby poszkodowanej odsetek, które należą się osobie uprawnionej od trzydziestego pierwszego dnia od zgłoszenia szkody do dnia zapłaty odszkodowania;

 • możliwość dochodzenia przez osoba poszkodowana w wypadku drogowym naprawienia szkody majątkowej spowodowanej zwłoką w zapłacie świadczenia;

 • możliwość nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego grzywny na zakład ubezpieczeń lub członków jego zarządu;

 • możliwość złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych na zakład ubezpieczeń.

Więcej na ten temat napisałem w poprzednim artykule W jakim czasie zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy?

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i  Aplikant Adwokacki Patrycja Ponikowska

 tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36, mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *