Dlaczego pokrzywdzony powinien wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego w sprawie przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki istotnej z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej w wypadku drogowym, a mianowicie zasadności wstąpienia przez nią w rolę oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przeciwko sprawcy wypadku.

Zauważyć należy, iż w ramach postępowania karnego można wyróżnić zasadniczo dwa etapy:

 • postępowanie przygotowawcze (prowadzone zazwyczaj przez Policję pod nadzorem Prokuratora) ,

 • postępowanie sądowe ( prowadzone przez właściwy Sąd).

Pojęcie oskarżyciela posiłkowego związane jest z etapem postępowania sądowego, który rozpoczyna się po wpłynięciu aktu oskarżenia do Sądu.

Co istotne, osoba pokrzywdzona przestępstwem nie nabywa w postępowaniu sądowym statusu oskarżyciela posiłkowego automatycznie. Aby stać się stroną postępowania, pokrzywdzony musi złożyć oświadczenie o wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Instytucję wstąpienia do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego reguluje art. 54 §1 k.p.k. w myśl którego: .jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego”.

Z powyższego wynika, iż pokrzywdzony może zgłosić swój udział w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy najpóźniej do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, a więc do momentu odczytania aktu oskarżenia. Warto przy tym podkreślić, że art. 334 § 2 k.p.k. nakłada na prokuratora obowiązek pouczenia pokrzywdzonego w razie potrzeby (np. gdy działa on bez profesjonalnego pełnomocnika) o prawie do zgłoszenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego wraz z zawiadomieniem o przesłaniu aktu oskarżenia do Sądu.

Należy mieć na uwadze, że uzyskanie statusu oskarżyciela posiłkowego (a więc strony postępowania sądowego) w sprawie przeciwko sprawcy wypadku drogowego niesie za sobą szereg uprawnień, które co istotne nie wygasają nawet w przypadku odstąpienia oskarżyciela publicznego od oskarżenia.

Jako oskarżyciel posiłkowy masz m.in. prawo do :

 • ustanowienia i korzystania z pomocy pełnomocnika;

 • bycia informowanym o wszystkich terminach rozpraw i czynnościach podejmowanych w ramach postępowania sądowego;

 • zgłaszania wniosków dowodowych, np. o przesłuchanie świadków czy dołączenie do akt sprawy określonych dokumentów;

 • zadawania pytań oskarżonemu, świadkom, biegłym;

 • zapoznania się z aktami sprawy oraz wykonania ich fotokopii oraz kserokopii;

 • odwołania się od niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia Sądu I instancji poprzez wniesienie apelacji.

Nadto, co warte szczególnego podkreślenia, będąc osobą pokrzywdzoną w wypadku drogowym i działając w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, masz prawo do złożenia – w oparciu o art. 46 § 1 k.k. – wniosku o nałożenie na oskarżonego środka karnego w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną szkodę.

Co istotne, zgodnie z art. 107 § 1 i 2 k.p.k., Sąd orzekając o obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, na Twoje żądanie nada orzeczeniu klauzulę wykonalności, co przyspieszy egzekucję zasądzonych na Twoją rzecz roszczeń majątkowych.

Podsumowując, należy stwierdzić jednoznacznie, iż będąc osobą pokrzywdzoną w wypadku drogowym, warto abyś przystąpił do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Nabywając status oskarżyciela posiłkowego zyskujesz bowiem szeroki wachlarz uprawnień procesowych, dzięki którym możesz aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym. 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *