Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym

0
(0)

Poszkodowany w wypadku drogowym ma trzy drogi dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych:

  • bezpośrednio od ubezpieczyciela z polisy OC posiadacza samochodu;
  • w postępowaniu cywilnym;
  • w ramach postępowania karnego.

Należy jednak podkreślić należy, że za szkodę powstałą z tytułu udziału w wypadku, należna jest tylko jedna rekompensata.

W niniejszym artykule omówiony zostanie ostatni z wymienionych wariantów, a więc egzekwowanie roszczeń z tytułu wypadku drogowego w postępowaniu karnym. W procesie karnym dochodzić można zarówno odszkodowania za szkodę, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Szkoda obejmuje wartość utraconego lub zniszczonego mienia, koszty leczenia związanego z wypadkiem samochodowym, a także utracone korzyści, których pokrzywdzony nie uzyskał z powodu zdarzenia.

Krzywda rozumiana jest natomiast jako szkoda niemajątkowa (uszczerbek na zdrowiu, ujemne przeżycia psychiczne). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2005 r. na rozmiar krzywdy, a w konsekwencji wysokości zadośćuczynienia, składają się cierpienia fizyczne i psychiczne, których rodzaj, natężenie i czas trwania należy każdorazowo określić w okolicznościach konkretnej sprawy, przy czym niedopuszczalne jest mierzenie krzywdy wyłącznie stopniem uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego” – (wyrok SN z dnia 28 czerwca 2005 r. I CK 7/2005, LexPolonica nr 1526282).

Decydując się na dochodzenie roszczeń na drodze karnej pokrzywdzony może złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody (art. art. 49 a k.p.k. w zw. z art. 46 k.k.). Więcej na temat obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę znajdziesz w artykule: Wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę pokrzywdzony (lub ewentualnie prokurator) może złożyć do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.  Nie ma konieczności jego szczegółowego uzasadniania, należy jednak wskazać żądaną kwotę i uzasadnić jej wysokość. Wskazana przez pokrzywdzonego kwota podlega oczywiście odpowiedniej weryfikacji sądu. Obowiązek naprawienia szkody może dotyczyć całej szkody lub jej części, o czym decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.

W kontekście wniosku o naprawienie szkody, szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż warunkiem koniecznym ich merytorycznego rozstrzygnięcia jest wyrok skazujący wobec sprawcy wypadku drogowego. W związku z tym, w sytuacji gdyby oskarżony został uniewinniony lub postępowanie karne wobec niego zostałoby umorzone, wówczas sąd karny pozostawia w/w wniosek bez rozpoznania i wtedy pokrzywdzony może dochodzić roszczeń przed sądem cywilnym.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply