Jak zaskarżyć decyzję Prokuratora lub Policjanta o odmowie udostępnienia osobie pokrzywdzonej akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

0
(0)

Prawo do przeglądania akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje:

  • stronom postępowania przygotowawczego, tj. pokrzywdzonemu i podejrzanemu

  • obrońcy podejrzanego i pełnomocnikowi osoby pokrzywdzonej

Prokurator lub Policjant prowadzący postępowanie karne w sprawie o wypadek drogowy może odmówić osobie pokrzywdzonej udostępnienia akt sprawy karnej tylko z powodu potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Odmowa udostępnienia akt postępowania przygotowawczego z tych powodów powinna zostać precyzyjnie określona w uzasadnieniu zarządzenia prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

 zażalenie pokrzywdzonego  na odmowę udostępnienia akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego

Na odmowę udostępnienia akt w całości lub w części na podstawie art. 159 k.p.k. pokrzywdzonemu  przysługuje w terminie 7 dni prawo do złożenia zażalenia do:

  • sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji – w przypadku, gdy decyzja o odmowie udostępnienia pokrzywdzonemu akt sprawy karnej  pochodzi od Prokuratora,

  • Prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem – w przypadku, gdy decyzja o odmowie zapoznania się przez pokrzywdzonego z aktami sprawy karnej została wydana przez Policjanta. 

W jednym i drugim  przypadku zażalenie składa się za pośrednictwem (tj.na adres) organu, który wydał zaskarżone zarządzenie o odmowie udostępnienia akta sprawy karnej.

Co powinno zawierać zażalenie pokrzywdzonego na odmowę udostępnienia akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Zażalenie pokrzywdzonego na zarządzenie o odmowie zapoznania się z aktami sprawy powinno odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego wyrażonym w art. 119 k.p.k. Tak więc powinno ono zawierać:

  1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane;

  2. oznaczenie sygnatury sprawy, której dotyczy;

  3. oznaczenie oraz adres skarżącego;

  4. treść zażalenia z uzasadnieniem;

  5. datę i podpis składającego pismo.

Poza powyższym, zgodnie z art. 427 § 1 k.p.k., na skarżącym spoczywa obowiązek wskazania zaskarżonego zarządzenia o odmowie zapoznania się z aktami sprawy, a także podania, czego się domaga, a więc sformułowania wniosków odwoławczych. Co istotne – kolejny paragraf w/w. artykułu wymaga ponadto przedstawienia zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienia, które stanowi integralną część środka zaskarżenia. 

Przykład (wzór) zażalenia pokrzywdzonego na odmowę udostępnieni akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego

Warszawa, dnia 12 listopada 2014 roku

(miejscowość i data złożenia zażalenia)

Pokrzywdzony Paweł Nowak

zam. przy ulicy Dolnej 23,

01-320 Warszawa

(dane osoby składającej zażalenie)

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

Do: Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

(organ do którego składane jest zażalenie)

Sygn. akt 1Ds. 11/14

(sygnatura sprawy)

ZAŻALENIE

na zarządzenie z dnia 8 listopada 2014 roku Prokuratury Rejonowej dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, w sprawie o sygn. akt 1 ds. 11/14 na odmowę udostępnienia akt dochodzenia

Na podstawie art. 159 i 425 § 2 k.p.k. zaskarżam wyżej wymienione zarządzenie w całości.

Na podstawie art. 427 § 2 w zw. z art. 438 pkt 2 k.p.k. zaskarżonemu zarządzeniu zarzucam mającą wpływ na treść zaskarżonego zarządzenia obrazę przepisów postępowania, mianowicie art. 156 § 5 k.p.k. polegającą na błędnym przyjęciu, iż nie jestem pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 157 § 1 k.k. i związku z tym nie przysługuje mi prawo do zapoznania się z aktami sprawy o sygn. 1Ds. 11/14.

Na podstawie art. 427 k.p.k. wnoszę o zmianę zaskarżonego zarządzenia i uwzględnienie wniosku o udostępnienie akt.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie prowadzi dochodzenie przeciwko Janowi Kowalskiemu podejrzanemu o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.

W dniu 23 września 2014 roku złożyłem wniosek o udostępnienie mi akt postępowania w celu zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

W dniu 8 listopada 2014 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał zarządzenie, w którym odmówił mi udostępnienia akt sprawy wskazując, iż nie jestem stroną postępowania i nie przysługuje mi status pokrzywdzonego. Z tych względów nie przyznano mi prawa do zapoznania się z aktami sprawy.

Z decyzją organu postępowania przygotowawczego nie sposób się zgodzić. Pragnę wskazać, iż na skutek wypadku drogowego spowodowanego w dniu 24 maja 2014  przy ul Okrężnej 11  przez podejrzanego Jana Kowalskiego odniosłem obrażenia ciała w postaci złamania obu kończyn dolnych i wstrząśnienia mózgu.  Odmowa udostępnienia akt powoduje, że nie mogę skutecznie korzystać ze swych praw pokrzywdzonego bez znajomości zgromadzonego materiału dowodowego. Stąd też wnoszę o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i udostępnienie mi akt sprawy.

Paweł Nowak

(własnoręczny podpis skarżącego)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply