Jakie świadczenia przysługują rodzinie zmarłego w wypadku drogowym?

Katalog świadczeń, które przysługują osobom najbliższym po śmierci poszkodowanego, która nastąpiła na skutek wypadku drogowego jest szeroki. Jednakże, nierzadko pod wpływem emocji oraz silnego wzburzenia nie jesteśmy w stanie dochodzić swoich roszczeń przed Sądem oraz udowadniać swoich racji. W celu lepszego zaznajomienia z powyżej wskazaną tematyką, w niniejszym artykule postaram się w sposób zrozumiały zaprezentować konstrukcje prawne, które osoby najbliższe zmarłego w związku z wypadkiem drogowym mogą zastosować w stosunku do sprawcy przedmiotowego czynu.

  1. Odszkodowanie

Zgodnie z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego, Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II CSK 595/14: „na rozmiar krzywdy mają przede wszystkim wpływ:

 • dramatyzm doznań osoby bliskiej,

 • poczucie osamotnienia i pustki,

 • cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej,

 • rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego z zmarłym,

 • wystąpienie zaburzeń będących skutkiem tego odejścia (np. nerwicy, depresji),

 • roli w rodzinie pełnionej przez osobę zmarłą,

 • stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania,

 • leczenie doznanej traumy,

 • wiek pokrzywdzonego”.

  1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Obok stosownego odszkodowania, rodzina zmarłego poszkodowanego wskutek wypadku drogowego może ubiegać się o przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wedle art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Niniejsze zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny, co potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydziału Cywilnego z dnia 07 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 423/15: „zadośćuczynienie ma spełniać funkcję kompensacyjną, ma złagodzić stan psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, ma pomóc w dostosowaniu się do zmiany w związku z zaistniałą sytuacją, winno odpowiadać doznanej krzywdzie, musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, nie może być wartością symboliczną oraz że tak przyznane zadośćuczynienie uwzględnia rozmiar szkody niemajątkowej zarówno w aspekcie obiektywnym, jak i subiektywnym”.

  1. Zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego

Artykuł 446 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”.

Nie sposób nie wspomnieć, że zwrot kosztów związanych z pogrzebem zmarłego jest świadczeniem niezależnym od zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ubezpieczyciela, co znajduje także potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2015 roku w sprawie o świadczenie o charakterze ubezpieczeniowym, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego odszkodowania z art. 446 § 1 KC. Nie może więc ograniczać kwotowo zakresu odpowiedzialności nie tylko sprawcy wypadku, ale również ubezpieczyciela”.

  1. Renta alimentacyjna

Rodzina zmarłego poszkodowanego wskutek wypadku drogowego ma prawo do renty alimentacyjnej. Jej celem jest uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci w/w osoby, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego – art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego.

Renta z art. 446 § 2 KC ma charakter odszkodowawczy i stanowi wynagrodzenie straty, jakiej doznała osoba uprawniona do alimentacji przez niemożność uzyskania świadczenia zezwalającego na zaspokojenie jej wszystkich potrzeb. Zmierza zatem do restytucji, w granicach możliwych do zrealizowania, stanu rzeczy, jaki istniał w chwili zdarzenia wywołującego szkodę. Może ona obejmować wszystkie potrzeby uprawnionego, których został pozbawiony w wyniku czynu niedozwolonego, rzeczywiście zaspokajane przez zmarłego, a nie tylko potrzeby [usprawiedliwione]. Renta ta może być zatem wyższa niż alimenty przewidziane w art. 135 KRO, jednakże nie może być wyższa niż uzasadniona możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zmarłego” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydziału Cywilnego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt VI ACa 12/14.

Podsumowując, pragnę wskazać, iż rodzina zmarłego poszkodowanego wskutek wypadku drogowego posiada szeroki katalog należnych jej świadczeń, do których zaliczamy: odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny oraz rentę alimentacyjną.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *