Jakie wnioski dowodowe może składać pokrzywdzony w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

0
(0)

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym, tj:

 • osoba, która na skutek wypadku drogowego odniosła obrażenia ciała lub doznała rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni

              oraz

 • każda z osób najbliższych dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń ciała odniesionych w wypadku drogowym

jest stroną postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego. 

Każda z osób pokrzywdzonych w wyniku wypadku drogowego może korzystać z praw strony postępowania karnego również na etapie postępowania sądowego ( a więc po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku) pod warunkiem, że do momentu odczytania na rozprawie głównej przed Sądem aktu oskarżenia złoży pisemne lub ustne oświadczenie o występowaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Pokrzywdzonemu, jako stronie postępowania karnego przysługuje prawo do składania w toku dochodzenia (a więc na etapie postępowania przygotowawczego) wniosków dowodowych. 

Podobnie oskarżycielowi posiłkowemu ( a więc pokrzywdzonemu, który złożył oświadczenie o występowaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego) przysługuje prawo do składania wniosków dowodowych w toku postępowania sądowego przeciwko sprawcy wypadku drogowego.

Prawo pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego do składania wniosków dowodowych to prawo do składania wniosków o przeprowadzenie przez Prokuratora lub Policję a po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia, przez Sąd, czynności dowodowych, a więc czynności zmierzających do ustalenia okoliczności w jakich doszło do spowodowania wypadku drogowego.

Podsumowując: W toku przesłuchania w charakterze świadka na Policji, a także na późniejszym etapie postępowania  karnego osoba poszkodowana w wypadku drogowym  może składać wnioski dowodowe.

W tym artykule podam i opisze przykłady wniosków dowodowych, jakie pokrzywdzony, a potem oskarżyciel posiłkowy może składać w postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego.

Dowód z przesłuchania świadka wypadku drogowego

Jednym z najczęściej przeprowadzonych dowodów w toku postępowania karnego o spowodowanie wypadku drogowego jest dowód z zeznań świadków, którzy widzieli jak przebiegał wypadek drogowy.

We wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka powinieneś podać:

    • imię i nazwisko świadka,

    • adres zamieszkania świadka,

    • nr telefonu do świadka,

    • tezę dowodową, a więc okoliczność na jaką świadek ma zostać przesłuchany

Dla przykładu wniosek ten powinien brzmieć następująco: Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Pawła Nowaka, zam. przy ul. Książęcej 3,02-915 Warszawa (nr tel. 664-908-212), na okoliczność przyczyn i przebiegu wypadku drogowego, jaki miał miejsce w dniu 12 listopada 2016r. w Warszawie przy ulicy Okręznej 11 a .

W uzasadnieniu wniosku dowodowego z przesłuchania świadka powinieneś wskazać z jakiego źródła świadek czerpie wiedzę o okolicznościach i przebiegu wypadku drogowego – czy był naocznym świadkiem wypadku, tj. widział go na własne oczy, czy uczestniczył w tym wypadku drogowym, czy też zna przebieg wypadku z relacji innych osób.

Dowód z dokumentów

Zgodnie z art. 115 § 14 k.k. przez dokument należy rozumieć „…każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód okoliczności mającej znaczenie prawne…”.  

Dowodem z dokumentu może zatem być: 

 • oświadczenie  sporządzone przez osobę poszkodowaną w wypadku i sprawcę wypadku

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca zakres obrażeń ciała doznanych przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym,

 • dokumentacja medyczna obrazująca zakres leczenia przebytego przez osobę poszkodowaną w wypadku, a także zakres doznanego przez nią bólu, cierpienia spowodowanego wypadkiem,

 • wszelkie dokumenty potwierdzające dolegliwości i koszty poniesione przez osobę poszkodowana na skutek wypadku drogowego (np. potwierdzająca długotrwałą rehabilitację, utratę sprawności narządów ciała, okresową lub stałą niezdolność do pracy, konieczność przekwalifikowania się zawodowego przez poszkodowanego w wypadku i kosztów z tym związanych)

 • opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wydana na zlecenie osoby poszkodowanej w wypadku

 • zdjęcia uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku drogowym, zdjęcia miejsca wypadku, zdjęcia obrazujące położenie pojazdów po wypadku

 • nagranie z kamery lub video-rejestratora z utrwalonym przebiegiem wypadku drogowego

Dla przykładu wniosek ten sformułuj następująco:

Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonej do wniosku dokumentacji medycznej na okoliczność odniesionych przez pokrzywdzonego obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego, jaki miał miejsce w dniu 08 sierpnia 2015r. przy ul. Okrężnej 11 a w Warszawie 

 Dowód z nagrania przebiegu wypadku drogowego

Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku drogowym dysponuje nagraniem z utrwalonym przebiegiem wypadku drogowego, np. z video-rejestratora zamontowanego w samochodzie, wówczas powinna złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z tego nagrania.  Dołączając nagranie do wniosku dowodowego pamiętaj, by wcześniej nagrać je na nośnik danych – płytę CD lub pamięć pen drive. Pamiętaj również , by nie modyfikować nagrania i dokonać jego zapisu na nośniku danych w pełnej wersji, bez przycięć i skracania. Pamiętaj również, by zachować urządzenie, które zostało użyte do dokonania zapisu, gdyż Prokurator lub Policja mogą chcieć dołączyć je do materiału dowodowego.

W takim przypadku sformułuj wniosek następująco: Wnoszę na podstawie art. 167 k.p.k. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dołączonego do wniosku nagrania na płycie CD, na okoliczność przyczyny i przebiegu wypadku drogowego, jaki miał miejsce w dniu 23 grudnia 2015r. przy ul. Okrężnej 11 a w Warszawie

Dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych

W większości spraw karnych o spowodowanie wypadku drogowego, w których sprawca wypadku nie przyznaje się do jego popełnienia organy ścigania, tj. Policja lub Prokurator z urzędu dopuszczają dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Jeżeli jednak w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego na Twoją szkodę Prokurator nie powołał z urzędu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, a w Twojej ocenie jest to potrzebne dla wyjaśnienia przyczyny i przebiegu wypadku, wówczas sam powinieneś sformułować wniosek dowodowy.

Na podstawie art. 167 k.p.k. w związku z art. 193 § 1 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych – na okoliczność przebiegu wypadku drogowego oraz ustalenia który z jego uczestników spowodował wypadek drogowy

We wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych warto wskazać szereg pytań szczegółowych do biegłego, dotyczących rekonstrukcji zachowania na drodze każdego z uczestników wypadku, ustalenia prędkości, z jaka poruszały się pojazdy uczestniczące w wypadku i innych okoliczności, zależnych od stanu faktycznego konkretnego wypadku.

Dowód z konfrontacji świadków wypadku drogowego

Celem konfrontacji jest zweryfikowanie sprzecznych ze sobą zeznań świadków wypadku drogowego w celu wyjaśnienia tych różnic oraz ustalenia rzeczywistego przebiegu wypadku. 

Na podstawie art. 172 w zw. z art. 167 k.p.k. wnoszę o przeprowadzenie konfrontacji między świadkami: Pawłem Nowakiem a  Anną Kowalską w celu wyjaśnienia zachodzących pomiędzy zeznaniami wyżej wymienionych świadków sprzeczności co do przebiegu wypadku drogowego, jaki miał miejsce w dniu 18 sierpnia 2015r.  przy ul. Okrężnej 11 a w Warszawie

W uzasadnieniu wniosku o przeprowadzenie konfrontacji pomiędzy świadkami wypadku drogowego warto wskazać na te fragmenty ich zeznań, które są ze sobą sprzeczne, a które maja istotne znaczenie dla wyjaśnienia przebiegu wypadku.

Dowód z eksperymentu procesowego

Podstawą przeprowadzenia eksperymentu procesowego jest art. 211 k.p.k. Zgodnie z tym artykułem przeprowadzenie eksperymentu jest możliwe celem sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, np.  dotyczących przebiegu wypadku drogowego. 

Na podstawie art. 211 i art. 167 k.p.k. wnoszę o przeprowadzenie eksperymentu procesowego, mającego na celu odtworzenie (tutaj podaj ten fragment wypadku drogowego, który będzie przedmiotem eksperymentu procesowego) widoczności pokrzywdzonego Marka Włodarczyka dla kierującego pojazdem Mazda 6 o nr rej. WE 308 EM w czasie potrącenia pieszego w dniu 19 sierpnia 2012r. o godz. 22.30 w Warszawie przy ul. Okrężnej 11 a. 

Wnioski dowodowe możesz składać ustnie podczas każdego przesłuchania na Policji w charakterze świadka – pokrzywdzonego, a po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia na rozprawie głównej przed Sądem. Ja jednak doradzam składanie wniosków dowodowych na piśmie, gdyż w piśmie procesowym masz możliwość rzetelnego i przekonywującego uzasadnienia wniosku, a więc wskazania argumentów, dla których zgłoszony przez Ciebie wniosek dowodowy powinien zostać uwzględniony.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply