Kiedy przedawniają się roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z OC sprawcy wypadku drogowego?

 

Roszczenie, tj. uprawnienie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym do żądania od zakładu ubezpieczeń naprawienia szkody powstałej na skutek wypadku drogowego z polisy OC sprawcy wypadku ulega przedawnieniu z upływem następujących terminów:

 • po upływie 3 lat licząc od daty dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną wyniku wypadku o powstaniu szkody oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednak nie więcej niż po 10 latach od jej powstania

ale

 • jeżeli szkoda  powstała na skutek  przestępstwa, np. przestępstwa po  spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub 2 k.k. wówczas termin przedawnienia roszczenia osoby poszkodowanej o zapłatę przez zakład ubezpieczeń  odszkodowania i zadośćuczynienia ulega wydłużeniu do 20 lat licząc od daty popełnienia przestępstwa, w tym wypadku od daty spowodowania wypadku drogowego.

Zgłoszenie szkody przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym po upływie terminu przedawnienia roszczenia uprawnia zakład ubezpieczeń do odmowy wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Osoba poszkodowana  w wypadku drogowym może przerwać bieg terminu przedawnienia przysługujących jej wobec Zakładu Ubezpieczeń roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, jak również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, oraz przez wszczęcie mediacji.

Co ważne, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 819 § 4 kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia roszczeń osoby poszkodowanej w wypadku drogowym o odszkodowanie i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń przerywa  także zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub samo  zgłoszenie wypadku objętego ubezpieczeniem. 

Należy także pamiętać o tym, iż datą, od której przedawnienie roszczeń osoby poszkodowanej w wyniku wypadku rozpoczyna bieg na nowo jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń pierwszej odpowiedzi, tj. pierwszej decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia. Kolejne odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń  biegu przedawnienia już nie przerywają. W konsekwencji, ani odwołania, ani kolejne odpowiedzi zakładu ubezpieczeń na te odwołania, nie mają już żadnego wpływu na bieg terminu przedawnienia.

Przedstawione wyżej zasady przedawnienia roszczeń osoby poszkodowanej w wypadku drogowym wobec zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku wynikają z przytoczonych niżej przepisów prawa cywilnego:

art. 819 kodeksu cywilnego 

 • 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

 • 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

 • 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

 

 art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego  

 • 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 • 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 • 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 • 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Miller

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36, mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *