Komu przysługuje tzw. stosowne odszkodowanie określone w art. 446 § 3 k.c.?

W artykule zatytułowanym: Odszkodowanie przysługujące najbliższym członkom rodziny zmarłego w następstwie wypadku drogowego przeanalizowano warstwę teoretyczną prawa do tzw. stosownego odszkodowania przysługującemu osobom najbliższym zmarłego, poszkodowanego wypadkiem drogowym. Natomiast celem niniejszego artykułu jest doprecyzowanie kwestii realizacji przedmiotowego świadczenia.

Stosowne odszkodowanie przysługuje osobom najbliższym zmarłego, poszkodowanego wskutek wypadku drogowego, co oznacza, że w kręgu osób uprawnionych do niniejszego świadczenia znajdują się jego:

 • współmałżonek;

 • dzieci;

 • rodzice;

 • dziadkowie;

 • rodzeństwo;

Jednakże, aby otrzymać odszkodowanie muszą wykazać, iż na skutek śmierci osoby bliskiej ich sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu.

Zgodnie z linią orzeczniczą, pokrewieństwo nie stanowi wyłącznej przesłanki zakwalifikowania danej osoby do kręgu osób najbliższych. Wedle wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – I Wydziału Cywilnego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 16/13: ustawowe pojęcie „najbliższego członka rodziny zmarłego” nie musi być tożsame z istnieniem faktycznego pokrewieństwa bądź stosunku powinowactwa pomiędzy zmarłym a powodem. Przepis art. 446 KC operuje bowiem pojęciem rodziny w szerokim znaczeniu, jednakże w szczególnych, uzasadnionych konkretnymi okolicznościami wypadkach nie można wykluczyć, że bliska więź o charakterze rodzinnym występująca po stronie powodowej z osobą zmarłą także przyda jej legitymację czynną do dochodzenia tego rodzaju roszczeń. Wykładnia ta, uwzględnia zmiany społeczno-obyczajowe w stosunkach rodzinnych i ewolucję rozumienia rodziny jako małej grupy społecznej powiązanej poczuciem wspólności, także gospodarczej oraz bliskości osobistej. Do kategorii faktów umożliwiających dokonanie ocen w tym względzie zaliczyć wypada takie dane jak: wiek, sposób dotychczasowego życia każdego z powodów, jego miejsce zamieszkania, częstotliwość i charakter kontaktów z bliską osobą zmarłą (osobiste, telefoniczne, korespondencyjne etc.), własna sytuacja rodzinna, a także tryb życia bliskiej osoby zmarłej, jej indywidualne możliwości i rodzaj wpływu na życie i zamierzenia na przyszłość każdego z powodów z osobna etc.”

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, iż analizując stan faktyczny konkretnej sprawy, Sąd może uznać za osobę najbliższą również:

 • konkubinę;

 • dzieci konkubiny

zmarłego.

Stosowne odszkodowanie jest wypłacane w formie jednorazowego świadczenia.

Ponadto, wskazać należy, iż roszczenie o odszkodowanie stanowi roszczenie samodzielne, co oznacza, że jeżeli prawo do wystąpienia o przyznanie przedmiotowego świadczenia przysługuje kilku osobom najbliższym, każda z tych osób posiada własne roszczenie o charakterze indywidualnym. Idąc dalej, wypłata stosownego odszkodowania jest realizowana na rzecz każdej osoby uprawnionej oddzielnie.

Przykładowo, w sytuacji w której osoby najbliższe zmarłego Sylwestra G., poszkodowanego w wypadku drogowym, tj. jego małżonka Katarzyna G. oraz jego matka Stanisława G. wystąpiły do Sądu z żądaniem stosownego odszkodowania wskutek znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej, jednocześnie przedstawiając dowody stanowiące potwierdzenie powyższego znacznego pogorszenia. Sąd rozpoznający sprawę, musi zadecydować o wysokości odszkodowania w stosunku do Katarzyny G., jak i do Stanisławy G. oddzielnie. Idąc dalej, indywidualnie orzeknie o wypłacie świadczenia na rzecz każdej z uprawnionych.

Konkludując, pragnę nadmienić, iż stosowne odszkodowanie określone w art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego jest świadczeniem jednorazowym, przysługującym osobom najbliższym zmarłego, do których możemy zaliczyć np. małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, rodzeństwo, ale również w związku z okolicznościami konkretnej sprawy konkubinę czy dzieci konkubiny zmarłego. Stosowne odszkodowanie jest ponadto roszczeniem samodzielnym, co oznacza, że każdej osobie uprawnionej do jego otrzymania przysługuje indywidualnie.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *