Korzyści płynące z umorzenia postępowania karnego dla sprawcy o wypadku drogowego na podstawie art. 59a k.k.

Przestępstwo wypadku drogowego zostało unormowane w art. 177 k.k. Zgodnie z dyspozycją § 1 powyższego artykułu: „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 k.k. (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Jak wynika z powyższego, chociażby nieumyślne spowodowanie wypadku, na skutek którego inna osoba ucierpiała fizycznie, jest przestępstwem. Kodeks karny, w podstawowej kwalifikacji tego czynu (obok art. 177 § 2 k.k. przewidującego zwiększoną sankcję za spowodowanie wypadku w następstwie którego doszło do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu drugiej osoby oraz art. 178 k.k. przewidującego surowszą odpowiedzialność sprawcy wypadku będącego pod wpływem alkoholu) przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.

Regulacje kodeksowe przewidują jednak również inną możliwość zakończenia prowadzonego przeciwko sprawcy wypadku postępowania karnego. Nowelizacja z 1 lipca 2015 roku w artykule 59a k.k. wprowadziła bowiem możliwość tak zwanego umorzenia konsensualnego, opierającego się na naprawieniu szkody wyrządzonej spowodowanym wypadkiem. Treść artykuły 59a k.k. jest dość rozbudowana i brzmi następująco:

59a § 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1.

§ 2. Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego, warunkiem zastosowania § 1 jest pojednanie się, naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.”

Jak wynika z powyższego, regulacja art. 59a pozwala na umorzenie postępowania w przypadku, gdy sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy

 1. pojedna się z pokrzywdzonym

  oraz

 2. naprawi szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczyni wyrządzonej krzywdzie.

Decydującą rolę odgrywa jednak sam pokrzywdzony. Od jego zgody zależeć bowiem będzie, czy prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a następnie sąd (do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego) – wyda decyzję umarzającą postępowanie.

Jakie są jednak korzyści dla sprawcy wypadku, w przypadku umorzenia postępowania na podstawie art. 59 a k.k.?

 1. w przypadku umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 59 a brak jest jakakolwiek wzmianki w Krajowym Rejestrze Karny na temat uprzednio prowadzonego postępowania karnego wobec sprawcy wypadku drogowego,

 2. w przypadku skazania, Sąd na podstawie art. 42 może orzec o zakazie prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 10. W przypadku jednak umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k. Sąd nie ma takiego obowiązku,

 3. aby doszło do umorzenia postępowania karnego, musi dojść do pojednania się sprawcy wypadku drogowego z pokrzywdzonym i naprawienia szkody lub zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie. Jednak musi to nastąpić przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji, a to oznacza, że nie zostanie przeprowadzane postępowania dowodowe. Tym samym, umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k. pozwala uniknąć długotrwałego procesu sądowego.

Jak wynika z powyższego, uregulowana w art. 59a k.k. instytucja umorzenia postępowania karnego, w przypadku pojednania się ze sprawcą, naprawieniu wyrządzonej wypadkiem drogowym szkody bądź zadośćuczynieniem krzywdzie, pozwala na zachowanie statusu osoby niekaranej i brak jest wpisu do Krajowego Rejestry Karnego. Oprócz tego, daje możliwość uniknięcia dość często długotrwałego procesu karnego. Stąd też, umorzenie postępowania karnego na podstawie omawianej instytucji leży w interesie pokrzywdzonego, którego szkoda zostanie naprawiona dużo szybciej niż w przypadku wystąpienia przez niego na drogę procesu cywilnego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Paulina Petroniec

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *