Na czym polega odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku za szkody wynikłe z wypadku drogowego?

W tym artykule wyjaśnię:

 • jakie jest źródło odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę powstałą na skutek wypadku drogowego?

 • jaki jest zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z OC sprawcy wypadku drogowego, a więc czego może się domagać od zakładu ubezpieczeń osoba poszkodowana w wypadku drogowym?

Podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń wobec osoby poszkodowanej w wypadku drogowym

Źródłem, tj. podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń wobec osoby poszkodowanej na skutek wypadku komunikacyjnego jest umowa odpowiedzialności cywilnej (zwana polisą OC) zawarta pomiędzy zakładem ubezpieczeń a posiadaczem samochodu, którego kierowca spowodował wypadek drogowy.  Wynika to z treści art.. 805 § 2 k.c. , zgodnie z którym zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wynikłe z wypadku drogowego w sytuacji, gdy zobowiązał się do tego na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisy OC) zawartej z posiadaczem pojazdu mechanicznego, którym kierował sprawca wypadku drogowego.

Zgodnie z art. 814 § 1 k.c., zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność od momentu zapłacenia składki. Jeśli składka nie została przez posiadacza pojazdu opłacona terminowo, to ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania, a cała odpowiedzialność finansowa za szkodę spada na posiadacza nieubezpieczonego pojazdu.

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń wobec osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładu ubezpieczeń ma charakter zastępczy w stosunku do odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego, którego ruch był przyczyną wypadku komunikacyjnego. Zakład ubezpieczeń ponosi zatem odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osoby poszkodowanej w wypadku drogowym wówczas, gdy ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń w ramach polisy OC posiadacz pojazdu mechanicznego ponosi w świetle prawa cywilnego odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki wypadku komunikacyjnego.

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej w wypadku drogowym nie ma znaczenia, czy odpowiedzialność kierowcy – sprawcy wypadku – kształtuje się w oparciu o zasadę ryzyka (np. przy potraceniu pieszego lub w stosunku do pasażerów pojazdu) czy zasadę winy (np. w zakresie obrażeń kierowców przy zderzeniu samochodów). Zakład ubezpieczeń, w przypadku gdy posiadacz pojazdu zawarł z nim umowę ubezpieczenia i opłacił składkę, ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody związane z ruchem tego pojazdu, niezależnie od tego na jakiej zasadzie odpowiada kierujący pojazdem. 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. 2 – w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej zawartej w umowie.

W zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych kwestia wysokości kwoty ubezpieczenia została uregulowana w art. 36: Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Suma gwarancyjna jest to kwota, do której wysokości odpowiada ubezpieczyciel. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkie koszty przewyższające sumę gwarancyjną, sprawca musi pokryć na własną rękę.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

 • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego może się domagać od zakładu ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku wypłaty następujących świadczeń pieniężnych: 

 • jednorazowego odszkodowania na pokrycie szkody majątkowej wynikłej z wypadku drogowego 

 • renty, tj. świadczenia okresowego, którego celem jest wyrównanie osobie poszkodowanej w wypadku drogowym długotrwałego uszczerbku majątkowego będącego skutkiem wypadku drogowego

 • zadośćuczynienia za krzywdę, tj. wszelkie ujemne przeżycia psychiczne stanowiące następstwo wypadku drogowego: ból, cierpienie, utrata osoby najbliższej, która zginęła w wypadku.

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym powinna jak najszybciej ustalić, w którym zakładzie ubezpieczeń sprawca zdarzenia wykupił polisę, a także numer tej polisy. Pozwoli to na szybkie wystąpienie do ubezpieczyciela z roszczeniem i uzyskanie odszkodowania. Do wniosku powinniśmy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą poniesione przez poszkodowanego w wyniku wypadku obrażenia, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów do szpitala. 

Korzystnym dla poszkodowanego, dochodzącego od zakładu ubezpieczeń odszkodowania rozwiązaniem jest fakt, iż nie musi on wykazywać przed ubezpieczycielem tego, że odszkodowanie mu się należy. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2009 roku (II CSK 257/09) to po stronie zakładu ubezpieczeń leży obowiązek „ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności.” Niemniej jednak, ten ukłon w stronę poszkodowanego nie oznacza, że nie może on przedstawiać ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających zasadność wypłaty odszkodowania oraz słuszność dochodzonej kwoty. Jest to wręcz wskazane, ponieważ pozwala na szybkie uzyskania odszkodowania w interesującej nas kwocie. 

 

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i  Aplikant Adwokacki Zuzanna Walczak

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *