Podstawa prawna dochodzenia zwrotu kosztów związanych z utraconymi korzyściami na wskutek wypadku drogowego

Celem odpowiedzi na pytanie, jaka jest podstawa prawna dochodzenia kosztów związanych ze zwrotem utraconych korzyści na wskutek wypadku należy zaznaczyć, iż generalną podstawę prawną dochodzenia wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem jest art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”.

Czym są utracone korzyści?

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, zasadą jest, że poszkodowany ma prawo do pełnego odszkodowania, przejawiającego się w tym, że naprawienie szkody obejmuje również straty jakie poszkodowany poniósł i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W związku z tym, poszkodowanemu służy również roszczenie o tzw. utracone korzyści. Czym są utracone korzyści wskazuje Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 czerwca 1986 roku, w sprawie o sygnaturze III APR 36/93, ujmując, iż: szkodę, (…) wyraża różnicę między potencjalnymi dochodami, jakie poszkodowany przypuszczalnie osiągnąłby w okresie objętym rentą, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała, a wszelkimi dochodami, jakie może faktycznie w tym okresie osiągnąć bez zagrożenia stanu zdrowia”.

Strata rzeczywista a utracone korzyści

Strata rzeczywista to taka strata w majątku poszkodowanego, która może się przejawiać w zmniejszeniu aktywów (mniej środków) lub zwiększeniu pasywów (wystąpienie lub powiększenie zadłużenia). Tego typu stratę można dokładnie obliczyć i wyrazić w jednostkach monetarnych. Natomiast szkoda w postaci utraconych korzyści ma zawsze charakter hipotetyczny i często się zdarza, że występuje obok, a nie zamiast wypłaty odszkodowania związanej ze stratą rzeczywistą.

Co obejmuje roszczenie zwrotu utraconych korzyści?

Rodzaje szkody w postaci utraconych korzyści są bardzo zróżnicowane i ujmowane są bardzo szeroko. Tylko jako przykład można podać:

 1. niemożność podjęcia dobrej pracy – np. pianista, który musiał po wypadku zrezygnować z grania koncertów,

 2. utrata możliwości podjęcia dodatkowej pracy, zatrudnienia, niemożność podjęcia przyrzeczonej pracy

 3. niemożność wykonania dzieła – np. artysta, który nie mógł namalować obrazu, wykonać rzeźby,

 4. wygaśnięcie kontraktu menadżerskiego – np. wobec niemożności wykonywania kontraktu, a w wyjątkowych przypadkach

 5. niemożność zawarcia innego zlecenia – ze względu np. na choćby czasową niemożność poruszania się

 6. niemożność zawarcia innej umowy, takiej jak sprzedaż pojazdu czy nieruchomości i związane z tym faktem straty.

Warto jednak pamiętać, że występując o zwrot utraconych zarobków, należy je odpowiednio udokumentować. Zgodnie bowiem z art. 6 k.c., to na osobie poszkodowanej w wyniku wypadku spoczywa ciężar wykazania wysokości wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem, w tym również utraconych zarobków. Zatem w tym celu należy zbierać dowody, które będą świadczyły o tym, że koszty takie wystąpiły. W praktyce zatem istotne jest, by zbierać wszelkie rachunki, faktury czy oświadczenia osób, jak również umowy, umowy przedwstępne, promesy, oświadczenia kontrahentów i inne dowody, które uprawdopodobniają korzyść, której mógłby spodziewać się poszkodowany, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Dochodząc roszczeń z tytułu utraconych korzyści najistotniejsze jest aby szkodę z tego tytułu wykazać z tak dużym prawdopodobieństwem, aby uzasadnione było w świetle doświadczenia życiowego przyjęcie, że utrata korzyści rzeczywiście nastąpiła.

Jak wynika z powyższego, co do zasady odszkodowanie winno obejmować zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. W związku z tym, zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego obejmować będzie również koszty związane ze zwrotem utraconych korzyści na wskutek wypadku, a co za tym idzie, i utracone korzyści związane z niemożnością podjęcia pracy. Warto jednak dodać, że występując o zwrot tego typu kosztów należy je odpowiednio udokumentować, bowiem szkoda w postaci utraconych korzyści ma zawsze charakter bardziej hipotetyczny. A zgodnie z art. 6 k.c, to na osobie poszkodowanej w wyniku wypadku spoczywa ciężar wykazania wysokości kosztów poniesionych w związku z wypadkiem.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Paulina Petroniec

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *