Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość osoby poszkodowanej z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. Dochodzenie przez osobę poszkodowaną renty z OC sprawcy wypadku opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

Podstawy prawne dochodzenia renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym

Podstawą prawną dochodzenia renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość jest art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty

Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość może być samoistną podstawą zasądzenia renty, jeżeli istnieje związek pomiędzy utratą szans a ograniczeniem na przyszłość – w stosunku do sytuacji przed szkodą – możliwości zarobkowych, przy zachowanej przesz poszkodowanego zdolności do pracy, np. oszpecenie aktora, zmniejszenie sprawności zawodnika sportowego, ograniczenie ruchomości dłoni pianisty itp.

Podstawa ta często towarzyszy innym podstawom przyznania renty, w szczególności w cięższych przypadkach uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia., stanowiąc dodatkową okoliczność uzasadniającą zasądzenie świadczeń rentowych np. jeżeli sam fakt doznanego kalectwa zmniejsza obiektywnie szanse podjęcia pracy w zawodzie dotychczas wykonywanym przez osobę poszkodowaną.

Aby uzyskać rentę za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość należy spełnić łącznie następujące przesłanki:

 • uszkodzenie ciała odniesione w wyniku wypadku musi mieć charakter trwały;

 • osoba poszkodowana musi wykazać zmniejszenie się jej widoków powodzenia na przyszłość;

 • zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość u osoby poszkodowanej musi być spowodowane przez lub być konsekwencją uszkodzenia ciała odniesionego w wyniku wypadku.

W związku z uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym wypadkiem drogowym można wymienić wiele rodzajów zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, które mogą ujawnić się u osoby poszkodowanej. Jak zostało określone w wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 1 października 2013 r., sygn. akt I C 116/13: „Sytuacja uprawniająca do ubiegania się o rentę z tytułu utraty widoków powodzenia na przyszłość wskazana w art. 444 § 2 k.c. ma miejsce, gdy poszkodowany, wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, pozbawiony zostaje szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ponieważ utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, a cechy te były istotne dla rozwoju jego kariery. W przypadku osoby małoletniej dotyczy to przypadków, w których poszkodowany utracił w części lub całkowicie możliwość uzyskania zdolności do pracy.”

Wśród takich sytuacji można wyróżnić, np. powstałe w wyniku wypadku:

 • oszpecenie osoby wykonującej zawód aktora lub modelki;

 • trwałe uszkodzenie ciała skutkujące ograniczeniem jego sprawności u sportowca;

 • uszkodzenie narządu słuchu u muzyka lub dźwiękowca;

 • wszelkie urazy głowy skutkujące problemami neurologicznymi u osoby pracującej intelektualnie, np. inżyniera, badacza, czy technologa;

 • uszkodzenie narządów mowy u lektora.

Wskazane powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście wszystkich rodzajów zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, które mogą być podstawą do przyznania przez zakład ubezpieczeń renty. Każde szkoda wynikająca z doznanego w wyniku wypadku uszczerbku na zdrowiu może stanowić podstawę do przyznania renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość, jeżeli tylko zostanie w odpowiedni sposób wykazana.

Praktyczne wskazówki dochodzenia świadczenia rentowego osoby poszkodowanej w wypadku drogowym z OC sprawcy wypadku:

 • renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość należy się osobie poszkodowanej w takiej wysokości w jakiej zmniejszyły się jej możliwości zarobkowe w związku z odniesioną w wyniku wypadku szkodą. Dla przykładu jeżeli osoba poszkodowana przed wypadkiem pracowała jako muzyk i osiągała z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł netto. W wyniku wypadku odniosła obrażenia dłoni, które uniemożliwiają jej dalszą pracę w zawodzie, jednak znalazła zatrudnienie jako nauczyciel z wynagrodzeniem w wysokości 2.000 zł netto, to może dochodzić przyznania jej renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość w wysokości 2.000 zł netto,

 • nie jest możliwie zasądzenie renty w momencie, gdy szkoda, która jest podstawą ustalenia renty, jeszcze nie nastąpiła. Szkoda ta powinna bowiem już istnieć w momencie wydania orzeczenia w tym przedmiocie. Z tych powodów nie jest możliwe przyznanie renty z powodu utraty częściowej lub całkowitej zdolności do pracy na rzecz małoletniego, który jeszcze nie pracował,

 • w szczególnych okolicznościach możliwe jest przyznanie renty dla małoletniego z zastrzeżeniem daty przyszłej, od której stanie się ona wymagalna,

 • wymiar renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość może podlegać zmianom, tzn. zmniejszać się lub zwiększać w zależności od sytuacji i perspektyw osoby poszkodowanej. Zmiany wymiaru renty można żądać w każdym czasie,

 • zasadność aktualnego wymiaru może badać także zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Miller

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii Renta z OC sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *