W jakim czasie zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zakład Ubezpieczeń powinien wypłacić osobie poszkodowanej w wypadku drogowym odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia przez nią szkody. Termin 30 dni na wypłatę odszkodowania liczy się od momentu, gdy Zakład Ubezpieczeń otrzymał zgłoszenie szkody, niezależnie czy było ono wystosowane za pośrednictwem poczty, maila, faxu czy też telefonicznie.

W skomplikowanych sprawach odszkodowawczych, w których konieczne jest przeprowadzenie przez zakład ubezpieczeń postępowania wyjaśniającego przepis art. 14 ust 2 ustawy ubezpieczeniowej zezwala zakładom ubezpieczeń na przedłużenie terminu na wypłatę odszkodowania z 30  do 90 dni od zgłoszenia szkody. Pamiętaj jednak, że wydłużenie okresu wypłaty odszkodowania ponad 30 dni od zgłoszenia szkody musi być uzasadnione. W sytuacji, gdy w sprawie nie zachodzą wątpliwości, co do zasadności roszczenia, ani jego wysokości, wówczas zakład ubezpieczeń nie może zwlekać z wypłatą odszkodowania. Ponadto ubezpieczyciel nie ma prawa zwlekać z zapłatą tzw. kwoty bezspornej, tj. sumy odszkodowania.

W jednym z poprzednich artykułów zatytułowanym „Jak zgłosić do zakładu ubezpieczeń szkodę wynikającą z wypadku drogowego” wyjaśniłem, że zgłaszając szkodę poprzez złożenie  pisma na biurze podawczym w oddziale zakładu ubezpieczeń lub wysłanie zgłoszenia szkody pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru osoba uprawniona do wypłaty odszkodowania unika potencjalnych problemów i wątpliwości związanych z wykazaniem daty przyjęcia zgłoszenia szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest zwlekanie z wypłatą odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ubezpieczyciele chwytają się wszystkich możliwych sposobów, aby przedłużyć ustawowy termin 30 dni, w którym muszą wypłacić należne odszkodowanie. Jedną z nich jest np. wzywanie osoby poszkodowanej do uzupełnienia zgłoszenia szkody poprzez dołączenie dokumentów, które zostały już przekazane zakładowi ubezpieczeń jako załączniki do zgłoszenia szkody.

W tym artykule opiszę konsekwencje, które może ponieść zakład ubezpieczeń w przypadku uchybienia przewidzianemu w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych terminowi 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Zilustruje to na przykładzie, w którym prawo poszkodowanego do uzyskania odszkodowania było oczywiste i nie budziło żadnych wątpliwości, a mimo to ubezpieczyciel nie dochował terminu 30 dni na wypłatę odszkodowania. Przypadek ten był przedmiotem wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 825/13 i przedstawiał się następująco:

W dniu 19 grudnia 2011r. żona powoda została śmiertelnie potrącona przez samochód. W dniu 18 stycznia 2012r. do zakładu ubezpieczeń wpłynęło pismo powoda (męża zmarłej w wypadku drogowym) z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę (ból, cierpienie, poczucie pustki, osamotnienia), jakiej doznał na skutek utraty żony oraz odszkodowania za pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Pozwany zakład ubezpieczeń wypłacił powodowi zadośćuczynienie w  wysokości 20.000 zł. i odmówił wypłaty odszkodowania w pozostałej części. Sąd Okręgowy zasądził od zakładu ubezpieczeń na rzecz powoda kwotę 70.000 zł. tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 50.000 zł. tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi od dnia wyroku. Sąd Apelacyjny w Lublinie uwzględnił apelację powoda w części dotyczącej terminu, od którego należy liczyć odsetki za opóźnienie w wypłacie przez ubezpieczyciela odsetek. Sad Apelacyjny zasądził na rzecz powoda odsetki od dnia 19 lutego 2012r., a więc właśnie od trzydziestego pierwszego dnia od zgłoszenia szkody przez powoda.

Jak widać z niedochowaniem terminu 30 dni na wypłatę odszkodowania mamy do czynienia już w przypadku, gdy ubezpieczyciel przekroczy ustawowy termin nawet o jeden dzień. Już wtedy możemy podjąć działania nakierowane na zdyscyplinowanie zakładu ubezpieczeń. Co ważniejsze, zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, już od pierwszego dnia po przekroczeniu trzydziestodniowego terminu ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty na  rzecz osoby uprawnionej do wypłaty odszkodowania odsetek ustawowych (8% w skali roku).

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 471 k.c. dłużnik, w tym przypadku zakład ubezpieczeń, odpowiada za szkody spowodowane przez nieusprawiedliwioną zwłokę w wypłacie świadczenia. Jeśli więc w wyniku przekroczenia przez ubezpieczyciela ustawowego terminu na wypłatę odszkodowania poniosłeś szkodę majątkową, możesz dochodzić jej wyrównania od ubezpieczyciela, który opóźnił się w wypłacie odszkodowania.

W art. 14 ust. 3a ustawy ubezpieczeniowej przewidziana jest kolejna sankcja dla zakładu ubezpieczeń, który bez wyraźnej przyczyny przekracza termin na wypłatę odszkodowania. W takiej sytuacji mamy możliwość poinformowania o tym Komisji Nadzoru Finansowego, która to instytucja ma możliwość nałożenia kar finansowych na osoby zasiadające w zarządzie ubezpieczyciela i na samą firmę ubezpieczeniową.

Mamy także możliwość wystąpienia ze skargą do Rzecznika Ubezpieczonych, to znaczy instytucji, której zadaniem jest ochrona praw osób dochodzących odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Skargę należy wystosować w formie pisemnej (listu), ze szczegółowym opisaniem problemu i załączeniem korespondencji prowadzonej z ubezpieczycielem. Rzecznik Ubezpieczonych, w ramach kompetencji nadanych mu przez ustawę o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych może w szczególności wystąpić do ubezpieczyciela o wyjaśnienia w sprawie uchybienia terminowi jak i poinformować organy nadzoru nad firmami ubezpieczyciela o nieuzasadnionej zwłoce w likwidacji szkody. Rzecznik może również zorganizować mediację pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem.

Podsumowując, nieuzasadnione przekroczenie trzydziestodniowego terminu na wypłatę odszkodowania ma następujące konsekwencje:

 • konieczność zapłaty odsetek przez ubezpieczyciela, które należą się osobie uprawnionej do odszkodowania od trzydziestego pierwszego dnia od zgłoszenia szkody do dnia zapłaty odszkodowania;

 • możliwość dochodzenia naprawienia szkody majątkowej spowodowanej zwłoką w zapłacie świadczenia;

 • możliwość nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego grzywny na zakład ubezpieczeń lub członków jego zarządu;

 • możliwość złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych na zakład ubezpieczeń.

Gdy ubezpieczyciel zwleka z zapłatą odszkodowania, koniecznie skorzystaj z przewidzianych prawem narzędzi, dzięki którym będziesz mógł szybciej uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Nie zapomnij także zażądać od ubezpieczyciela odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Marciniak 

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36, mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *