W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej lub poszkodowanej?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku: zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie”. Oznacza to, iż ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej lub poszkodowanej w ciągu 30 dni liczonych od dnia złożenia przez w/w podmiot zawiadomienia o szkodzie. Przykładowo, w sytuacji, w której osoba X jako poszkodowany złożyła zawiadomienie w dniu 31 marca 2016 roku, termin do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela mija dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Jednakże, ustawodawca polski wprowadził kilka wyjątków od 30-dniowego terminu na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Wedle art. 14 ust. 2 wspomnianej w niniejszym artykule ustawy: „w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego (…)”.

Mając na uwadze powyższą regulację prawną, należy wskazać, iż w sytuacji, w której wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń bądź wysokości odszkodowania jest niemożliwe w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zawiadomienia o szkodzie, wówczas odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności czyli z wykorzystaniem aparatu technicznego, kadrowego i organizacyjnego przez zakład ubezpieczeń, niniejsze wyjaśnienie było możliwe. Jednocześnie, w celu ochrony poszkodowanego, przedłużenie okresu wypłaty odszkodowania ze względu na opisane powyżej przyczyny, nie może przekroczyć 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. W związku z czym, ubezpieczyciel musi wypłacić osobie poszkodowanej lub uprawnionej odszkodowanie w terminie 90 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Termin 90-dniowy także może ulec przedłużeniu, jeżeli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń bądź wysokości odszkodowania jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego lub postępowania cywilnego. W niniejszej sytuacji, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie po zakończeniu postępowania i wydaniu orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

W przypadku niewypłacenia odszkodowania w podstawowym 30-dniowym terminie od dnia zgłoszenia zawiadomienia o szkodzie, zakład ubezpieczeń na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku ma obowiązek:

 • zawiadomić w formie pisemnej uprawnioną osobę o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części;

 • poinformować poszkodowanego/uprawnionego o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń w/w podmiotu;

 • wypłaty bezspornej części odszkodowania.

Artykuł 14 ust. 3 wspomnianej powyżej ustawy reguluje ponadto kwestię zachowania ubezpieczyciela w sytuacji, w której nie ma przesłanek uzasadniających wypłatę odszkodowania lub wysokość odszkodowania różni się od wysokości, która została podana w zawiadomieniu o zgłoszeniu szkody. Zakład ubezpieczeń musi poinformować w formie pisemnej osobę uprawnioną bądź poszkodowaną o w/w ustaleniach wskazując jednocześnie na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Oprócz tego, zakład ubezpieczeń ma obowiązek podania przyczyn, dla których podmiot ten odmówił wiarygodności dowodom podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie o odszkodowanie. Niniejsze pismo, powinno obligatoryjnie zawierać pouczenie o możliwości skierowania roszczenia przez uprawnionego/poszkodowanego na drogę sądową.

W tym miejscu, warto również zaznaczyć, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Informacje i dokumenty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać poszkodowanym i uprawnionym, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług” – art. 14 ust. 5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku.

Powyższe oznacza, iż osoba uprawniona lub poszkodowana, która złożyła zawiadomienie o szkodzie ma prawo do wglądu w dokumenty i informacje, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości przyznanego odszkodowania. Ponadto, w/w podmioty mają prawo do żądania pisemnego potwierdzenia przekazanych informacji lub umożliwienia wykonania kserokopii dokumentów. Jednakże, koszt wykonania niniejszych czynności obciąża osobę, która żąda ich przeprowadzenia.

Konkludując, pragnę podkreślić, iż zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca uprawnionemu podmiotowi odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jednakże, ustawodawca wprowadził wyjątki od wyżej wymienionej reguły. O niemożności wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować osobę uprawnioną bądź poszkodowaną, która złożyła zawiadomienie o szkodzie. Niniejsza informacja powinna obligatoryjnie przybrać postać pisemną. Odnosząc się do osoby żądającej wypłaty odszkodowania, ma ona zagwarantowane prawo do wglądu w dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości przyznanej kwoty tytułem odszkodowania. Podmiot ten posiada także uprawnienie do pisemnego potwierdzenia przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Jednakże, za powyższe czynności osoba, która złożyła zawiadomienie o szkodzie musi ponieść określoną opłatę.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. + 48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *