Zwrot kosztów leczenia poniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym z polisy OC sprawcy wypadku

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Osoba poszkodowana, która w wyniku wypadku drogowego doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest na podstawie art.art. 444 § 1 k.c. uprawniona do dochodzenia od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów, jakie poniosła w związku z leczeniem.

Osobą uprawnioną do żądania od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów poniesionych w trakcie leczenia po wypadku drogowym jest poszkodowany, który doznał na skutek wypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, nawet jeśli te koszty zostały poniesione przez inne osoby, np. członków rodziny osoby poszkodowanej w wypadku.

Koszty leczenia, które wchodzą w zakres odszkodowania przysługującego osobie poszkodowanej w wypadku drogowym od zakładu ubezpieczeń obejmują w szczególności:

 • koszty poniesione przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku w czasie jej pobytu w szpitalu,  które nie zostały sfinansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia

 • koszty poniesione przez osoby najbliższe w celu odwiedzin osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, np. koszty dojazdów do szpitala

 • poniesione przez osobę poszkodowaną na skutek wypadku koszty zakupu  środków pomocniczych, tzn. wspomagających proces leczenia i rehabilitacji po wypadku, w tym specjalistycznego jedzenia

 • koszty zakupu  specjalistycznego sprzętu potrzebnego w procesie leczenia lub rehabilitacji

 • koszty wizyt i konsultacji lekarskich

 • koszty rehabilitacji

 • koszty operacji plastycznych

 • koszty zakupu leków

 • koszty transportu osoby poszkodowanej na skutek wypadku na zabiegi, operacje, wizyty lekarskie i zajęcia rehabilitacyjne

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku może domagać się od zakładu ubezpieczeń pokrycia kosztów, wynikających z konieczności zastosowania metod leczenia, zabiegów, które wykraczają poza zakres powszechnej opieki zdrowotnej. Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 listopada 1991 r. ( III A Pr 75/91) wynika, iż prawa żądania zwrotu bądź wyłożenia z góry kosztów leczenia nie pozbawia poszkodowanego okoliczność, że korzysta z uzupełnionego lecznictwa, jeżeli zostało wykazane, że celowe jest stosowanie takich metod, zabiegów lub środków, które nie wchodzą w zakres leczenia nieodpłatnego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.”

W praktyce zakłady ubezpieczeń często nie chcą zwracać kosztów prywatnych wizyt lekarskich, argumentując że osoba poszkodowana w wypadku mogła skorzystać z leczenia w ramach NFZ. Stanowisko to nie znajduje akceptacji w orzecznictwie sądowym, jeśli na realizację świadczeń w ramach NFZ osoba poszkodowana musiałaby czekać nawet kilka miesięcy, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan zdrowia poszkodowanego.

Jednocześnie osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może domagać się od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów związanych z przewozem poszkodowanego po wypadku do szpitala lub domu oraz na zabiegi, czy też do sanatorium. Jeżeli stan zdrowia tego wymaga, koszty te obejmują także wydatki związane z przejazdem osoby towarzyszącej.

Powszechnie w orzecznictwie sądowym jest akceptowany pogląd, że do kosztów leczenia osoby poszkodowanej na skutek wypadku zalicza się również koszty związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie. W doktrynie przeważa pogląd, że czynności te są niezbędne do poprawy samopoczucia psychicznego poszkodowanego, często także przyspiesza to proces leczenia.

Sąd Najwyższy stwierdził, że wydatki poniesione na nabycie nowego samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem należy również zaliczyć do kosztów wymienionych w art. 444 § 1 k.c., gdyż są one konieczne do kompensowania kalectwa osoby poszkodowanej.

Do kosztów zalicza się również zwiększone wydatki związane z koniecznością odpowiedniego lub lepszego odżywiania, koszty leków, środków opatrunkowych.

Osoba poszkodowana na skutek wypadku może również domagać się od zakładu ubezpieczeń zwrotu wydatków poniesionych na zakup protez, czy innego sprzętu ortopedycznego. Do tego zakresu zaliczamy koszty związane z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Osobie poszkodowanej należy się zwrot kosztów operacji plastycznych, jeżeli po wyleczeniu pozostają szpecące blizny, bądź innego rodzaju oszpecenia, które utrudniają danej osobie normalne funkcjonowanie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1973 roku, II CR 365/73 poszkodowanemu również przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów w ramach art. 444 § 1 kodeksu cywilnego z tytułu porzucenia przez żonę pracy zarobkowej, w celu pielęgnacji męża. Nie może jednak kwota ta przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

Obowiązek pokrycia kosztów leczenia powstaje z chwilą ich poniesienia przez poszkodowanego i na jego żądanie. Ważne jest by odpowiednio je udokumentować i udowodnić. Warto zbierać faktury, rachunki, kosztorysy, potwierdzenia wizyt. Zgodnie z art. 6 k.c. to na osobie poszkodowanej w wyniku wypadku spoczywa ciężar wykazania w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń wysokości kosztów poniesionych w związku z leczeniem i rehabilitacją po wypadku.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *