Jakiego rodzaju koszty obejmuje obowiązek naprawienia szkody wynikłej z wypadku komunikacyjnego?

0
(0)

Popełnienie przestępstwa, zwłaszcza przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy przeciwko życiu i zdrowiu skutkuje najczęściej tym, że inna osoba doznaje obrażeń fizycznych. Jednak przepisy prawa cywilnego przewidują możliwość zasądzenia kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania za spowodowane w związku z wypadkiem rekonwalescencją i poniesionymi z tego powodu stratami materialnymi. Podstawowym przepisem regulującym kwestię wypłaty odszkodowania za poniesione szkody majątkowe jest art. 444 k.c.: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

Koszty leczenia

Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powinno obejmować wszelkie koszty skutkiem odniesionych obrażeń. Przede wszystkim będą to oczywiście koszty procesu leczenia i rehabilitacji. W związku tym mowa tu również o kosztach opieki medycznej – lekarskiej i pielęgniarskiej. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 roku: „Jeśli chodzi o koszty leczenia, to powinny być uwzględniane wszelkie koszty, które biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy medycznej, dają realne szanse na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego, a nie tylko koszty uwzględniane np. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”.

Należy również zauważyć, że mówiąc o kosztach leczenia, to nie tylko w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo także o wydatkach związanych z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie. Odwiedziny te są niezbędne zarówno dla poprawy samopoczucia chorego i przyspieszenia w ten sposób leczenia, jak i dla kontaktu rodziny z lekarzami w celu uzyskania informacji i wskazówek o zdrowiu chorego i jego potrzebach. Odnosi się to zwłaszcza do przypadków, gdy poszkodowanym jest dziecko i gdy chodzi o wizyty jego rodziców.

Koszty związane z pomocą udzielaną przez osoby trzecie

Mówiąc o kosztach opieki wynikłej w związku z odniesionymi obrażeniami, można mówić nie tylko o kosztach poniesionych za wykwalifikowaną pomoc medyczną, ale również koszty koniecznej opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie (np. opiekę domową). Taka pomoc polega zwykle na wsparciu w życiu codziennym już po odbytej hospitalizacji, zrobieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy podczas wykonywanych czynności sanitarnych. Jak wskazuje również Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 4 października 1973 roku, w sprawie o sygnaturze II CR 365/73: „gdy codziennej pielęgnacji dokonuje żona poszkodowanego i w związku z tym zmuszona była zrezygnować z pracy zarobkowej, poszkodowanemu również należy się odszkodowanie w związku z poniesionymi przez małżonkę stratami materialnymi”. W związku z wypadkiem jednego z rodziców mogą się pojawić również inne koszty, choćby na przykład pojawienie się konieczności sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi poszkodowanego rodzica bądź rodziców.

Koszty związane ze zmianą zawodu

Mówiąc o stratach materialnych należy mieć również na uwadze także koszty związane z koniecznością przygotowania poszkodowanego do zmiany zawodu, jeśli na skutek wypadku niemożliwym jest kontynuowanie wcześniej wykonywanej pracy. Co prawda kodeks cywilny nie normuje zagadnienia, w jakiej formie zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu, ale jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyrok u z dnia 10 lutego 1970 r. w sprawie o sygnaturze II CR 7/70: „Stosownie do charakteru przygotowywania do innego zawodu i odpowiednio do wielu innych okoliczności poszczególnego wypadku, wyłożona suma może mieć charakter jednorazowy, może też być celowe w interesie dłużnika i wierzyciela przyznanie jej w formie pewnych świadczeń periodycznych”.

Oczywiście należy mieć na uwadze, iż każdy przypadek jest traktowany i oceniany indywidualnie. Jest to związane z okolicznościami wypadku, rozległością odniesionych obrażeń i wysokością kosztów w związku z tym poniesionych. Należy jednak pamiętać, iż co do zasady odszkodowanie winno obejmować zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Zatem przedmiotem odszkodowania będą nie tylko koszty poniesione w związku z leczeniem, ale i rehabilitacja, koszty dojazdów na rehabilitację, koszty zwrotów dojazdów rodziny do szpitala, koszty opieki poszpitalnej, pomoc poszkodowanemu udzielona przez osoby trzecie czy też wydatki związane z przekwalifikowaniem zawodowym. Należy jednak pamiętać, że przed Sądem, aby skutecznie domagać się naprawienia konkretnej szkody konieczne jest uprawdopodobnienie związku przyczynowego pomiędzy wnioskowaną kwotą zwrotu a szkodą wynikłą z wypadku.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply