Jakie prawa ma oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

0
(0)

 

Jeżeli jesteś pokrzywdzonym w sprawie karnej o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, wówczas powinieneś zgłosić swój udział w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy. Pozwoli Ci to aktywne i skutecznie uczestniczyć w procesie sądowym przeciwko sprawcy wypadku. Staniesz się stroną postępowania, a co za tym idzie będzie Ci przysługiwać szereg uprawnień, z jakich nie może korzystać pokrzywdzony.

Z chwilą uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego uzyskujesz takie same uprawnienia jak prokurator. Nawet w sytuacji, gdy prokurator odstąpi od oskarżenia, zachowujesz swoje uprawnienia jako oskarżyciel posiłkowy.

Twoje działania w procesie są niezależne od działań prokuratora. Możesz korzystać z takich uprawnień jak:

   • ustanowienie i korzystanie z pomocy pełnomocnika,

   • zgłaszanie wniosków dowodowych, np. o przesłuchanie dodatkowych świadków oraz o dołączenie do akt sprawy dodatkowych dokumentów,
   • udział w czynnościach w toku postępowania sądowego,

   • możesz złożyć wniosek o orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody,

   • zadawanie pytań oskarżonemu, świadkom, biegłym,

   • zapoznanie się z aktami sprawy oraz wykonanie ich fotokopii oraz kserokopii,
   • wypowiedzenie się na etapie głosów stron, tj. po zamknięciu przewodu sądowego,
   • złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku oraz zaskarżenie zapadłego wyroku zarówno co do winy, kary, jak i innego rozstrzygnięcia tam zawartego (przepisy nie przewidują dla oskarżyciela posiłkowego jakichkolwiek ograniczeń co do zakresu zaskarżenia).

Ponadto jeżeli uzyskasz status oskarżyciela posiłkowego, Sąd ma obowiązek doręczyć Ci wszelkie pisma procesowe, które wydane zostały poza rozprawą, a które mogą być zaskarżane. Jako oskarżyciel posiłkowy będziesz także zawiadamiany o wszelkich czynnościach, które Sąd ma zamiar przeprowadzić.

Jeżeli natomiast nie skorzystasz z możliwości występowania w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy, Twoje działanie jako pokrzywdzonego zostanie ograniczone do:

   • możliwości uczestniczenia w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania,

   • skorzystania z możliwości zaskarżenia zażaleniem rozstrzygnięć co do dowodów rzeczowych zawartych w wyroku umarzającym postępowanie,

   • zaskarżenia apelacją wyroku warunkowo umarzającego postępowanie,

   • brania udziału w posiedzeniu w przedmiocie skazania oskarżonego bez rozprawy (dobrowolnego poddania się karze), jednak wyroku takiego nie może zaskarżyć apelacją, ponieważ nie jest stroną.

Jak widać posiadając status oskarżyciela posiłkowego masz możliwość wpływania na przebieg procesu, zaś brak tego statusu powoduje iż doznajesz wielu ograniczeń, dlatego też wskazane jest abyś w sprawie karnej o przestępstwo działał jako oskarżyciel posiłkowy.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply