Archiwum kategorii: artykuły

Czy zakład ubezpieczeń może pomniejszyć odszkodowanie należne rodzinie poszkodowanego, który zginął w wypadku drogowym o kwotę zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

W tym artykule omówię zasady wypłacania przez zakłady ubezpieczeń rodzinie osoby zmarłej w wypadku drogowym zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego. Celem tego artykułu, jak i całego poradnika, jest poszerzenie wiedzy osób, które stanęły w obliczu tragicznej śmierci ich męża, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Na czym polega instytucja zadośćuczynienia przysługującego po śmierci osoby najbliższej?

W poprzednim artykule została dokonana analiza problemu ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków w związku wystąpieniem szkody na osobie poszkodowanego. Zainteresowanych tematem zachęcam do zapoznania się z treścią artykułu pt: Kto jest uprawniony do występowania z roszczeniem o wypłatę odszkodowania … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej?

Omawiając problem zadośćuczynienia należy zaznaczyć, iż jest to instytucja stosunkowo młoda, która niedawno została wprowadzona do polskiego systemu prawnego. Rozszerzenie katalogu świadczeń należnych z tytułu szkód osobowych o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę służące najbliższym członkom rodziny zmarłego tzw. pośrednio poszkodowanym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Kto jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniem o wypłatę odszkodowania w przypadku szkody na osobie?

Na wstępie należy wskazać, iż przepisem regulującym naprawienie szkody na osobie jest art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”. Poszkodowany Należy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Podstawa prawna dochodzenia zwrotu kosztów związanych z utraconymi korzyściami na wskutek wypadku drogowego

Celem odpowiedzi na pytanie, jaka jest podstawa prawna dochodzenia kosztów związanych ze zwrotem utraconych korzyści na wskutek wypadku należy zaznaczyć, iż generalną podstawę prawną dochodzenia wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem jest art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, który … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Roszczenie sprawcy wypadku do zakładu ubezpieczeń o zwrot kwoty wypłaconej poszkodowanemu tytułem odszkodowania

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki roszczenia regresowego sprawcy wypadku względem zakładu ubezpieczeń. Jest to kwestia istotna z punktu widzenia sprawcy, który mimo posiadanego ubezpieczenia OC, wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie we własnym zakresie. Wskazać należy, iż w takiej sytuacji sprawca wypadku może odzyskać … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Dostęp poszkodowanego do akt szkodowych

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie kwestii dostępu osoby poszkodowanej do akt szkodowych prowadzonych przez zakład ubezpieczeń. Jest to problematyka bardzo istotna, gdyż zapoznanie się z aktami postępowania likwidacyjnego może mieć bezpośrednie przełożenie na wynik tego postępowania. Osoba poszkodowana zapoznając … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej w przypadku, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 roku

Na wstępie niniejszego artykułu należy podkreślić, że celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody niemajątkowej, która wyraża się w doznanej krzywdzie w postaci cierpienia fizycznego, jak i psychicznego. Naprawienie szkody następuje poprzez przyznanie przez Sąd odpowiedniej rekompensaty pieniężnej, uwzględniającej całokształt okoliczności dotyczących … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Instytucja przedawnienia roszczeń przy umowie ubezpieczenia

Na wstępie niniejszego artykułu należy zauważyć, że instytucja przedawnienia pełni bardzo ważną funkcję, a mianowicie funkcję gwarancyjną. Przedawnienie gwarantuje pewność stosunków prawnych, skutkuje wykluczeniem z obrotu prawnego roszczeń, które nie zostały zrealizowane przez ściśle określony czas. Przedawnienie roszczeń prowadzi do … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy są jakiekolwiek sankcje za niedotrzymanie przez zakład ubezpieczeń terminu na wypłatę odszkodowania osobie uprawnionej?

W artykule zatytułowanym W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej lub poszkodowanej? wskazano dokładny czas, w którym zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej. Ponadto, wymieniono szereg powinności o charakterze informacyjnym, które ciążą na wskazanym powyżej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej lub poszkodowanej?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku: „zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Należy pamiętać, że żądanie, które możesz skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ulegają przedawnieniu. Po upływie tego terminu uwzględnienie kierowanych przez Ciebie roszczeń jest właściwie niemożliwe, a więc ważne jest, by nie przegapić poniżej opisanych terminów na ich wniesienie. Termin wniesienia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie?

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w skrócie UFG, to instytucja powołana w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. Głównym zadaniem funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadacz pojazdów mechanicznych … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń z oc sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Podstawa prawna żądania renty przez poszkodowanego wskutek wypadku drogowego

W artykule zatytułowanym: Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym? wskazano, iż do katalogu świadczeń należnych pokrzywdzonemu w związku z w/w zdarzeniem zalicza się m.in. rentę. Zgodnie z art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego: „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Renta z OC sprawcy wypadku drogowego | Skomentuj

Pokrycie przez sprawcę wypadku drogowego kosztów nabycia samochodu inwalidzkiego dla poszkodowanego

Problem pokrycia przez sprawcę kosztów nabycia samochodu inwalidzkiego dla poszkodowanego wskutek wypadku drogowego jest niezwykle istotny w szczególności dla charakterystyki praw osób pokrzywdzonych w w/w zdarzeniach. Bardzo często poszkodowani nie mają wiedzy odnośnie uprawnień, które im przysługują względem osób, które … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

W jakiej formie jest wypłacane zadośćuczynienie w związku z powstałą na skutek wypadku drogowego szkodą niemajątkową?

Zadośćuczynienie pieniężne jest to jeden ze sposobów wyrównania szkody niemajątkowej powstałej na skutek wypadku. Szkoda niemajątkowa to wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji poszkodowanego, czyli krzywda spowodowana wypadkiem, która wywołała niepożądane konsekwencje w sferze psychicznej, tj. przy braku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy po otrzymaniu zadośćuczynienia można żądać dodatkowej sumy z uwagi na ujawnienie się dodatkowych dolegliwości?

Na wstępie niniejszego artykułu należy podkreślić, że zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny, jego celem jest naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się krzywdą w postaci cierpienia fizycznego, jak i psychicznego. Instytucja zadośćuczynienia została określona w kodeksie cywilnym, m. in. w art. 445. Przepis … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę zasądzając zadośćuczynienie?

Na wstępie należy zauważyć, że instytucja zadośćuczynienia została określona w kodeksie cywilnym, w szczególności w artykule 445. Celem świadczenie pieniężnego określonego w tym przepisie jest naprawienie szkody niemajątkowej, która wyraża się w doznanej krzywdzie w postaci cierpienia fizycznego, jak i … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Komu przysługuje zadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego?

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 k.c. Niewątpliwie osobami uprawnionymi do wystąpienia o zadośćuczynienie na podstawie wskazanego przepisu są osoby najbliższe dla zmarłego, jednakże pojęcie „osoba najbliższa” jest na tyle … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj

Podstawa prawna dochodzenia zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem do nowego zawodu

Podstawę prawną dochodzenia wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem jest art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | Skomentuj