Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek 5 (4)

Z tego artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek” dowiesz się:

 • Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?
 • Czy za spowodowanie wypadku można stracić prawo jazdy?
 • Czy Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za wypadek?
 • Kto decyduje o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy po wypadku : Policjant, Prokurator czy Sąd?
 • Co się dzieje z dokumentem prawa jazdy po zatrzymaniu prawa jazdy po wypadku?
 • Jak odzyskać prawo jazdy zabrane przez policję za spowodowanie wypadku?
 • Kto decyduje czy kierowca straci prawo jazdy za wypadek drogowy?
 • Na ile można stracić prawo jazdy za spowodowanie wypadku?
 • Jak przekonać Sąd do nieorzekania zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek?

Na czym polega spowodowanie wypadku drogowego?

Spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem opisanym w art.177 par. 1 i art.177 par. 2 Kodeksu Karnego.

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego popełnia osoba uczestnicząca w ruchu drogowym, np. kierujący pojazdem, który na skutek niezachowania należytej ostrożności w ruchu drogowym doprowadza do wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni.

Za spowodowanie wypadku drogowego kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat

Czy Policjant może zabrać prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego.

Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy na podstawie art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej na ten temat w artykule „Czy można stracić prawo jazdy po wypadku?”

Kiedy Policjant powinien zatrzymać kierowcy prawo jazdy za wypadek?

Policjant powinien zabrać kierowcy prawo jazdy jeżeli:

 • zgromadzone w sprawie dowody wskazują na uzasadnione podejrzenie, że kierowcy spowodował wypadek drogowy

i jednocześnie

 • z uwagi na sposób spowodowania wypadku lub dotychczasowy sposób życia kierowcy zachodzi konieczność natychmiastowego wyeliminowania kierowcy z ruchu drogowego, by nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy po wypadku?

Policjant nie powinien odbierać kierowcy prawa jazdy jeżeli:

 • zachodzą wątpliwości, czy kierowca spowodował wypadek drogowy

lub

 • wprawdzie nie ma wątpliwości, że kierowca spowodował wypadek, ale z uwagi na okoliczności wypadku i dotychczasowy sposób jazdy nie ma potrzeby wykluczenia kierowcy z ruchu drogowego.

Czy i na jak długo można dostać zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.

Bardzo ważne jest sformułowanie „Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek”. Sąd może, co oznacza, że Sąd nie musi orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, nawet za wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy po wypadku?

Policjant ma prawo zabrać kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Jednak to nie Policjant, ale Prokurator podejmuje decyzję: zatrzymać czy zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane po wypadku.

To właśnie dlatego Policjant w ciągu 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy przekazuje dokument prawa jazdy Prokuratorowi celem wydania przez Prokuratora postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy albo o zwrocie prawa jazdy kierowcy.

Z kolei decyzja Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za wypadek nie jest ostateczna, gdyż:

 • na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku kierowcy przysługuje odwołanie – zażalenie do Sądu
 • decyzja Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy jest tymczasowa – obowiązuje w czasie trwania sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego
 • to Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek, a jeśli tak, to na jak długo.

Co się dzieje po zabraniu kierowcy prawa jazdy za wypadek?

Poniżej przedstawiam krok po kroku, co się może zdarzyć po spowodowaniu przez kierowcę wypadku drogowego z dokumentem prawa jazdy:

 • Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego
 • Policjant przekazuje prawo jazdy odebrane kierowcy za wypadek do Prokuratury.
 • Prokurator w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku albo zwraca kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję
 • Ostatecznie, to Sąd rozpoznający sprawę karną decyduje, czy za spowodowanie wypadku drogowego wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów .

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za wypadek?

Kierowca, który nie zgadza się z decyzją Policji o odebraniu dokumentu prawa jazdy po wypadku powinien:

 • złożyć do Prokuratury pismo – wiosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję za wypadek
 • zaskarżyć postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy do Sądu – jeśli Prokurator zadecydował o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy
 • w trakcie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego złożyć ponowny wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy
 • jeżeli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo wniosek o dobrowolne poddanie się karze – bez zakazu prowadzenia pojazdów

Kiedy Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Jak już napisałem, decyzja Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku ma charakter wstępny – obowiązuje w czasie prowadzenia sprawy karnej przeciwko kierowcy o spowodowanie wypadku drogowego.

To Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne o wypadek drogowy decyduje:

 • czy kierowca spowodował wypadek drogowy, a więc czy popełnił przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub 2 Kodeksu Karnego?
 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?
 • na jak długo odebrać kierowcy prawo jazdy?

Za spowodowanie wypadku drogowego, nawet ze skutkiem śmiertelnym, Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku i może tego zakazu nie orzekać. Decyzja należy do Sądu rozpatrującego sprawę o przestępstwo spowodowania wypadku.

Sąd nie jest przy podejmowaniu tak ważnej dla kierowcy decyzji o utracie prawa jazdy całkowicie dowolny. Jest szereg okoliczności, które Są ma obowiązek uwzględnić.

Co ma wpływ na decyzję Sądu, czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

 • Jakie były skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku?
 • Jaka była waga, rodzaj i stopień naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę, który spowodował spowodował wypadek? Czy kierowca doprowadził do wypadku na skutek umyślnego, rażącego naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego, czy też na skutek chwili nieuwagi?
 • Jaki był dotychczasowy sposób życia i sposób jazdy samochodem przez kierowcę przed spowodowaniem wypadku drogowego. Ile lat kierowca posiada prawo jazdy ? Czy kierowca, który spowodował wypadek był już karany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku drogowego czy jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości? Czy kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ma bogatą kartę wykroczeń drogowych i jakich – za nieprawidłowe parkowanie, czy wiele mandatów za znaczne przekroczenia prędkości?
 • Jakie było zachowanie kierowcy po spowodowaniu wypadku, a więc, czy kierowca wyciągnął wnioski z popełnionego błędu, który doprowadził do wypadku drogowego, czy przeanalizował swoje zachowanie poprzedzające wypadek, jak duże jest ryzyko, że ponownie spowoduje wypadek?
 • Jakie było zachowanie kierowcy po wypadku wobec osoby poszkodowanej , czy kierowca udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy, czy podjął działania zmierzające do przeproszenia osoby poszkodowanej w wypadku i naprawienia szkody doznanej w wypadku
 • Po co jest potrzebne kierowcy prawo jazdy? Czy prawo jazdy zabrane kierowcy za spowodowanie wypadku jest narzędziem jego pracy ?
 • Jakie skutki dla kierowcy i jego rodziny spowoduje zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 1 roku?

To właśnie te okoliczności mają wpływ na decyzję Sądu: czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy.

Kiedy Sąd nie powinien orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek?

Sąd nie powinien orzekać zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowcy, który przed spowodowaniem wypadku dał się poznać jako ostrożny kierowca, a więc taki, który nie był dotąd karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i nie ma na swoim koncie wiele poważnych wykroczeń drogowych. To bowiem świadczy o tym, że spowodowanie wypadku drogowego było zdarzeniem wyjątkowym w jego zasługującej na aprobatę dotychczasowej drodze życia.

Kiedy Sąd powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji. Wynika to choćby z art.42 par. 2 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie skazania kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, jeśli oceni, że dalsze prowadzenie pojazdu przez tego kierowcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek powinien zatem zostać wymierzony kierowcy, który zachowaniem poprzedzającym wypadek drogowy, wykazał, że stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Jak przekonać Sąd do nie orzekania zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?

Jeśli po przybyciu na miejsce wypadku drogowego Policjant zatrzymał kierowcy dokument prawa jazdy, wówczas kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Prokuratury pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku

Jeśli Prokurator uwzględni wniosek Policji i zatrzyma kierowcy prawo jazdy wówczas należy złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku.

zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek

Po rozpoznaniu zażalenia Sąd nakazuje zwrócić kierowcy niesłusznie zatrzymane prawo jazdy albo nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy

Ostatecznie to Sąd w wyroku skazującym decyduje czy wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowca oskarżony o przestępstwo spowodowania wypadku nie powinien zakładać, że Sąd z urzędu zbada jego sytuację rodzinna i zawodową, zważy wszystkie argumenty przemawiające za i przeciwko orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić Sądowi wszystkie argumenty dotyczące:

 • okoliczności spowodowania wypadku drogowego,
 • dotychczasowego sposobu życia kierowcy, który spowodował wypadek,
 • zachowania kierowcy po wypadku
 • konsekwencji utraty prawa jazdy dla kierowcy i jego rodziny.

Najlepiej przygotować i złożyć do Sądu pismo procesowe zawierające okoliczności przemawiające za odstąpieniem od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów i dowody – dokumenty na ich poparcie. Przykład takiego pisma to wniosek o warunkowe umorzenie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Na jak długo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Za spowodowanie wypadku drogowego, w tym również wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Co to znaczy, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat?

Zgodnie z art.43 par. 1 Kodeksu Karnego zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego jest wymierzany w latach na okres od 1 roku do 15 lat. Oznacza to, że:

 • Najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek wynosi 1 rok. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakazu prowadzenia pojazdów na okres poniżej 1 roku, np. na 10 miesięcy. Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek, ale jeśli się na to zdecyduje, to na co najmniej 1 rok.
 • Najdłuższy okres zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego wynosi 15 lat

Czy można wyłączyć spod zakazu prowadzenie pojazdów określonej kategorii?

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może ten zakaz ograniczyć do określonego w wyroku rodzaju pojazdów i kategorii prawa jazdy. Wynika to wprost z art.42 par. 2 k.k.

Dla wyjaśnienia kilka przykładów:

 • Sąd może orzec wobec kierowcy, za spowodowanie wypadku, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – to oznacza, po uprawomocnieniu się wyroku skazującego kierowca nie będzie mógł prowadzić jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. To najszerszy zakaz prowadzenia pojazdów. Obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne, niezależnie od tego, czy do ich prowadzenia wymagane jest posiadanie prawa jazdy.
 • Sąd może orzec wobec kierowcy, który spowodował wypadek, zakaz prowadzenia pojazdów z wyłączeniem pojazdów, do których prowadzenia uprawnia kategoria B prawa jazdy. Tak określony w wyroku zakaz prowadzenia pojazdów nie obejmuje samochodów osobowych. Kierowca skazany na opisany w ten sposób zakaz prowadzenia pojazdów może prowadzić samochody osobowe nie łamiąc sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
 • Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów z wyłączeniem pojazdów do których prowadzenia uprawnia kategoria C i C+E prawa jazdy. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku obejmuje samochody osobowe i wszelkie inne pojazdy mechaniczne poza samochodami ciężarowymi i samochodami ciężarowymi z przyczepą. Kierowca może prowadzić samochody ciężarowe i samochody ciężarowe z przyczepą nie narażając się na przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
 • Sąd może orzec wobec kierowcy skazanego za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów za wyjątkiem motocykli. Tu sprawa jest jasna. Zakaz prowadzenia pojazdów obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne za wyjątkiem motocykli. Kierowca może kierować motocyklami bez obaw o złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.
 • Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów ograniczony do wskazanej w wyroku skazującym kategorii pojazdów, np. do motocykli, albo samochodów osobowych, albo samochodów ciężarowych.

Podsumowując, kierowca, któremu Policja zabrała prawo jazdy po wypadku ma szereg narzędzi prawnych w celu odzyskania prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Nie ma zatem sensu biernie czekać na decyzję Policjanta, Prokuratora lub Sądu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Czy za kolizję można stracić prawo jazdy? 5 (3)

Z tego artykułu „Czy za kolizję można stracić prawo jazdy? „ dowiesz się:

 • czym jest kolizja drogowa?
 • na czym polega wykroczenie spowodowania kolizji drogowej z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?
 • czy Policjant może odebrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji?
 • czy Policjanci zabierają kierowcom prawo jazdy za kolizję?
 • czy za kolizję można stracić prawo jazdy, a więc czy Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji?
 • na ile można stracić prawo jazdy za kolizję?
 • jak odzyskać prawo jazdy zabrane za kolizję?
 • jak się bronić przed utratą prawa jazdy za kolizję?

Czym jest kolizja drogowa? Definicja kolizji drogowej

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym nikt nie odniósł obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Ani Kodeks Wykroczeń, ani Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie posługują się pojęciem kolizji drogowej, nie zawierają również definicji kolizji drogowej. Kolizja drogowa jest pojęciem potocznym w przeciwieństwie do wypadku drogowego zdefiniowanego w kodeksie Karnym

Na czym polega spowodowanie kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej polega na stworzeniu przez osobę uczestniczącą w ruchu drogowym, najczęściej kierującego pojazdem, zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności, w wyniku którego inna osoba nie doznała żadnych obrażeń ciała, albo wprawdzie doznała obrażeń ciała, ale na okres do 7 dni.

Czy spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie czy przestępstwo?

Spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem określonym w art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. popełnia ten, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Pojęcie spowodowanie kolizji drogowej podobnie jak kolizja drogowa jest pojęciem potocznym. Żadna ustawa nie posługuje się wyrażeniem spowodowanie kolizji drogowej. Z treści przytoczonego art.86 par. 1 k.w. wynika, że spowodowanie kolizji drogowej jest po prostu wykroczeniem spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Co grozi za kolizję drogową?

Za spowodowanie kolizji drogowej, a więc za popełnienie wykroczenia z art.86 par 1 k.w. grozi kara grzywny w wysokości od 20 zł. do 5000 zł.

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Więcej na temat kary i zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję drogową przeczytasz w artykułach:

Czy za kolizję można stracić prawa jazdy?

Jeszcze kilka lat temu na pytanie: czy za kolizję można stracić prawo jazdy? odpowiedziałbym, że nie, że utrata prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej może się zdarzyć wyjątkowo. Jednak od zapoczątkowanej w 2014r. akcji Policji „Zero tolerancji dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” Policjanci zabierają kierowcom prawo jazdy nawet za niegroźne kolizje drogowe. W konsekwencji słuszna w założeniu akcja podjęta w celu zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach doprowadziła do odbierania przez Policję prawa jazdy również tym kierowcom, którzy nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Na całe szczęście Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową, ale to Sąd podejmuje decyzję: zatrzymać, czy zwrócić kierowcy odebrane przez Policję prawo jazdy

Czy Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową?

Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej.

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję?

Podstawą prawną zatrzymania przez Policję dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji jest art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem:

Policjant może zatrzymać prawo jazdy kierowcy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia, za które może zostać orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przypomnienia: za spowodowanie kolizji, a więc popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń kierowca może zostać skazany przez Sąd na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

czy za kolizję można stracić prawo jazdy

Podsumowując: zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który spowodował kolizję drogową, ponieważ za to wykroczenie – spowodowania kolizji drogowej kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów.

Po zabraniu kierowcy dokumentu prawa jazdy Policjant wystawia kierowcy pokwitowanie. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na dowód zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję można jeździć samochodem?

Kierowca, któremu Policjant zatrzymał dokument prawa jazdy za kolizję drogową, może jeździć samochodem przez 7 dni od zatrzymania prawa jazdy.

Zatrzymanie prawa jazdy za kolizję co dalej?

Przekazanie zabranego za kolizję prawa jazdy do Sądu

Policja w czasie 7 dni od zabrania kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu wraz z wnioskiem wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu.

Postanowienie Sądu o zatrzymaniu albo zwrocie prawa jazdy za kolizję

Sąd w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu prawa jazdy podejmuje decyzję: albo wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję za spowodowanie kolizji.

Co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję?

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Sądu pismo – wniosek oo zwrot dokumentu prawa jazdy. W tym piśmie należy przedstawić argumenty za zwróceniem prawa jazdy zatrzymanego kierowcy przez Policję. Dzięki temu Sąd przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zapozna się z argumentami kierowcy, co znacząco zwiększa szansę na odzyskanie prawa jazdy zabranego przez Policję.

Czy Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy?

Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję drogową. Wówczas od razu po wydaniu przez Sąd postanowienia o zwrocie prawa jazdy kierowca może odebrać dokument prawa jazdy w Sekretariacie Sądu.

Sąd może również uwzględnić wniosek Policji i wydać postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy odebranemu kierowcy przez Policję za kolizje drogową.

Jak przekonać Sąd do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego za kolizję?

Podejmując decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową Sąd powinien uwzględnić takie okoliczności jak:

 1. czy zgromadzone w sprawie dowody wystarczająco uzasadniają podejrzenie spowodowania przez kierowcę kolizji drogowej?
 2. czy w sprawie zachodzą wątpliwości, kto jest winny spowodowania kolizji?
 3. jaki duże zagrożenie w ruchu drogowym stworzył kierowca doprowadzając do kolizji drogowej?
 4. jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca powodując kolizję drogową?
 5. czy kierowca naruszył umyślnie czy nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 6. jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy, w szczególności, czy kierowca był już wcześniej karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
 7. czy dalsze kierowanie pojazdami przez kierowcę stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
 8. czy zachodzi potrzeba natychmiastowego wykluczenia kierowcy z ruchu drogowego?
 9. jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy – czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy?

Kierowca może zaskarżyć postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową. W tym celu powinien wysłać do Sądu pismo – zażalenie na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy.

Po złożeniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd albo uchyla zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy albo utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Czy za kolizję można stracić prawo jazdy – zakaz prowadzenia pojazdów

Jak już pisałem za spowodowanie kolizji drogowej, a więc wykroczenie z art.86 par. 1 k.w. Sąd nie musi, ale może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Kiedy Sąd powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?

Sąd powinien wymierzyć zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję kierowcy, tylko wówczas gdy dalsze kierowanie samochodem przez kierowcę stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak się bronić przed zakazem prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

Jeśli kierowca nie przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas powinien składać wnioski dowodowe w celu wykazania, że nie jest winien spowodowania kolizji, np. wnioski o przesłuchanie świadków kolizji drogowej, wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych – ich dobór zależy od konkretnej sprawy karnej o kolizję drogową.

Jeśli kierowca nie przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej to i tak powinien przedstawiać Sądowi (najlepiej w pismach procesowych) argumenty prowadzące do wniosku, że nawet w razie uznania kierowcy winnym spowodowania kolizji drogowej, wymierzenie kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów byłoby nieuzasadnione.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas powinien złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za kolizję bez zakazu prowadzenia pojazdów.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, definicje, kolizja drogowa co to jest, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję, zatrzymanie prawa jazdy, zatrzymanie prawa jazdy za kolizję | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Czy można stracić prawo jazdy po wypadku? 5 (5)

W tym artykule „Czy można stracić prawo jazdy po wypadku” opisuję:

 • czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku?
 • czy Policjant może, a więc czy Policjant ma prawo do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy za wypadek?
 • na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za wypadek?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku?
 • jak się bronić przed zakazem prowadzenia pojazdów za wypadek?

Czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy po wypadku?

Policjant nie musi zatrzymać dokumentu prawa jazdy kierowcy, który spowodował wypadek drogowy. Sformułowanie „Policjant nie musi zatrzymać prawa jazdy” oznacza, że Policjant nie ma obowiązku zatrzymać kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku. Nawet w razie spowodowania wypadku śmiertelnego z art.177 par. 2 k.k. Policjant nie musi zatrzymać kierowcy – sprawcy wypadku dokumentu prawa jazdy.

Nie piszę tu oczywiście o spowodowaniu wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków – tylko wówczas Policjant musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Policjant może, to znaczy ma prawo zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Sformułowanie „Policjant może zatrzymać prawo jazdy” oznacza, że Policjant nie musi, ale jest uprawniony do odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Uprawnienie Policji do zatrzymania kierowcy prawa jazdy za wypadek wynika z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem Policjant ma prawo zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Spowodowanie wypadku drogowego stanowi przestępstwo z art.177 par. 1 lub 2 k.k. za które Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Odpowiadając zatem na pytanie: „Czy można stracić prawo jazdy po wypadku?”

Tak, na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant może zatrzymać prawo jazdy kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, ponieważ za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek można jeździć samochodem?

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego może kierować samochodem przez 7 dni od zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Co się dzieje po zatrzymaniu przez Policję prawa jazdy za wypadek drogowy?

Przekazanie zatrzymanego prawa jazdy Prokuratorowi

W ciągu 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do Prokuratury z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy.

Podjęcie przez Prokuratora o zatrzymaniu albo zwrocie zatrzymanego prawa jazdy

Prokurator w czasie 14 dni od otrzymania od Policji dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku wydaje postanowienie, w którym albo zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy, albo nakazuje jego zwrot kierowcy

Co zrobić, by odzyskać prawo jazdy zatrzymane po wypadku?

Po pierwsze, to nie Policjant, ale Prokurator podejmuje decyzję czy zatrzymać, czy zwrócić kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Dlatego własnie po odebraniu kierowcy prawa jazdy Policjant przesyła dokument prawa jazdy Prokuratorowi, by to Prokurator podjął decyzję: zatrzymać czy zwrócić kierowcy prawo jazdy po wypadku.

Wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego po wypadku

Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien wysłać do Prokuratury pismo – wniosek zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję

Wniosek o zwrot prawa jazdy należy złożyć do Prokuratora jak najszybciej po przekazaniu Prokuratorowi prze Policję dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku.

dlaczego?

Chodzi o to, by Prokurator, przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu albo zwróceniu kierowcy prawa jazdy, mógł zapoznać się z argumentami przemawiającymi za zwróceniem kierowcy prawa jazdy

Złożenie do Prokuratora wniosku o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy z argumentami przeciwko zatrzymaniu prawa jazdy znacznie zwiększa szansę kierowcy, na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Czy Prokurator może zwrócić prawo jazdy zatrzymane przez Policję po wypadku?

Prokurator może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego.

Prokurator może również przychylić się do wniosku Policji i wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy odebranemu kierowcy przez Policję za wypadek drogowy.

Jak przekonać Prokuratora do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego po wypadku?

Podejmując decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego Prokurator bierze pod uwagę takie okoliczności, jak:

 1. jak poważne były skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku drogowym? Należy jednak pamiętać, że nawet za wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym Prokurator może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję.
 2. jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca, który spowodował wypadek drogowy? Czy przyczyną wypadku była chwila nieuwagi, czy też świadome naruszenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 3. jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy, czy kierowca był już karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
 4. jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?
 5. jak zachował się kierowca po spowodowaniu wypadku drogowego, np. czy podjął działania zmierzające do przeproszenia i zadośćuczynienia osobie poszkodowanej w wypadku drogowym

Przy podejmowaniu decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Prokurator powinien także ocenić, czy zgromadzone w sprawie dowody wskazują jednoznacznie na winę kierowcy, któremu Policjant zatrzymał prawo jazdy.

Jeżeli zachodzą wątpliwości, czy kierowca spowodował wypadek drogowy, Prokurator powinien zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy. Wynika to wprost z art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy tylko w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa spowodowania wypadku drogowego.

Czy można stracić prawo jazdy po wypadku

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy ma na celu natychmiastowe wyeliminowanie kierowcy, który spowodował wypadek, z ruchu drogowego. Z tego powodu utrata prawa jazdy po wypadku powinna ograniczać się tylko do tych kierowców, którzy zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji.

Nieuzasadnione jest zatrzymanie dokumentu prawa jazdy za spowodowania wypadku kierowcy, który dotychczasowym sposobem życia udowodnił, że jest ostrożnym kierowcą, a prowadzenie przez niego samochodu nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Kierowca może zaskarżyć postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek drogowy. W tym celu powinien złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Spóźnione zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy po wypadku nie zostanie rozpoznane.

Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez Prokuratora za spowodowanie wypadku należy złożyć do Sądu, ale za pośrednictwem Prokuratora, który podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Po wpłynięciu zażalenia Prokurator albo uchyla zaskarżoną decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, albo przekazuje do Sądu zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy celem jego rozpoznania

Rozpoznanie przez Sąd zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy

Sąd, do którego wpłynęło zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy:

 • uchyla zaskarżone postanowienie i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku

albo

 • utrzymuje zaskarżoną decyzję Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy

Jak się bronić przez utratą prawa jazdy po wypadku?

Utrata prawa jazdy po wypadku na podstawie postanowienia Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy ma charakter tymczasowy – na czas trwania postępowania karnego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. To z kolei oznacza, że:

 • kierowca lub reprezentujący go Adwokat mogą w czasie trwania postępowania karnego o spowodowanie wypadku składać kolejne wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy – np. jeśli ujawnia się nowe okoliczności dotyczące przyczyny wypadku drogowego, albo sytuacji rodzinnej czy zawodowej kierowcy, albo, gdy postępowanie karne się po prostu przedłuża
 • to ostatecznie Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne skazuje albo uniewinnia kierowcę od zarzutu spowodowania wypadku drogowego
 • to również Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne decyduje czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek i na jak długo.

Podsumowując, czy można stracić prawo jazdy po wypadku? Można, gdyż za spowodowanie wypadku Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, a Sąd w razie skazania kierowcy za wypadek może wymierzyć mu zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak kierowca, któremu Policjant zatrzymał prawo jazdy po wypadku ma wiele możliwości i narzędzi, by odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję.

Jak się bronić przez utrata prawa jazdy za wypadek – narzędzia

 • złożenie do Prokuratora wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy
 • wniesienie zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy
 • wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy w trakcie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego
 • wniosek do Sądu o nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów
 • apelacja od wyroku skazującego kierowcę za spowodowanie wypadku drogowego w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.
O tym czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję oraz jak się bronić przez utratą prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej przeczytasz w artykule „Utrata prawa jazdy za kolizję”
Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy, zatrzymanie prawa jazdy za wypadek | Otagowano , , , , , | Jeden komentarz

Utrata prawa jazdy za kolizję 5 (9)

Jeszcze kilka lat temu utrata prawa jazdy za kolizję drogową była rzadkością. Policjanci z rozsądkiem i umiarem korzystali z uprawnienia do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej. Sytuacja zmieniła się w kwietniu 2014r. od ogłoszenia przez Komendanta Głównego Policji akcji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego” Od tego czasu Policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego zaczęli masowo odbierać dokumenty prawa jazdy kierowcom nawet za drobne wykroczenia czy kolizje drogowe. Nie mieniły się przepisy. Zmieniło się podejście Policjantów, którzy zabierają obecnie prawo jazdy zarówno tym kierowcom, którzy sobie na to zasłużyli, jak i kierowcom, którzy nie zagrażają innym uczestnikom ruchu drogowego.

Więcej na ten temat w artykule „Policjant może zatrzymać prawo jazdy za kolizję drogową”

Czy można stracić prawo jazdy za kolizje drogową?

Za spowodowanie kolizji drogowej Policjant może, tj. ma prawo zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Sformułowanie Policjant może zatrzymać prawo jazdy oznacza, że Policjant nie musi, natomiast może odebrać kierowcy dokument prawa jazdy. Innymi słowy Policjant nie ma obowiązku zatrzymać kierowcy prawo jazdy, ale ma prawo do zatrzymania kierującemu pojazdem dokumentu prawa jady za spowodowanie kolizji.

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać prawo jazdy za kolizję drogową?

Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawo jazdy za spowodowanie kolizji na podstawie art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna zatrzymania prawa jazdy za kolizję – art.135 ust. 1 pkt 2 Prawo o Ruchu Drogowym

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa lub wykroczenia, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów

Podstawa prawna zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji – art.86 par. 1 i par. 3 Kodeksu Wykroczeń

Za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat

Czym jest kolizja drogowa?

Spowodowanie kolizji drogowej to wykroczenie drogowe opisane w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, według którego kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Więcej na ten temat w artykule „Czym się różni kolizja i wypadek drogowy?”

Za spowodowanie kolizji, a więc popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń kierowca może zostać skazany przez Sąd na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który spowodował kolizję drogową, ponieważ za to wykroczenie – spowodowania kolizji drogowej kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za kolizję za pokwitowaniem

utrata prawa jazdy za kolizję

Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy Policjant wręcza kierowcy pokwitowanie. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na dowód zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Czy można jeździć samochodem po zatrzymaniu prawa jazdy ?

Zgodnie z pouczeniem widniejącym na pokwitowaniu zatrzymania prawa jazdy, kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za kolizję drogową, może kierować samochodem przez 7 dni od zatrzymania prawa jazdy.

Co się dzieje po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy?

Policjant przekazuje zabrany kierowcy dokument prawa jazdy do Sądu z wnioskiem o jego zatrzymanie

Policja w ciągu 7 dni od zabrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej przesyła zatrzymany dokument prawa jazdy do Sądu wraz z wnioskiem wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu.

Sąd wydaje postanowienie o zatrzymaniu albo zwrocie prawa jazdy

Sąd w ciągu 14 dni od przekazania dokumentu prawa jazdy wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie kolizji, albo o zwróceniu kierowcy zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

Więcej na ten temat napisałem w artykule ” Zatrzymanie prawa jazdy za kolizję co dalej?”

Czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?

Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za spowodowanie kolizji powinien wysłać do Sądu pismo – wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy Dzięki temu Sąd przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu albo o zwrocie kierowcy prawa dokumentu jazdy weźmie pod uwagę argumenty kierowcy, co znacząco zwiększa szansę na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Utrata prawa jazdy za kolizję – jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję drogową?

Podejmując decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową Sąd bierze pod uwagę :

 1. stopień i rodzaj naruszonych przez kierowcę zasad ruchu drogowego
 2. jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy, czy kierowca był już karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
 3. jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny będzie miało zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?

a zatem

jak przekonać Sąd do zwrotu dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji? – w dużym uproszczeniu (bo przecież każda sprawa jest inna i wymaga innych argumentów) należy przekonać Sąd, że:

 • okoliczności spowodowania kolizji drogowej oraz dotychczasowy, zasługujący na aprobatę sposób życia kierowcy dowodzą tego, że nie zachodzi potrzeba wyeliminowania kierowcy z ruchu drogowego, gdyż prowadzenie przez niego samochodu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji
 • w razie utraty prawa jazdy kierowca i jego rodzina poniosą dotkliwe konsekwencje, nieuzasadnione w stosunku do wagi popełnionego wykroczenia drogowego.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową

Jeżeli Sąd przychyli się do wniosku Policji i zadecyduje o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy za spowodowanie kolizji drogowej, wówczas kierowca powinien zaskarżyć postanowienie Sądu.

Jaki jest termin na zaskarżenie postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową?

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Jest to termin nieprzekraczalny, więc zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy złożone po terminie nie zostanie rozpoznane.

Gdzie złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć do Sądu, który wdał zaskarżone postanowienie. W praktyce zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy rozpoznaje ten sam Sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, tyle, że w innym składzie.

Utrata prawa jazdy za kolizję – zakaz prowadzenia pojazdów

Decyzja Sądu o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji ma charakter tymczasowy – obowiązuje na czas trwania sprawy karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej.

Dopiero w wyroku kończącym postępowanie karne o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej Sąd:

 • ustala, czy kierowca popełnił wykroczenie spowodowania kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w. wydając wyrok skazujący albo uniewinniający
 • w razie skazania kierowcy decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów i na jak długo
 • w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów zalicza kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy.
Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy, zatrzymanie prawa jazdy za kolizję | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Czym się różni kolizja i wypadek drogowy? 5 (5)

W tym artykule „Czym się różni kolizja i wypadek drogowy” znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • co to jest kolizja drogowa?
 • co to jest wypadek drogowy?
 • czy spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem drogowym?
 • na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?
 • czym się różni kolizja drogowa od wypadku drogowego?
 • jak się ustala, czy obrażenia ciała uczestnika wypadku albo kolizji trwały powyżej czy poniżej 7 dni?
 • co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego?
 • jaka kara grozi kierowcy za kolizję drogową?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czym jest kolizja drogowa? Definicja kolizji drogowej

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym nikt nie odniósł obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Spowodowanie kolizji drogowej – wykroczenie z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Spowodowanie kolizji drogowej to wykroczenie drogowe opisane w art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń polegające na stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę uczestniczącą w ruchu drogowym, najczęściej kierującego pojazdem, na skutek niezachowania należytej ostrożności, w wyniku czego inna niż sprawca kolizji poniosła szkodę majątkową lub obrażenia ciała na okres nieprzekraczający 7 dni.

Czym jest wypadek drogowy? Definicja wypadku drogowego

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym jedna z osób uczestniczących doznała obrażeń ciała na okres przekraczający 7 dni.

Spowodowanie wypadku drogowego – przestępstwo z art.177 Kodeksu karnego

Spowodowanie wypadku drogowego to przestępstwo pisane w art.177 par. 1 Kodeksu Karnego (zwykły wypadek drogowy) lub art.177 par. 2 Kodeksu Karnego (ciężki wypadek drogowy) polegające na stworzeniu zagrożenia w ruchu drogowym na skutek niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym inna niż sprawca wypadku osoba poniosła śmierć, doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (kalectwo) lub co najmniej doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Czym się różni kolizja i wypadek drogowy – jak je odróżnić?

Granicę pomiędzy kolizją a wypadkiem drogowym wyznaczają obrażenia odniesione przez osoby uczestniczące w kolizji albo wypadku drogowym.

Z wypadkiem drogowym mamy do czynienia wówczas, gdy jedna z osób w nim uczestniczących (poza sprawcą wypadku drogowego) zmarła, albo doznała obrażeń ciał powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni

O kolizji drogowej mówimy wówczas , gdy żaden z uczestników kolizji nie doznał obrażeń ciała, albo doznał tylko lekkiego uszczerbku na zdrowiu, to jest takiego, który naruszył prawidłowe funkcjonowanie narządu ciała lub spowodował uszczerbek na zdrowiu na okres do 7 dni.

Jak się ustala uszczerbek na zdrowiu na skutek kolizji lub wypadku drogowego

Ustalenie: jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w kolizji albo wypadku drogowym oraz czy obrażenia ciała doznane przez osobę uczestniczącą w kolizji albo wypadku drogowym spowodowały:

 • lekki uszczerbek na zdrowiu (kolizja drogowa z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń)
 • średni uszczerbek na zdrowiu (zwykły wypadek drogowy z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego)
 • śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu (śmiertelny lub ciężki wypadek drogowy z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego)

następuje na podstawie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej w sprawie o kolizję lub wypadek drogowy

Ustalenie czasu trwania obrażeń osoby pokrzywdzonej w wypadku drogowym albo kolizji drogowej nie jest kwestią jednoznaczną, ponieważ okres ten nie jest liczony czasem trwania leczenia obrażeń czy też czasem niezdolności do pracy ale czasem naruszenia prawidłowego funkcjonowania naruszonego narządu ciała lub funkcjonowania całego organizmu osoby poszkodowanej w wypadku albo kolizji drogowej.

czym się różni kolizja i wypadek drogowy

W związku z tym w każdej sprawie o kolizję drogową oraz wypadek drogowy, gdzie doszło do uszkodzenia ciała, powoływany jest biegły z zakresu medycyny sądowej, który wydaje opinię w zakresie obrażeń osoby uczestniczącej w zdarzeniu drogowym.

Po wszczęciu postępowania Policjant prowadzący dochodzenie zwraca się do szpitala o nadesłanie dokumentacji medycznej z leczenia osoby poszkodowanej w wypadku albo kolizji drogowej.

Po otrzymaniu dokumentacji medycznej Policjant wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej celem ustalenia, jaki był zakres obrażeń ciała doznanych przez osobę uczestniczącą w kolizji albo wypadku drogowym, w szczególności, czy te obrażenia ciała spowodowały naruszenie czynności narządu ciała osoby poszkodowanej lub rozstrój jej zdrowia na okres powyżej czy poniżej 7 dni.

Jeśli zgodnie z treścią opinii biegłego obrażenia ciała doznane przez osobę poszkodowaną w zdarzeniu drogowym (a więc inną niż sprawca wypadku albo kolizji drogowej) spowodowały naruszenie czynności narządu ciała albo rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni, wówczas mamy sprawę o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. W pozostałych przypadkach sprawa karna jest uznawana za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej.

Czym się różni kolizja i wypadek drogowy – przykłady

Przykładami obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni są złamania kończyn, głębokie, poważne rany, czy też urazy narządów wewnętrznych.

Obrażeniami, które (choć mogą sprawiać dolegliwość przez czas dłuższy niż 7 dni) stanowią lekki uszczerbek na zdrowiu (inaczej naruszenie czynności narządu lub rozstroju zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni), są natomiast takie urazy, jak otarcia naskórka, sińce, stłuczenia, obrzęki, powierzchowne rany.

Złamanie nosa – wypadek drogowy czy kolizja drogowa?

Złamanie nosa z przemieszczeniem kości oraz silnym obrzękiem będzie stanowiło naruszenie czynności narządu powyżej 7 dni, natomiast lekkie pęknięcie kości czy zwichnięcie przedsionka nosa nie narusza czynności narządu na tak długi czas. Podobny problem występuje przy ocenie wstrząśnienia mózgu czy utraty zębów pod kątem długości czasu rozstroju zdrowia: nie można postawić znaku równości pomiędzy silnym wstrząśnieniem mózgu z długotrwałą utratą przytomności a lekkim wstrząśnieniem mózgu, które nie powoduje żadnych dolegliwości, podobnie jak pomiędzy utratą wielu zębów jednocześnie, skutkującą problemami z jedzeniem i mówieniem, a złamaniem czy utratą jednego zęba.

Podsumowując, z jego doświadczenia zawodowego wynika, że rozróżnienie, czy okres rozstroju zdrowia przekracza 7 dni, bywa kwestią sporną i nieoczywistą, w związku z czym często w opiniach biegłych lekarzy można znaleźć błędy oraz rozbieżności w tym zakresie, dlatego zawsze warto wnikliwie je analizować. Rolą obrońcy w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego czy też kolizji drogowej jest wszechstronna analiza akt sprawy, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że biegły zaopiniuje, że obrażenia trwają powyżej 7 dni, natomiast w wyniku złożenia wniosku dowodowego o opinię uzupełniającą lub opinię innego biegłego może się okazać, że jednak zdarzenie drogowego powinno zostać zakwalifikowane jako kolizja drogowa, co ma fundamentalne znaczenie w kwestii odpowiedzialności karnej kierującego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co grozi za kolizję drogową?

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowcy grozi:

 • grzywna w wysokości od 20 zł. do 5.000 zł

oraz fakultatywnie

 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego?

Za spowodowanie wypadku drogowego kierowcy grozi:

 • kara pozbawienia wolności w wysokości do lat 3, jeśli w wyniku wypadku spowodował naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby trwający dłużej niż 7 dni
 • kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu

  oraz fakultatywnie

 • zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15

Więcej na ten temat znajdziesz w artykułach:

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, definicje, kolizja drogowa co to jest, wypadek drogowy co to jest | Otagowano , , , , , , | Jeden komentarz