Jakie wnioski dowodowe może składać pokrzywdzony w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym, tj:

 • osoba, która na skutek wypadku drogowego odniosła obrażenia ciała lub doznała rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni

              oraz

 • każda z osób najbliższych dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń ciała odniesionych w wypadku drogowym

jest stroną postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego. 

Każda z osób pokrzywdzonych w wyniku wypadku drogowego może korzystać z praw strony postępowania karnego również na etapie postępowania sądowego ( a więc po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku) pod warunkiem, że do momentu odczytania na rozprawie głównej przed Sądem aktu oskarżenia złoży pisemne lub ustne oświadczenie o występowaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Pokrzywdzonemu, jako stronie postępowania karnego przysługuje prawo do składania w toku dochodzenia (a więc na etapie postępowania przygotowawczego) wniosków dowodowych. 

Podobnie oskarżycielowi posiłkowemu ( a więc pokrzywdzonemu, który złożył oświadczenie o występowaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego) przysługuje prawo do składania wniosków dowodowych w toku postępowania sądowego przeciwko sprawcy wypadku drogowego.

Prawo pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego do składania wniosków dowodowych to prawo do składania wniosków o przeprowadzenie przez Prokuratora lub Policję a po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia, przez Sąd, czynności dowodowych, a więc czynności zmierzających do ustalenia okoliczności w jakich doszło do spowodowania wypadku drogowego.

Podsumowując: W toku przesłuchania w charakterze świadka na Policji, a także na późniejszym etapie postępowania  karnego osoba poszkodowana w wypadku drogowym  może składać wnioski dowodowe.

W tym artykule podam i opisze przykłady wniosków dowodowych, jakie pokrzywdzony, a potem oskarżyciel posiłkowy może składać w postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego.

Dowód z przesłuchania świadka wypadku drogowego

Jednym z najczęściej przeprowadzonych dowodów w toku postępowania karnego o spowodowanie wypadku drogowego jest dowód z zeznań świadków, którzy widzieli jak przebiegał wypadek drogowy.

We wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka powinieneś podać:

    • imię i nazwisko świadka,

    • adres zamieszkania świadka,

    • nr telefonu do świadka,

    • tezę dowodową, a więc okoliczność na jaką świadek ma zostać przesłuchany

Dla przykładu wniosek ten powinien brzmieć następująco: Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Pawła Nowaka, zam. przy ul. Książęcej 3,02-915 Warszawa (nr tel. 664-908-212), na okoliczność przyczyn i przebiegu wypadku drogowego, jaki miał miejsce w dniu 12 listopada 2016r. w Warszawie przy ulicy Okręznej 11 a .

W uzasadnieniu wniosku dowodowego z przesłuchania świadka powinieneś wskazać z jakiego źródła świadek czerpie wiedzę o okolicznościach i przebiegu wypadku drogowego – czy był naocznym świadkiem wypadku, tj. widział go na własne oczy, czy uczestniczył w tym wypadku drogowym, czy też zna przebieg wypadku z relacji innych osób.

Dowód z dokumentów

Zgodnie z art. 115 § 14 k.k. przez dokument należy rozumieć „…każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód okoliczności mającej znaczenie prawne…”.  

Dowodem z dokumentu może zatem być: 

 • oświadczenie  sporządzone przez osobę poszkodowaną w wypadku i sprawcę wypadku

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca zakres obrażeń ciała doznanych przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym,

 • dokumentacja medyczna obrazująca zakres leczenia przebytego przez osobę poszkodowaną w wypadku, a także zakres doznanego przez nią bólu, cierpienia spowodowanego wypadkiem,

 • wszelkie dokumenty potwierdzające dolegliwości i koszty poniesione przez osobę poszkodowana na skutek wypadku drogowego (np. potwierdzająca długotrwałą rehabilitację, utratę sprawności narządów ciała, okresową lub stałą niezdolność do pracy, konieczność przekwalifikowania się zawodowego przez poszkodowanego w wypadku i kosztów z tym związanych)

 • opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wydana na zlecenie osoby poszkodowanej w wypadku

 • zdjęcia uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku drogowym, zdjęcia miejsca wypadku, zdjęcia obrazujące położenie pojazdów po wypadku

 • nagranie z kamery lub video-rejestratora z utrwalonym przebiegiem wypadku drogowego

Dla przykładu wniosek ten sformułuj następująco:

Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonej do wniosku dokumentacji medycznej na okoliczność odniesionych przez pokrzywdzonego obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego, jaki miał miejsce w dniu 08 sierpnia 2015r. przy ul. Okrężnej 11 a w Warszawie 

 Dowód z nagrania przebiegu wypadku drogowego

Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku drogowym dysponuje nagraniem z utrwalonym przebiegiem wypadku drogowego, np. z video-rejestratora zamontowanego w samochodzie, wówczas powinna złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z tego nagrania.  Dołączając nagranie do wniosku dowodowego pamiętaj, by wcześniej nagrać je na nośnik danych – płytę CD lub pamięć pen drive. Pamiętaj również , by nie modyfikować nagrania i dokonać jego zapisu na nośniku danych w pełnej wersji, bez przycięć i skracania. Pamiętaj również, by zachować urządzenie, które zostało użyte do dokonania zapisu, gdyż Prokurator lub Policja mogą chcieć dołączyć je do materiału dowodowego.

W takim przypadku sformułuj wniosek następująco: Wnoszę na podstawie art. 167 k.p.k. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dołączonego do wniosku nagrania na płycie CD, na okoliczność przyczyny i przebiegu wypadku drogowego, jaki miał miejsce w dniu 23 grudnia 2015r. przy ul. Okrężnej 11 a w Warszawie

Dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych

W większości spraw karnych o spowodowanie wypadku drogowego, w których sprawca wypadku nie przyznaje się do jego popełnienia organy ścigania, tj. Policja lub Prokurator z urzędu dopuszczają dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Jeżeli jednak w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego na Twoją szkodę Prokurator nie powołał z urzędu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, a w Twojej ocenie jest to potrzebne dla wyjaśnienia przyczyny i przebiegu wypadku, wówczas sam powinieneś sformułować wniosek dowodowy.

Na podstawie art. 167 k.p.k. w związku z art. 193 § 1 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych – na okoliczność przebiegu wypadku drogowego oraz ustalenia który z jego uczestników spowodował wypadek drogowy

We wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych warto wskazać szereg pytań szczegółowych do biegłego, dotyczących rekonstrukcji zachowania na drodze każdego z uczestników wypadku, ustalenia prędkości, z jaka poruszały się pojazdy uczestniczące w wypadku i innych okoliczności, zależnych od stanu faktycznego konkretnego wypadku.

Dowód z konfrontacji świadków wypadku drogowego

Celem konfrontacji jest zweryfikowanie sprzecznych ze sobą zeznań świadków wypadku drogowego w celu wyjaśnienia tych różnic oraz ustalenia rzeczywistego przebiegu wypadku. 

Na podstawie art. 172 w zw. z art. 167 k.p.k. wnoszę o przeprowadzenie konfrontacji między świadkami: Pawłem Nowakiem a  Anną Kowalską w celu wyjaśnienia zachodzących pomiędzy zeznaniami wyżej wymienionych świadków sprzeczności co do przebiegu wypadku drogowego, jaki miał miejsce w dniu 18 sierpnia 2015r.  przy ul. Okrężnej 11 a w Warszawie

W uzasadnieniu wniosku o przeprowadzenie konfrontacji pomiędzy świadkami wypadku drogowego warto wskazać na te fragmenty ich zeznań, które są ze sobą sprzeczne, a które maja istotne znaczenie dla wyjaśnienia przebiegu wypadku.

Dowód z eksperymentu procesowego

Podstawą przeprowadzenia eksperymentu procesowego jest art. 211 k.p.k. Zgodnie z tym artykułem przeprowadzenie eksperymentu jest możliwe celem sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, np.  dotyczących przebiegu wypadku drogowego. 

Na podstawie art. 211 i art. 167 k.p.k. wnoszę o przeprowadzenie eksperymentu procesowego, mającego na celu odtworzenie (tutaj podaj ten fragment wypadku drogowego, który będzie przedmiotem eksperymentu procesowego) widoczności pokrzywdzonego Marka Włodarczyka dla kierującego pojazdem Mazda 6 o nr rej. WE 308 EM w czasie potrącenia pieszego w dniu 19 sierpnia 2012r. o godz. 22.30 w Warszawie przy ul. Okrężnej 11 a. 

Wnioski dowodowe możesz składać ustnie podczas każdego przesłuchania na Policji w charakterze świadka – pokrzywdzonego, a po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia na rozprawie głównej przed Sądem. Ja jednak doradzam składanie wniosków dowodowych na piśmie, gdyż w piśmie procesowym masz możliwość rzetelnego i przekonywującego uzasadnienia wniosku, a więc wskazania argumentów, dla których zgłoszony przez Ciebie wniosek dowodowy powinien zostać uwzględniony.

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Jak doprowadzić do szybkiego i sprawnego zakończenia dochodzenia w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

W interesie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym leży jak najszybsze zakończenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku. Szybkie i sprawne zakończenie postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku oznacza dla poszkodowanego szybkie uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy wypadku.  

Aby doprowadzić do szybkiego postawienia sprawcy wypadku drogowego zarzutu popełnienia przestępstwa warto zastosować się do niżej wskazanych rad:

 1. Przed złożeniem zeznań na Policji w charakterze świadka – pokrzywdzonego przestępstwem przypomnij sobie przebieg wypadku drogowego i sporządź notatki, które pomogą Ci precyzyjnie opisać przyczyny i przebieg wypadku podczas przesłuchania. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że Policjanci pozwalają świadkom – pokrzywdzonym posiłkować się notatkami w trakcie przesłuchania.

 2. W trakcie przesłuchania na Policji w charakterze świadka złóż przygotowane wcześniej pismo zawierające wnioski dowodowe. Jeśli nie przygotowałeś  wcześniej  pisma, wówczas złóż wnioski dowodowe ustnie do protokołu przesłuchania w charakterze świadka. 

  Pamiętaj, że jako pokrzywdzonemu przestępstwem, a więc stronie postępowania przygotowawczego przysługuje Ci prawo do składania wniosków dowodowych, a więc wniosków o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych.

  W sprawie karnej o spowodowanie na Twoją szkodę wypadku drogowego możesz wnieść np. o przesłuchanie świadków wypadku drogowego, złożyć zdjęcia obrazujące miejsce wypadku, położenie pojazdów uczestniczących w wypadku, złożyć nagranie z video-rejestratora z utrwalonym na nagraniu przebiegiem wypadku, złożyć dokumentację medyczną z przebytego przez Ciebie leczenia na potwierdzenie odniesionych w wypadku obrażeń ciała Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Jakie wnioski dowodowe można złożyć w postępowaniu przygotowawczym ?”.

 3. W czasie przesłuchania w charakterze świadka warto podać swój numer telefonu. Takie działanie umożliwi Policji nawiązanie z Tobą szybkiego kontaktu, np. w razie potrzeby uzupełniającego przesłuchania Cię w charakterze świadka czy uzyskania od Ciebie dodatkowych dokumentów (np. z przebytego leczenia).

 4. Wskazując świadków wypadku drogowego podaj ich imiona nazwiska, adresy zamieszkania oraz telefony kontaktowe. Dzięki podaniu numerów telefonów Policjant prowadzący będzie mógł wezwać ich telefonicznie, a więc znacznie szybciej niż za pośrednictwem Poczty .

 5. Na przesłuchanie na Policji zabierz ze sobą dokumenty, które chcesz złożyć do akt jako dowody w sprawie – np. zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego. Najlepszym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą oryginałów oraz kserokopii dokumentów. W takiej sytuacji okaż Policjantowi oryginały dokumentów i złóż do akt ich kserokopie.

 6. Jeżeli zapomniałeś o jakiś ważnych okolicznościach wypadku drogowego, których nie podałeś w czasie składania zeznań, jeśli dowiesz się o nowych okolicznościach sprawy,  nie należy czekać na wezwanie z Policji. W takiej sytuacji możesz złożyć wniosek o ponowne przesłuchanie w charakterze świadka.

 7. Nie warto być biernym, tj. biernie oczekiwać na wyniki prowadzonego przez Policję dochodzenia w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego. Doradzam Ci utrzymanie telefonicznego kontaktu z Policjantem prowadzącym w Twojej sprawie dochodzenie oraz regularne zapoznawanie się z aktami dochodzenia i regularne sporządzanie ich fotokopii. 

 8. W przypadku nieuzasadnionej bezczynności Prokuratora lub Policji składaj pisma ponaglające o przeprowadzenie wskazanych przez Ciebie lub dopuszczonych przez organy ścigania z urzędu czynności dochodzenia. Jeśli to nie pomoże, wówczas rozważ złożenie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Co można zrobić, gdy dochodzenie / śledztwo trwa zbyt długo ?”.

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Jak zaskarżyć decyzję Prokuratora lub Policjanta o odmowie udostępnienia osobie pokrzywdzonej akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Prawo do przeglądania akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje:

 • stronom postępowania przygotowawczego, tj. pokrzywdzonemu i podejrzanemu

 • obrońcy podejrzanego i pełnomocnikowi osoby pokrzywdzonej

Prokurator lub Policjant prowadzący postępowanie karne w sprawie o wypadek drogowy może odmówić osobie pokrzywdzonej udostępnienia akt sprawy karnej tylko z powodu potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Odmowa udostępnienia akt postępowania przygotowawczego z tych powodów powinna zostać precyzyjnie określona w uzasadnieniu zarządzenia prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

 zażalenie pokrzywdzonego  na odmowę udostępnienia akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego

Na odmowę udostępnienia akt w całości lub w części na podstawie art. 159 k.p.k. pokrzywdzonemu  przysługuje w terminie 7 dni prawo do złożenia zażalenia do:

 • sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji – w przypadku, gdy decyzja o odmowie udostępnienia pokrzywdzonemu akt sprawy karnej  pochodzi od Prokuratora,

 • Prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem – w przypadku, gdy decyzja o odmowie zapoznania się przez pokrzywdzonego z aktami sprawy karnej została wydana przez Policjanta. 

W jednym i drugim  przypadku zażalenie składa się za pośrednictwem (tj.na adres) organu, który wydał zaskarżone zarządzenie o odmowie udostępnienia akta sprawy karnej.

Co powinno zawierać zażalenie pokrzywdzonego na odmowę udostępnienia akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Zażalenie pokrzywdzonego na zarządzenie o odmowie zapoznania się z aktami sprawy powinno odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego wyrażonym w art. 119 k.p.k. Tak więc powinno ono zawierać:

 1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane;

 2. oznaczenie sygnatury sprawy, której dotyczy;

 3. oznaczenie oraz adres skarżącego;

 4. treść zażalenia z uzasadnieniem;

 5. datę i podpis składającego pismo.

Poza powyższym, zgodnie z art. 427 § 1 k.p.k., na skarżącym spoczywa obowiązek wskazania zaskarżonego zarządzenia o odmowie zapoznania się z aktami sprawy, a także podania, czego się domaga, a więc sformułowania wniosków odwoławczych. Co istotne – kolejny paragraf w/w. artykułu wymaga ponadto przedstawienia zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienia, które stanowi integralną część środka zaskarżenia. 

Przykład (wzór) zażalenia pokrzywdzonego na odmowę udostępnieni akt sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego

Warszawa, dnia 12 listopada 2014 roku

(miejscowość i data złożenia zażalenia)

Pokrzywdzony Paweł Nowak

zam. przy ulicy Dolnej 23,

01-320 Warszawa

(dane osoby składającej zażalenie)

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

Do: Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

(organ do którego składane jest zażalenie)

Sygn. akt 1Ds. 11/14

(sygnatura sprawy)

ZAŻALENIE

na zarządzenie z dnia 8 listopada 2014 roku Prokuratury Rejonowej dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, w sprawie o sygn. akt 1 ds. 11/14 na odmowę udostępnienia akt dochodzenia

Na podstawie art. 159 i 425 § 2 k.p.k. zaskarżam wyżej wymienione zarządzenie w całości.

Na podstawie art. 427 § 2 w zw. z art. 438 pkt 2 k.p.k. zaskarżonemu zarządzeniu zarzucam mającą wpływ na treść zaskarżonego zarządzenia obrazę przepisów postępowania, mianowicie art. 156 § 5 k.p.k. polegającą na błędnym przyjęciu, iż nie jestem pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 157 § 1 k.k. i związku z tym nie przysługuje mi prawo do zapoznania się z aktami sprawy o sygn. 1Ds. 11/14.

Na podstawie art. 427 k.p.k. wnoszę o zmianę zaskarżonego zarządzenia i uwzględnienie wniosku o udostępnienie akt.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie prowadzi dochodzenie przeciwko Janowi Kowalskiemu podejrzanemu o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.

W dniu 23 września 2014 roku złożyłem wniosek o udostępnienie mi akt postępowania w celu zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

W dniu 8 listopada 2014 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał zarządzenie, w którym odmówił mi udostępnienia akt sprawy wskazując, iż nie jestem stroną postępowania i nie przysługuje mi status pokrzywdzonego. Z tych względów nie przyznano mi prawa do zapoznania się z aktami sprawy.

Z decyzją organu postępowania przygotowawczego nie sposób się zgodzić. Pragnę wskazać, iż na skutek wypadku drogowego spowodowanego w dniu 24 maja 2014  przy ul Okrężnej 11  przez podejrzanego Jana Kowalskiego odniosłem obrażenia ciała w postaci złamania obu kończyn dolnych i wstrząśnienia mózgu.  Odmowa udostępnienia akt powoduje, że nie mogę skutecznie korzystać ze swych praw pokrzywdzonego bez znajomości zgromadzonego materiału dowodowego. Stąd też wnoszę o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i udostępnienie mi akt sprawy.

Paweł Nowak

(własnoręczny podpis skarżącego)

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Czy pokrzywdzony może zapoznać się z aktami sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

W postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego uprawnienia pokrzywdzonego przysługują:

 • osobie, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni

oraz

 • osobom najbliższym dla osoby, która zmarła na skutek obrażeń odniesionych w wypadku drogowym

Osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym jest na etapie postępowania przygotowawczego ( a więc w tej części postępowania karnego, którą prowadzi Policjant lub Prokurator) stroną postępowania. Jako stronie postępowania karnego,  pokrzywdzonemu przysługują prawa, w tym prawo do zapoznania się z aktami postępowania karnego, wykonania ich kserokopii, fotokopii oraz uzyskania odpisów znajdujących się w aktach dokumentów. 

Prawo dostępu pokrzywdzonego do akt postępowania karnego zostało sprecyzowane w art. 156 § 5 k.p.k. Zgodnie ze wskazanym artykułem „…jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu postępowania przygotowawczego. W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarządzenie”. 

Jak widać prawo pokrzywdzonego  do zapoznania się z aktami sprawy obejmuje nie tylko możliwość zapoznania się z treścią akt, ale także fotografowania akt, sporządzania kserokopii akt oraz prawo do uzyskania uwierzytelnionych (tj. poświadczonych za zgodność z oryginałem) odpisów dokumentów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. Nr 107,poz. 1006):  pokrzywdzony uiszcza opłatę za każdą stronę kserokopii w wysokości 1 złotych, natomiast za każdą stronicę uwierzytelnionego odpisu 6 złotych. Fotografowanie akt sprawy jest wolne od opłaty.

Odmowa udostępnienia akt postępowania osobie pokrzywdzonej na skutek wypadku drogowego

Zgodnie z art.156 § 5 k.p.k. organ prowadzący postępowanie karne w sprawie o wypadek drogowy  może odmówić osobie pokrzywdzonej zapoznania się z aktami sprawy wyłącznie z powodu potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Decyzja o odmowie zapoznania się osoby pokrzywdzonej z aktami postępowania karnego przybiera postać zarządzenia. Wydaje je Policjant prowadzący dochodzenie w sprawie wypadku drogowego lub nadzorujący dochodzenie Prokurator. Przyczyna odmowa udostępnienia akt postępowania przygotowawczego osobie pokrzywdzonej przestępstwem  powinna zostać precyzyjnie określona w uzasadnieniu zarządzenia. 

Zażalenie na odmowę udostępnienia akt postępowania osobie pokrzywdzonej na skutek wypadku drogowego 

Na odmowę udostępnienia  akt sprawy osobie pokrzywdzonej przysługuje zgodnie z art. 159 k.p.k.  zażalenie. Jeżeli zarządzenie o odmowie udostępnienia pokrzywdzonemu akt sprawy zostało wydane przez Policjanta, wówczas zażalenie na tą decyzję rozpoznaje Prokurator sprawujący nadzór nad tym postępowaniem. Jeśli zarządzenie o odmowie dostępu pokrzywdzonego do akt sprawy karnej wydał Prokurator, to zażalenie rozpoznaje Sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. 

O sposobie zaskarżenia decyzji Policjanta lub Prokuratora o odmowie udostępnienia akt sprawy karnej osobie pokrzywdzonej w wypadku drogowym napiszę w kolejnym artykule.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Kiedy osoba pokrzywdzona decyduje o pociągnięciu sprawcy wypadku drogowego do odpowiedzialności karnej ?

W tym artykule opiszę, w jakich sytuacjach osoba poszkodowana w wypadku drogowym podejmuje samodzielnie decyzję o tym, czy sprawca wypadku drogowego poniesie odpowiedzialność karną  za popełnione przestępstwo.

By lepiej zrozumieć to zagadnienie należy zacząć od przybliżenia podziału przestępstw na

1. przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego z urzędu – w ich przypadku organy ścigania, tj: Policja i Prokurator wszczynają i prowadzą postępowanie karne przeciwko sprawcy przestępstwa niezależnie od woli osoby pokrzywdzonej przestępstwem. W tym trybie ścigana jest zdecydowana większość przestępstw wymienionych w kodeksie karnym i ustawach szczególnych. Poruszając się w tematyce przestępstw spowodowania wypadku drogowego, do przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego z urzędu należą:

 • przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na szkodę osoby obcej dla sprawcy wypadku (art.177 par. 1 k.k.)

 • przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, którego skutkiem jest śmierć innej osoby  albo ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby (art.177 par.2 k.k.) – niezależnie od stosunku pokrewieństwa łączącego sprawcę wypadku z osobą poszkodowaną, a więc niezależnie od tego, czy pokrzywdzony jest dla sprawcy wypadku osobą obcą czy też osobą najbliższą.

W tych dwóch przypadkach Prokurator i Policja mają obowiązek wszcząć i prowadzić postępowanie karne przeciwko sprawcy wypadku drogowego z urzędu, a więc niezależnie od woli pokrzywdzonego przestępstwem. Prokurator nie zwraca się do osoby pokrzywdzonej z zapytaniem, czy ta chce ścigania sprawcy przestępstwa. Do pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej dochodzi nawet wówczas, gdy osoba poszkodowana w wypadku drogowym tego nie chce, tj.nawet wówczas, gdy nie złoży wniosku o ściganie sprawcy wypadku.

2. przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego na wniosek pokrzywdzonego – w ich przypadku Prokurator lub Policja mogą wszcząć i prowadzić postępowanie karne przeciwko sprawcy przestępstwa jeśli tego chce osoba pokrzywdzona przestępstwem. Na gruncie przestępstw spowodowania wypadku drogowego , przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego jest przestępstwo spowodowania zwykłego ( tj. z wyłączeniem wypadku, którego skutkiem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby) wypadku drogowego wyłącznie na szkodę osoby najbliższej dla sprawcy wypadku (por. art.177 par. 1 k.k. w zw. z art.177 par. 3 k.k.). W takim przypadku jedną z pierwszych czynności podjętych przez Prokuratora lub Policje jest zwrócenie się do osoby pokrzywdzonej w wypadku o podjecie decyzji, czy składa wniosek o ściganie, tj. pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku. Jeżeli osoba pokrzywdzona  nie złoży wniosku o ściganie sprawcy wypadku, wówczas Prokurator lub Policja musza to postępowanie karne umorzyć, a sprawca wypadku nie zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa.

Podsumowując:

Jeśli doznałeś obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez osobę najbliższą ( a brak jest innych pokrzywdzonych), wówczas to Ty decydujesz, czy sprawca wypadku zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa. Jeśli nie złożysz wniosku o ściganie sprawcy wypadku, wówczas postępowanie karne zostanie umorzone, a sprawca wypadku nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.   

Na koniec podaję  definicję osoby najbliższej.

W rozumieniu KK osobą najbliższą jest:

   • małżonek

   • wstępny

   • zstępny

   • rodzeństwo

   • powinowaty w tej samej linii lub stopniu

   • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek

   • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu

Na zakończenie wspomnę, że w wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego obowiązującej od 01 lipca 2015r. ustawodawca dodał do Kodeksu Karnego art.59 a, który przewiduje umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 ( a więc również o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego), jeśli sprawca przestępstwa naprawił wyrządzoną przestępstwem szkodę lub  zadośćuczynił wyrządzonej pokrzywdzonemu krzywdzie. Opisze szerzej to zagadnienie w jednym z kolejnych artykułów. 

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

 

 

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Komu przysługują prawa pokrzywdzonego w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Rozpoczynając cykl artykułów poświęconych prawom osób pokrzywdzonych na skutek wypadków drogowych warto wyjaśnić kim jest pokrzywdzony w sprawie karnej o wypadek drogowy, a więc komu, według ustawy Kodeks Postępowania Karnego  przysługuje status osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego.

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie, a więc komu przysługuje status osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego wynika z treści przepisów art.49 par.1 k.p.k., art.52 par.1 k.p.k. oraz art.177 par. 1 i 2 k.k.

W postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego pokrzywdzonym jest osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres przekraczający 7 dni.

W postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a więc w wyniku którego pokrzywdzony zmarł, z praw pokrzywdzonego korzystają osoby najbliższe wobec zmarłego. Każda z nich jest jest uprawniona do występowania w postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego w charakterze pokrzywdzonego.

Osoba fizyczna  posiada status pokrzywdzonego niezależnie od wieku, a więc również osoba małoletnia, czyli taka, która nie ukończyła 18 lat. W imieniu małoletniego pokrzywdzonego działają jej przedstawiciele ustawowi, czyli rodzice.

Uzyskanie statusu, a w konsekwencji nabycie uprawnień pokrzywdzonego następuje z chwilą popełnienia przestępstwa, w tym przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego. Status pokrzywdzonego nabywa się więc przez sam fakt pokrzywdzenia, nie zaś w wyniku decyzji  organów ścigania – Policji czy Prokuratury. 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

nr tel. kom. +48 697 053 659  lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Aktywny udział pokrzywdzonego lub jego najbliższej rodziny w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego

W tym artykule postaram się opisać, jak ważny jest aktywny udział pokrzywdzonego lub najbliższej rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku drogowego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku.

Każdy wypadek, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni stanowi przestępstwo zgodnie z art. 177 kodeksu karnego. Oczywiście wypadek ze skutkiem śmiertelnym również stanowi przestępstwo w świetle art. 177 § 2 k.k.

W takiej sytuacji prokuratura z urzędu wszczyna postępowanie karne w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, wskazania jego sprawcy, ustalenia ewentualnego przyczynienia się innych uczestników wypadku, a następnie ukarania winnego zaistniałego zdarzenia.

Prawo do udziału w postępowaniu przygotowawczym od momentu jego wszczęcia ma osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik. Pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Sprawca wypadku uzyskuje możliwość aktywnego udziału w postępowaniu karnym dopiero w momencie przedstawienia mu zarzutów. Przed postawieniem zarzutów może być przesłuchiwany w charakterze świadka, jednak bez prawa dostępu do akt postępowania.

Z perspektywy osoby pokrzywdzonej w wypadku drogowym lub osób najbliższych osoby, która poniosła śmierć w wyniku wypadku, postępowanie karne jest istotne przede wszystkim z dwóch powodów:

 1. Ustalenie winnego spowodowania wypadku i wymierzenie mu sprawiedliwej kary;

 2. Uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

Przedstawiona przeze mnie kolejność nie jest przypadkowa, gdyż przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego zakład ubezpieczeń nie będzie chciał wypłacić pokrzywdzonemu należnych mu świadczeń, nawet gdy sprawca przyzna się do spowodowania wypadku, a jego wina nie będzie budzić wątpliwości.

Takie oczywiste sytuacje to jednak rzadkość, w większości przypadków w trakcie postępowania karnego sprawca nie przyznaje się do winy, a żeby mu ją udowodnić prokuratura musi przeprowadzić szereg dowodów, w tym przesłuchać świadków zdarzenia, zbadać ślady z miejsca zdarzenia i samochód sprawcy, lub przekazać sprawę biegłemu, który na podstawie posiadanej specjalistycznej wiedzy zrekonstruuje przebieg wypadku i wskaże jego sprawce.

Zgodnie z art. 299 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzony jest stroną tego postępowania, natomiast na podstawie art. 300 kodeksu postępowania karnego przysługują mu następujące uprawnienia:

 • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;

 • uczestniczenia w tych czynnościach;

 • korzystania z pomocy pełnomocnika;

 • złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu;

 • końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego;

 • składania zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego;

 • zaskarżenia postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze.

Jak wynika z przedstawionego powyżej opisu postępowanie przygotowawcze to często proces długotrwały, gdyż od momentu wypadku do przekazania sprawy do sądu wraz z aktem oskarżenia może trwać nawet rok czasu. Ponadto jest to proces bardzo skomplikowany, w którym najdrobniejsze szczegóły mogą zaważyć na prawidłowym ustaleniu sprawcy wypadku lub ustaleniu czy pokrzywdzony przyczynił się do spowodowania wypadku, a jeżeli tak to w jakim stopniu.

Wszystkie te okoliczności mają podstawowy wpływ na wymiar kary dla sprawcy wypadku oraz kwotę należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia i odszkodowania, dlatego bardzo ważnym jest, by aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym od momentu jego wszczęcia, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Jak pokrzywdzony może uczestniczyć w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, Policja, która jest organem właściwym do prowadzenia dochodzenia w sprawie spowodowania wypadku drogowego, ma obowiązek pouczyć Cię o przysługujących Ci prawach.

Funkcjonariusze Policji powinni wręczyć Ci pisemne pouczenie, na które składa się lista przepisów kodeksu postępowania karnego, regulujących zakres uprawnień i obowiązków osoby pokrzywdzonej (art. 49 – 52 k.p.k.).

Poruszając problematykę aktywnego uczestnictwa w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego, należy rozważania podzielić na dwa etapy:

 • etap postępowania przygotowawczego

  oraz

 • etap postępowania sądowego

Etap postępowania przygotowawczego

Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem toczącej się sprawy. Po sporządzeniu dokumentacji i zebraniu materiału dowodowego z miejsca zdarzenia, funkcjonariusz Policji wszczyna dochodzenie.

Na tym etapie stronami postępowania są:

 • podejrzany, tzn. sprawca wypadku po postawieniu mu zarzutu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego,

 • pokrzywdzony, czyli osoba poszkodowana w wyniku wypadku, która doznała uszczerbku bądź rozstroju zdrowia, trwającego powyżej 7 dni. Pokrzywdzonymi są również osoby najbliższe dla osoby zmarłej na skutek wypadku drogowego – art.52 par. 1 k.p.k.. Każda z nich może uczestniczyć w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego, a następnie oskarżyciela posiłkowego

Jako pokrzywdzony w świetle art. 315 k.p.k. masz prawo na etapie postępowania przygotowawczego składać wnioski o przeprowadzenie  czynności dowodowych. Dla przykładu może to być:

 • wniosek o przesłuchanie świadka wypadku drogowego,

 • wniosek o powołanie biegłego z zakresu wypadków drogowych,

 • wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego, mającego na celu ustalenie istotnych okoliczności wypadku drogowego.

Powinieneś wiedzieć, że jako osoba pokrzywdzona masz prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny (art. 87 §1 k.p.k.). W przypadku, gdy z uwagi na swoją sytuację finansową nie możesz pozwolić sobie na pokrycie kosztów pomocy prawnej, możesz złożyć wniosek o przydzielenie pełnomocnika z urzędu (art.88 §1 k.p.k.).

Masz prawo zażądać dopuszczenia Cię do udziału w zawnioskowanej przez Ciebie czynności dowodowej. Pamiętaj także, że organ prowadzący postępowanie ma obowiązek poinformować Cię o terminie przeprowadzenia tej czynności. Policja nie może w takiej sytuacji odmówić dopuszczenia Cię do udziału w przeprowadzanej czynności.

Jeżeli jako osoba pokrzywdzona uczestniczysz w czynności dochodzenia, masz prawo do odpisu sporządzonego z niej protokołu. Masz także możliwość przeglądania akt sprawy (za zgodą prowadzącego postępowanie) oraz sporządzaniu z nich notatek i wykonywania kserokopii (art.156 §1 k.p.k.). W przypadku odmowy dostępu do akt przysługuje Ci zażalenie na podstawie art. 159 k.p.k.

Jeśli w sprawie został powołany biegły z zakresu wypadków drogowych, na podstawie art. 318 k.p.k. zostaniesz powiadomiony o dopuszczeniu dowodu z jego opinii. Będziesz również miał możliwość zapoznania się z treścią opinii oraz wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłego.

Po przeprowadzeniu wszystkich czynności w dochodzeniu, funkcjonariusz Policji:

 • przekazuje akta postępowania prokuratorowi nadzorującemu, który sporządzi akt oskarżenia,

  albo

 • umorzy postępowanie karne.

Po wysłaniu przez prokuratora aktu oskarżenia do właściwego Sądu, kończy się etap postępowania przygotowawczego sprawy.

W razie umorzenia przez Policję postępowania karnego na podstawie jednej z przesłanek art. 17 k.p.k.. masz prawo do złożenia zażalenia na podstawie art. 306 k.p.k., w którym powinieneś opisać, dlaczego nie zgadzasz się z z takim rozstrzygnięciem.

Etap postępowania sądowego

Etap postępowania sądowego rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia do Sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego i zarejestrowania sprawy, tzn. nadaniu jej sygnatury sądowej.

Na tym etapie stronami postępowania są:

 • oskarżyciel publiczny, czyli prokurator

  oraz

 • oskarżony, czyli sprawca wypadku drogowego.

W związku z powyższym jako pokrzywdzony nie jesteś już stroną na etapie postępowania sądowego. Aby aktywnie uczestniczyć w sprawie, powinieneś złożyć przed Sądem oświadczenie, iż będziesz działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (na podstawie art. 53 k.p.k.). Masz na to czas do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, czyli do momentu odczytania aktu oskarżenia na pierwszej rozprawie.

Działając jako oskarżyciel posiłkowy:

 • stajesz się stroną postępowania,

 • Sąd ma obowiązek zawiadamiać Cię o wszystkich terminach rozpraw oraz doręczać korespondencję na takiej samej zasadzie jak prokuratorowi i oskarżonemu,

 • masz prawo do składania wniosków dowodowych,

 • na rozprawie zajmujesz miejsce obok oskarżyciela publicznego,

 • masz prawo zadawania pytań osobom przesłuchiwanym,

 • posiadasz dostęp do akt postępowania,

 • masz prawo do wniesienia apelacji od wyroku I instancji.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem spowodowania wypadku drogowego i działasz w charakterze oskarżyciela posiłkowego, masz także prawo do złożenia na podstawie art. 46 §1 k.k. wniosku o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zgodnie zaś z art. 107 §1 i 2, Sąd, który orzekał co do obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, na Twoje żądanie nada orzeczeniu klauzulę wykonalności, co przyspieszy egzekucję zasądzonych na Twoją rzecz środków.

Na koniec warto podkreślić, iż: „Korzystanie przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów nie wyłącza ani nakazu orzeczenia obowiązku naprawienia szkody (art.46 §1 k.k.), ani możliwości orzeczenia – zamiast tego obowiązku – nawiązki określonej w art. 46 §2 k.k.” (Uchwała SN z dnia 20 czerwca 2000r., sygn. akt I KZP 40/2000).

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano Prawa osób pokrzywdzonych w wypadku drogowym | Skomentuj

Wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Jeżeli wziąłeś udział w wypadku samochodowym, w pierwszej kolejności po zdarzeniu powinieneś ocenić, jakich obrażeń ciała doznali jego uczestnicy. 

Po oszacowaniu obrażeń uczestników  zadzwoń pod nr alarmowy Policji (tel. 997 lub 112) i poinformuj dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu, podaj miejsce wypadku, przekaż informacje o obrażeniach osób  poszkodowanych w wypadku.

Pamiętaj również, aby do czasu przybycia służb ratowniczych zabezpieczyć miejsce wypadku trójkątem ostrzegawczym, aby w ten sposób nie tylko zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom., ale także zabezpieczyć teren przed zatarciem szczegółów całego zajścia. Nie pozwól innym osobom na przestawienie pojazdów uczestniczących w wypadku.

Jeśli masz taką możliwość, wówczas powinieneś wykonać zdjęcia dokumentujące miejsce wypadku oraz położenie i uszkodzenia samochodów – na wypadek gdyby inni uczestnicy wypadku przestawili pojazdy.

Ustal, kto z grupy gromadzących się wokół osób widział przebieg wypadku i spisz co najmniej imina, nazwiska i numery  ich telefonów.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Policji będą pytać uczestników wypadku o jego szczegóły oraz zbierać materiał dowodowy na potrzeby przyszłego postępowania karnego. Powinieneś opisać wówczas Policjantom przebieg wypadku i przekazać im informację o danych osobowych oraz nr telefonów świadków zdarzenia. 

Jeśli chodzi o kwestię samego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, Twoja rola de facto kończy się na zawiadomieniu Policji o zaistniałym zdarzeniu. Wynika to z zaliczenia przez polskie prawo karne czynu zabronionego z art. 177 k.k. do tzw. kategorii przestępstw publicznoskargowych, tj. ściganych z urzędu. W praktyce oznacza to, iż Prokuratura, która za sprawą Policji uzyska informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, ma obowiązek z urzędu wszcząć postępowanie karne w tej sprawie. Po zakończonym dochodzeniu i sporządzeniu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku, Prokurator stanie się przed Sądem oskarżycielem publicznym. Wspomniana kwestia ma bezpośrednie przełożenie na Twoją sytuację – ponieważ po zawiadomieniu o spowodowaniu wypadku drogowego nie musisz  brać udziału w toczącym się postępowaniu, ponieważ w Twoim imieniu występuje oskarżyciel publiczny.

Sprawa ma się inaczej w przypadku, kiedy  jedynym poszkodowanym w wypadku samochodowym jest osoba najbliższa dla sprawcy wypadku.

W świetle art.115 §11 osobą najbliższą jest:

 • małżonek,

 • rodzic,

 • dziecko,

 • rodzeństwo,

 • powinowaty w tej samej linii lub stopniu,

 • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,

 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Jeżeli wypadek, wskutek którego doznała uszczerbku bądź rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni wyłącznie osoba najbliższa dla sprawcy wypadku, wówczas w świetle art. 177 §3 k.k. to od decyzji osoby poszkodowanej zależy pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku drogowego.

Jeśli zatem jedyną osobą poszkodowaną w wypadku drogowym jest osoba najbliższa dla sprawcy wypadku, wówczas to ona decyduje czy dojdzie do wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku: 

 • złożenie przez osobę poszkodowaną wniosku o ściganie sprawcy wypadku spowoduje wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo z art.177 par.1 k.k. (spowodowanie wypadku drogowego)

 • nie złożenie przez osobę poszkodowaną wniosku o ściganie sprawcy wypadku drogowego uniemożliwia Policji i Prokuraturze wszczęcie i prowadzenie postępowania karnego o przestępstwo z art.177 par 1 k.k. (spowodowanie wypadku drogowego)

Opisana wyżej sytuacja – ściganie sprawcy wypadku drogowego tylko na wniosek osoby poszkodowanej nie dotyczy wypadku drogowego, w wyniku którego osoba poszkodowana poniosła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (opisanego w art.177 par. 2 k.k.). Wówczas bowiem postępowanie karne jest wszczynane z urzędu, niezależnie od stopnia pokrewieństwa pomiędzy sprawcą wypadku a osoba poszkodowaną.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | 5 komentarzy

Jak postąpić w sytuacji gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się winy?

Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że osoby poszkodowane często nie wiedzą co mają zrobić w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do jego spowodowania?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: jedziesz samochodem ulicą z pierwszeństwem przejazdu, zbliżając się do skrzyżowania z ulicą podporządkowaną widzisz poruszający się nią inny samochód, zwalniasz, kierowca drugiego pojazdu nie wiedzieć czemu zamiast zatrzymać się przed skrzyżowaniem wjeżdża na Twój pas ruchu w wyniku czego dochodzi do zderzenia pojazdów. Wysiadasz z auta dość wkurzony sytuacją, a sprawca wypadku krzyczy oburzony, że zwolniłeś przed skrzyżowaniem by go przepuścić, więc to Ty jesteś winny spowodowania wypadku drogowego.

Nie ma żadnych wątpliwości, że do wypadku drogowego doszło na skutek nie zastosowania się przez drugiego kierowcę do nakazu ustąpienia Ci pierwszeństwa przejazdu. Przekonanie sprawcy wypadku o Twoim rzekomym zamiarze „przepuszczenia go” nie ma tu żadnego znaczenia, w szczególności nie usprawiedliwia nie zastosowania się przez niego do znaku nakazującego ustąpienie Ci pierwszeństwa przejazdu.  Cóż jednak począć w takiej sytuacji? O tym właśnie jest ten artykuł.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku  wypadku drogowego, powinieneś:

 • wezwać telefonicznie  na miejsce zdarzenia Policję

 • oczekując na przybycie patrolu Wydziału Ruchu Drogowego Policji, po zapewnieniu bezpieczeństwa poszkodowanym, wykonaj zdjęcia, które utrwalą wygląd miejsca zdarzenia i uszkodzenia pojazdów

 • zapisz  dane kierowcy i nr rejestracyjny pojazdu na wypadek, gdyby sprawca postanowił jednak oddalić się z miejsca wypadku

 • zwróć uwagę, czy ktoś nie próbuje po wypadku zmienić miejsca położenia pojazdów. Zmiana umiejscowienia samochodów jest w takiej sytuacji zabroniona, ponieważ może uniemożliwić ustalenie istotnych okoliczności zdarzenia. Gdyby sprawca próbował przekonać Cię, że takie czynności są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, pamiętaj, że do czasu przybycia Policji niezbędne jest jedynie ustawienie na drodze trójkąta ostrzegawczego.

 • sprawdź, kto z osób przebywających na miejscu zdarzenia był świadkiem wypadku. Powinieneś wiedzieć, że w przypadku gdy żaden uczestnik nie przyznaje się do spowodowania wypadku, zeznania świadków będą jednymi z najważniejszych dowodów w postępowaniu karnym.

 • spisz co najmniej imiona i nazwiska oraz nr telefonów świadków wypadku,  gdyby odeszli z miejsca zdarzenia przed przybyciem Policji.

 • po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy Policji, opowiedz dokładnie o okolicznościach wypadku. Wspomnij także, że zdarzenie widzieli także inni świadkowie, podaj ich imiona, nazwiska i nr telefonów. Jeśli zostaniesz przesłuchany, zanim podpiszesz protokół przesłuchania, dokładnie go przeczytaj. Jeżeli funkcjonariusz nie zapisał którejś z istotnych Twoim zdaniem okoliczności, powinieneś zażądać jego zaprotokołowania.

Z mojej praktyki wynika, iż często ma miejsce sytuacja, w których sprawca wypadku wdaje się w awanturę z pozostałymi jego uczestnikami, zwłaszcza jeżeli znajduje się pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji najlepiej powstrzymać się od wdawania się w słowne utarczki i zaczekać na przyjazd Policji oraz baczyć, czy sprawca nie oddala się z miejsca zdarzenia.

Więcej informacji na temat dalszego udziału w postępowaniu, dotyczącego spowodowania wypadku drogowego, znajdziesz w artykule „Jak aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego”.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

nr telefonu 697-053-659

adres mail: biuro@adwokat-stelmaszcyk.pl

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Czy należy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

W tym artykule postaram się doradzić Ci czy i w jakich sytuacjach warto wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej.

Postępowanie w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem: 

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

 3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

 4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;

 2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

 3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Jak wynika z przedstawionego powyżej przepisu obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku ciąży na Tobie wyłącznie w sytuacji, kiedy choć jeden z uczestników wypadku jest ranny lub zabity.

Opierając się na zawodowym doświadczeniu doradzam Ci wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej w następujących przypadkach: 

 • sprawca kolizji drogowej jest lub może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

 • uszkodzenia pojazdu są poważne;

 • występują jakiekolwiek wątpliwości bądź rozbieżności co do okoliczności spowodowania kolizji, w szczególności gdy sprawca kolizji nie przyznaje się do jej spowodowania

 • sprawca kolizji nie przedstawił polisy ubezpieczenia OC

 • masz jakąkolwiek wątpliwość co do przedstawionych przez sprawcę kolizji dokumentów: dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego samochodu lub polisy OC (np. w zakresie autentyczności dokumentu czy ważności polisy OC, czyli okresu jej obowiązywania).

W pozostałych przypadkach to od uczestników kolizji drogowej zależy czy:

 • wezwać Policję by przeprowadziła na miejscu wypadku niezbędne czynności i ukarała sprawcę kolizji mandatem

           czy też

 • odstąpić od wezwania Policji i spisać oświadczenie sprawcy kolizji i na tej podstawie dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zarówno wezwanie Policji, jak i spisanie oświadczenia ma  swoje wady i zalety, na których podstawie należy podjąć decyzję. 

Spisanie oświadczenia ma następując zalety:

 • dokładne obejrzenie pojazdów uczestniczących w kolizji oraz spisanie oświadczenia trwa maksymalnie ok. pół godziny, więc stanowi dużą oszczędność czasu, gdyż na przyjazd Policji czasem trzeba czekać nawet kilka godzin, a wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i wystawienie mandatu karnego również potrwają przynajmniej godzinę czasu;

 • pisemne oświadczenie uczestników kolizji drogowej jest wystarczające do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela;

 • sprawca kolizji, który przyznaje się do jej spowodowania  i odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdów, unika mandatu karnego i punktów karnych.

Do wad spisania oświadczenia o przebiegu kolizji drogowej i zakresu uszkodzeń pojazdów należy zaliczyć:

 • brak urzędowego dokumentu potwierdzającego przebieg kolizji, zakres uszkodzeń pojazdów i winę sprawcy;

 • sprawca kolizji drogowej, który spisał oświadczenie może je potem odwołać, co prowadzi do powstania problemów z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłatą odszkodowania;

 • uczestnicy kolizji drogowej mogą zmieniać zakres wskazanych uszkodzeń pojazdów lub ubezpieczyciel może kwestionować powstanie niektórych uszkodzeń pojazdu, gdy poweźmie wątpliwość czy powstały one w wyniku zaistniałej kolizji;

 • brak właściwych informacji w spisanym oświadczeniu może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej ma następujące zalety:

 • przebieg zdarzenia, uszkodzenia pojazdów oraz wina sprawcy są stwierdzone urzędowym dokumentem, wystawionym przez Policje zaświadczeniem potwierdzającym przebieg kolizji  z ustaleniem sprawcy kolizji

 • sprawca kolizji,  który przyjmie mandat nie może go już później anulować. Może jedynie złożyć wniosek do Sądu o uchylenie mandatu, co skutkuje zbadaniem sprawy kolizji drogowej przez Sąd i wydaniem w tej sprawie wyroku;

 • uszkodzenia samochodów poza opisem w notatce policyjnej są udokumentowane na zdjęciach zrobionych przez policjantów, co daje możliwość późniejszej dokładnej weryfikacji stanu pojazdów po kolizji.

Wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej ma też swoje wady:

 • trwa znacznie dłużej niż samo spisanie oświadczenia;

 • sprawca kolizji chcąc uniknąć mandatu i punktów karnych może odmówić przyjęcia mandatu i skierować sprawę do Sądu, co może przedłużyć wypłatę odszkodowania do czasu wydania przez Sąd prawomocnego wyroku. 

 • Policjanci nie są związani opinią uczestników kolizji i mogą ocenić zdarzenie inaczej niż jego uczestnicy.

Podsumowując, to, czy lepiej wezwać Policję na miejsce zdarzenia czy poprzestać na spisaniu oświadczenia zależy od okoliczności kolizji i stanowiska stron, które w nim uczestniczą.

Jeżeli uszkodzenia samochodów nie są znaczne, przebieg kolizji jest bezsporny, a sprawca kolizji przyznaje się do jej spowodowania i przedstawił ważną (aktualną w czasie wypadku) polisę ubezpieczenia OC, wówczas można poprzestać na spisaniu oświadczenia.

Jeżeli jednak uszkodzenia pojazdów są poważne,  nie można dokładnie określić ich zakresu lub występują jakiekolwiek inne wątpliwości, czy rozbieżności pomiędzy uczestnikami kolizji co jej przebiegu należy wezwać Policję by dokładnie wyjaśniła zaistniałą sytuację i sporządziła notatkę urzędową, zdjęcia miejsca kolizji i uszkodzeń samochodów oraz wystawiła mandat karny sprawcy kolizji. Ten tryb postępowania w razie kolizji drogowej eliminuje ryzyko potencjalnych problemów przy wypłacie odszkodowania dla osoby poszkodowanej.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel: 697 053 659

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano Postępowanie karne o spowodowanie wypadku drogowego | Skomentuj

Czy można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wyniku wypadku drogowego?

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ w Polsce niestety dochodzi do bardzo wielu wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. I tak w samym 2014 roku wg statystyk prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Polsce doszło do 34970 wypadków, w których śmierć poniosło 3202 osoby a 42545 zostało rannych. Statystki te pokazują z jak wielką tragedią spotyka się wiele rodzin.

Niestety bardzo często dzieje się tak, że w wyniku wypadku drogowego śmierć ponosi dla Ciebie osoba najbliższa.

W tym miejscu nasuwa się pytanie czy możesz jako osoba najbliższa dochodzić od sprawcy wypadku drogowego lub zakładu ubezpieczeń zadośćuczynienia za śmierć bliskiego członka rodziny. Kwestia ta może mieć dla Ciebie ogromne znaczenie, ponieważ jak sobie wyobrazimy, że w wypadku drogowym zginął Twój mąż, który był jedynym żywicielem rodziny to pojawia się wówczas pytanie jak bez osoby najbliższej rodzina może dalej funkcjonować.

I tak w sierpniu 2008 roku zaczął obowiązywać art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Przepis ten stanowi bezpośrednią podstawę prawną do dochodzenia od zakładów ubezpieczeń zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wyniku wypadku drogowego. Choć znaczenie tego przepisu jest jasne to jednak wątpliwość budzi fakt, czy zawsze można domagać się odszkodowania za śmierć osoby najbliższej w wypadku drogowym oraz kogo można uznać za osobę najbliższą. W artykule Kto może dochodzić odszkodowania za śmierć osoby najbliższej w wyniku wypadku drogowego opisałem kogo uznajemy za osobę najbliższą. Natomiast w tym miejscu skupmy się czy w każdych okolicznościach można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku drogowym.

W związku z powyższym art. 446 § 4 k.c. wskazuje wprost, że rodzina zmarłej osoby w wypadku drogowym może domagać się zadośćuczynienia. Jednakże, aby rodzina mogła domagać się zadośćuczynienia, osoba, która poniosła śmierć w wyniku wypadku nie może być sprawcą powstałego zdarzenia.

Oznacza to, że jeżeli sprawcą wypadku była osoba dla Ciebie najbliższa, wówczas nie możesz domagać się zadośćuczynienia.

Podsumowując jeżeli bliska Ci osoba poniosła śmierć gdyż:

 • inny kierowca był wyłącznym sprawcą wypadku drogowego (tj. pokrzywdzony w żaden sposób nie przyczynił się do spowodowania wypadku)

 

 • nie była sprawcą wypadku, natomiast swoim zachowaniem przyczyniła się do spowodowania wypadku drogowego (dla przykładu jechała z prędkością wyższą niż administracyjnie dozwolona).

to wówczas możesz jako osoba najbliższa dochodzić wypłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wyniku wypadku drogowego.

Opublikowano Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym | 5 komentarzy

Akcja „Zero tolerancji dla piratów drogowych”

Marek Działoszyński Komendant Główny Policji w kwietniu 2014 roku sporządził dokument pod tytułem „Zero tolerancji wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego”. Dokument ten został rozesłany do wszystkich jednostek Policji na terenie całej Polski. W omawianym piśmie Pan Marek Działoszyński stwierdził, że podlegli mu funkcjonariusze wszelkich Wydziałów Ruchu Drogowego są zbyt łagodni w swoich działaniach w stosunku do kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Stwierdził również, że polscy kierowcy coraz częściej popełniają wykroczenia drogowe stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności.

Właśnie w taki oto sposób od kwietnia 2014 roku obowiązuje już sławna akcja Policji pod roboczą nazwą „Zero tolerancji dla piratów drogowych”. Co do słuszności omawianego dokumentu, gdyby faktycznie trafiał w „piratów drogowych, wówczas jak najbardziej należałoby popierać takie działania. Natomiast rzeczywistość pokazuje, że jest zupełnie inaczej, ponieważ funkcjonariusze Policji zatrzymują dokumenty prawa jazdy kierowcom, którzy popełnili dosłownie błahe wykroczenia drogowe, które w najmniejszym stopniu nie zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

I tak w I kwartale 2014 roku w czasie kontroli drogowych funkcjonariusze Policji zatrzymali prawo jazdy 144 osobom. Natomiast po rozpoczęciu przez Komendanta Głównego Policji akcji „Zero tolerancji wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego”, w samym miesiącu kwietniu zatrzymali prawo jazdy już 541 osobom, a w maju aż 1244 kierowcom. Dla porównania – w całym 2013 roku było takich przypadków 768, a w 2012 r. – 727. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w ciągu 1 miesiąca – w maju 2014r. Funkcjonariusze policji zatrzymali prawo jazdy dwukrotnie większej liczbie kierowców niż przez cały 2013r.

W tym miejscu należy zadać pytanie Czy na przełomie kilku miesięcy 2014r. kierowcy stracili rozum i zaczęli lekceważyć zasady ruchu drogowego narażając innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo? Oczywiście odpowiedź brzmi nie. To funkcjonariusze policji rozpoczęli masowo zatrzymywać kierowcom dokumenty prawa jazdy, w przytłaczającej większości za błahe wykroczenia drogowe i tutaj rodzi się kolejne pytanie w czym leży problem?

W mojej ocenie problem leży w zdrowym rozsądku Policjantów z Wydziałów Ruchu Drogowego, ponieważ to właśnie od nich zależy czy za zwykłą stłuczkę zabiorą dokument prawa jazdy czy też nie. To właśnie funkcjonariusz Policji powinien wykazać się profesjonalizmem i odstąpić od odebrania dokumentu prawa jazdy kierowcy, który popełnił błahe wykroczenie, a które to nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Statystyki powołane powyżej niestety pokazują, iż funkcjonariusze Policji działają w sposób szablonowy, nie zważając na okoliczności popełnionego wykroczenia czym przyczyniają się do nierzetelnej oceny czy popełnione wykroczenie wiązało się ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Procedura zatrzymania prawa jazdy po popełnieniu wykroczenia drogowego

Ostatnie doniesienia medialne pokazują, że funkcjonariusze Policji zaczęli zatrzymywać dokumenty prawa jazdy za popełnienie nawet błahego wykroczenia w ruchu drogowym. Mianowicie organy ścigania za zwykłą stłuczkę, przekroczenie prędkości lub przekroczenie linii podwójnej ciągłej za pokwitowaniem zatrzymują prawo jazdy.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż procedura zatrzymania prawa jazdy wygląda zazwyczaj zawsze tak samo. Funkcjonariusz Policji na miejscu popełnienia wykroczenia stwierdza, że kierowca spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w. i na tej właśnie podstawie zatrzymuje za pokwitowaniem dokument prawa jazdy.

Następnie od momentu zatrzymania dokumentu funkcjonariusz ma 7 dni, aby wysłać do Sądu wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. W tym miejscu należy podkreślić, iż możesz się poruszać samochodem na podstawie takiego pokwitowania przez okres 7 dni od daty zatrzymania omawianego dokumentu.

Natomiast od momentu, kiedy wpłynie do Sądu wniosek Policji o zatrzymanie prawa jazdy, Sąd na wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy ma 14 dni. Sąd w przeciągu tych dwóch tygodni musi podjąć decyzję czy uwzględnić wniosek Policji i zatrzymać Ci prawo jazdy czy też postanowi nie uwzględnić wniosku Policji i zwrócić Ci dokument prawa jazdy.

Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku Policji i zwróci Ci prawo jazdy, wówczas będziesz mógł odebrać dokument jeszcze w Sądzie.
Natomiast Twoja sytuacja będzie zgoła odmienna jeśli Sąd uwzględni wniosek Policji i zatrzyma Ci prawo jazdy. Wówczas Twoje prawo jazdy trafi do Wydziału Komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zameldowania.

Jeśli Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas to postanowienie jest niezwłocznie doręczane listem poleconym na wskazany przez Ciebie adres. Dodatkowo do systemu, który nazywa się Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (tzw. CEPiK), wprowadzane są dane, iż Twój dokument prawa jazdy jest zatrzymany do wyjaśnienia sprawy.

Od chwili kiedy odebrałeś postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, masz 7 dni na złożenie zażalenia na w/w postanowienie.
Dla przykładu: jeżeli postanowienie zostało odebrane w poniedziałek 1 września 2014 roku, to ostateczny termin na złożenie zażalenia masz do następnego poniedziałku tj. 08 września 2014 roku. Zażalenie możesz wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście na biurze podawczym Sądu.

Jednakże powstaje w tym miejscu pytanie jak napisać zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy? Szerzej o tym w artykule Jak napisać zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy?

Wzór zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 50 komentarzy

Jak napisać zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy?

W ostatnim czasie funkcjonariusze Policji po popełnieniu przez kierowcę nawet błahego wykroczenia takiego jak zwykła kolizja drogowa lub przekroczenie prędkości masowo zaczęli zatrzymywać dokumenty prawa jazdy.

Procedura zatrzymania prawa jazdy wygląda zawsze tak samo. Na początku funkcjonariusz Policji na miejscu popełnienia wykroczenia zatrzymuje za pokwitowaniem dokument prawa jazdy. Należy w tym miejscu podkreślić, iż możesz się poruszać samochodem na podstawie takiego pokwitowania przez okres 7 dni od daty zatrzymania Ci dokumentu. Następnie funkcjonariusz ma 7 dni, aby wysłać do Sądu wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. Natomiast Sąd postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Policji w/w pisma. Mianowicie Sąd podejmie decyzję czy uwzględnić przedmiotowy wniosek i zatrzymać Ci prawo jazdy czy też odniesie się negatywnie do wniosku i postanowi zwrócić Ci dokument prawa jazdy.
Jeżeli Sąd postanowi nie uwzględnić wniosku Policji i zwrócić Ci prawo jazdy, będziesz mógł bez obaw poruszać się samochodem.

Natomiast jeżeli Sąd uwzględni wniosek Policji i postanowi zatrzymać Ci prawo jazdy, to sytuacja zaczyna się komplikować. W tym miejscu nasuwają się pytania, co w tej sytuacji należy zrobić, jak działać w związku z zaistnieniem całego zdarzenia?

Jeśli Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas Sąd doręcza Ci to postanowienie niezwłocznie listem poleconym na wskazany przez Ciebie adres. Od momentu odebrania postanowienia, masz 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie.
Dla przykładu: jeżeli odebrałeś postanowienie w poniedziałek 1 września 2014 roku, to ostateczny termin na złożenie zażalenia na postanowienie masz do następnego poniedziałku tj. 08 września 2014 roku. Zażalenie możesz wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście na biurze podawczym.

Jakie elementy powinno zawierać zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy?

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zażalenie na postanowienie wnosi się do tego samego Sądu, który wydał przedmiotowe zażalenie. Dla przykładu, jeżeli postanowienie wydał Sąd Rejonowy w Kaliszu, wówczas zażalenie należy wnieść także do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Po drugie należy napisać, iż zażalenie wnosimy na postanowienie Sądu o zatrzymanie prawa jazdy z dnia (dzień wydania postanowienia), a potem podstawę prawną. Podstawa prawna to art. 137 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Potem musisz napisać o co dokładnie wnosisz, czyli o zmianę zaskarżonego postanowienia i zwrot dokumentu prawa jazdy.

Uzasadnienie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Uzasadnienie najlepiej jest podzielić na 3 rozdziały czyli:

 • stopień społecznej szkodliwości czynu;
 • nieznaczny stopień zawinienia

oraz

 • właściwości osobiste i Twój dotychczasowy sposób życia.

W rozdziale o stopniu społecznej szkodliwości należy opisać (jeżeli taka sytuacja faktycznie miała miejsce), że popełnione przez Ciebie wykroczenie charakteryzuje się niewielkim wpływem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Dla przykładu, jeżeli w momencie kontroli drogowej na drodze nie poruszały się żadne inne samochody niż Twój, to podnieś tę okoliczność w zażaleniu. Tak samo jeśli droga, którą się poruszałeś była mało uczęszczaną drogą gminną, a nie drogą ekspresową czy autostradą, to również zamieść ten argument w zażaleniu.
Jak widać w tym rozdziale bardzo wiele czynników wpływa na to czy niebezpieczeństwo jakie stworzyłeś w komunikacji było niewielkie czy nawet znikome.

Następnym rozdziałem w zażaleniu na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy powinien być nieznaczny stopień zawinienia. Rozdział ten charakteryzuje się okolicznościami, które skłoniły Cię do popełnienia wykroczenia.
Dla przykładu kierowca samochodu dowiedział się, że bliska dla niego osoba trafiła do szpitala. Kierowca ten chciał jak najszybciej dotrzeć do szpitala, aby dowiedzieć się o stan zdrowia osoby najbliższej i tylko dlatego popełnił wykroczenie, za które funkcjonariusz zatrzymał dokument prawa jazdy.
Pamiętaj, że okoliczności jakie opisujesz w zażaleniu muszą mieć oparcie w rzeczywistości. Jeżeli nie było nadzwyczajnej sytuacji, która spowodowała, że popełniłeś dane wykroczenie, to pomiń ten rozdział.

Kolejnym rozdziałem, jaki powinien znaleźć się w zażaleniu to właściwości osobiste oraz dotychczasowy sposób życia. W tym rozdziale należy opisać swoje życie prywatne i zawodowe oraz przede wszystkim dlaczego jest Ci potrzebny dokument prawa jazdy. Jeżeli dla przykładu osoba, której zatrzymano prawo jazdy jest przedstawicielem handlowym i rocznie pokonuje około 60 000 km, to wówczas należy opisać to w zażaleniu.

Na zakończenie należy podkreślić, że wszelkie sytuacje, do których niezbędny jest Ci dokument prawa jazdy należy podnieść w zażaleniu, ponieważ zwiększa to szanse, że Sąd uwzględni Twoje zażalenie i Ci zwróci prawo jazdy.

Należy podkreślić, iż warto w zażaleniu przywołać orzecznictwa. Sąd Najwyższy orzekał już kilkakrotnie w sprawach z zakresu fakultatywnego zatrzymania prawa jazdy i szerzej o tym w następnym artykule.

Wzór zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 19 komentarzy

Co robić w przypadku zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej?

W artykule Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej opisałem, że Policjant jest umocowany za pokwitowaniem zatrzymać prawo jazdy nawet po nieznacznym przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej. W tym miejscu nasuwa się pytanie co należy zrobić i jakie podjąć kroki w sytuacji gdy policjant zatrzyma prawo jazdy?

Dla zobrazowania tej kwestii, tj. zatrzymania dokumentu prawa jazdy, musimy podzielić zaistniałą sytuację na kilka przypadków.

W sytuacji kiedy funkcjonariusz Policji zatrzymał Ci dokument uprawniający do kierowania pojazdami i jeszcze nie wysłał do Sądu wniosku o zatrzymanie prawa jazdy, należy na wstępie uzyskać informację, który policjant prowadzi Twoją sprawę na komendzie oraz jaka jest sygnatura sprawy na komendzie Policji. Uzyskanie tych danych umożliwi na wysłanie do komisariatu Policji wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy uzasadniając dlaczego dokument powinien Ci zostać zwrócony.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż na samym wstępie warto porozmawiać telefonicznie z Policjantem, który prowadzi Twoją sprawę, czy jednak nie zmieni decyzji i zechce oddać Ci prawo jazdy. Doświadczenie zawodowe wskazuje, że rozmowa niekiedy więcej daje, niż zalewanie organów ścigania różnymi pismami. Jednakże jeśli rozmowa z funkcjonariuszem nic nie zdziała, wówczas należy w miarę szybko złożyć wniosek o zwrot dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami.

Jeśli jednak funkcjonariusz wysłał już do Sądu wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, wówczas należy po pierwsze ustalić sygnaturę akt sprawy w Sądzie Rejonowym (najlepiej telefonicznie podając imię i nazwisko osoby, której prawo jazdy zostało zatrzymane) i jak tylko sprawie zostanie nadana sygnatura, należy jak najszybciej złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy podając w uzasadnieniu argumenty, które wskazują, że decyzja funkcjonariusza, który zatrzymał prawo jazdy była niewskazana.

Jednakże jeżeli Sąd wydał już postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy to przysługuje na to postanowienie zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia Ci przedmiotowego postanowienia. Zażalenia składa się do Sądu Rejonowego, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W uzasadnieniu zażalenia należy opisać dlaczego decyzja Sądu I instancji była błędna i należy wnieść o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

Jak widać pracy związanej z całym zdarzeniem jest co nie miara, jednakże istotną okolicznością jest szybkość reakcji. Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że szybkie reagowanie na działanie policjanta i Sądu jest kluczowa, aby wzmocnić argumenty na ewentualne odzyskanie prawa jazdy.

 

Wzór zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 14 komentarzy

Co robić w przypadku zatrzymania prawa jazdy po kolizji drogowej?

W poprzednim artykule zatytułowanym Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej opisałem, że organy ścigania mają prawo zatrzymać za pokwitowaniem prawo jazdy nawet po błahej kolizji drogowej. W tym miejscu nasuwa się pytanie co należy zrobić i jakie podjąć kroki w sytuacji gdy policjant zatrzyma prawo jazdy?

Dla zobrazowania tego problemu, czyli zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami musimy podzielić zaistniałą sytuację na kilka przypadków.

W przypadku kiedy funkcjonariusz Policji zatrzymał Ci prawo jazdy i jeszcze nie wysłał do Sądu wniosku o zatrzymanie prawa jazdy, należy na początku dowiedzieć się, kto jest osobą prowadzącą Twoją sprawę na komendzie oraz jaka jest sygnatura sprawy w komisariacie Policji. Uzyskanie tych informacji umożliwi na wysłanie do komendy Policji wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy wraz z uzasadnieniem dlaczego dokument powinien Ci zostać zwrócony.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż na początku warto porozmawiać telefonicznie z Policjantem, który prowadzi Twoją sprawę, czy jednak nie zmieni decyzji i zdecyduje się na zwrot prawa jazdy. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, iż zwykła rozmowa czasami daje lepszy efekt, niż zalewanie organów ścigania różnymi wnioskami. Oczywiście jeżeli rozmowa z Policjantem nie przyniesie oczekiwanego efektu, wtedy należy jak najszybciej złożyć wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy.

Jednakże kiedy Policjant wysłał już do Sądu wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, wówczas należy po pierwsze ustalić sygnaturę akt sprawy w Sądzie Rejonowym (najszybciej telefonicznie podając imię i nazwisko osoby, której prawo jazdy zostało zatrzymane) i jak tylko sprawie zostanie nadana sygnatura, należy niezwłocznie złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy podając w uzasadnieniu argumenty, które wskazują, że decyzja Policjanta, który zatrzymał prawo jazdy była nieuzasadniona.

Jeżeli jednak Sąd wydał już postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy to przysługuje Ci na to postanowienie zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia Ci przedmiotowego postanowienia. Zażalenia składa się do tego samego Sądu Rejonowego, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W uzasadnieniu zażalenia należy opisać dlaczego decyzja Sądu I instancji była błędna i należy wnosić o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Jak widać pracy związanej z całym zdarzeniem jest sporo, lecz najważniejszym czynnikiem jest szybkość działania. Doświadczenie zawodowe jednoznacznie wskazuje, że szybka reakcja na działanie funkcjonariuszy Policji i Sądów jest kluczowa, aby zwiększyć swoje szanse na odzyskanie prawa jazdy.

 

Wzór pisma procesowego stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową można pobrać klikając na poniższy link:

Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową

 

Wzór zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 157 komentarzy

Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej

Artykuł ten postanowiłem stworzyć, ponieważ ostatnim czasy organy ścigania zaczęły zatrzymywać prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej, nawet kiedy to przekroczenie było nieznaczne.

W przytłaczającej większości osoby, które znalazły się w takiej sytuacji jest szokiem, że po zwykłym przekroczeniu prędkości policjant mówi, iż z dniem dzisiejszym zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem.

Od razu nasuwa się pytanie, czy w ogóle funkcjonariusze Policji mają prawo do zatrzymania prawa jazdy oraz jaki jest sens zatrzymywać dokument prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej?

Na wstępie należy podkreślić, iż ustawa Prawo o ruchu drogowym pozwala organom ścigania na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy. Zgodnie z art 137 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W tym miejscu nasuwa się kolejne pytanie, czy kierowca popełnił wykroczenie za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Należy wyjaśnić, iż przekroczenie prędkości jest wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w. w zw. z art. 92a k.w. czyli spowodowaniem zagrożenia niebezpieczeństwa w ruchu drogowym i zgodnie z art. 86 § 3 k.w. w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

W podsumowaniu należy jednoznacznie stwierdzić, że Policjanci mogą za przekroczenie prędkości zatrzymać sprawcy wykroczenia dokument prawa jazdy. W ostatnim czasie jest to nagminne i Policjanci zatrzymują prawa jazdy nawet za nieznacznie przekroczenie prędkości administracyjnie dozwolonej.

Jednakże, nie sposób jednoznacznie stwierdzić o jakim przekroczeniu prędkości rozmawiamy, na podstawie którego wykroczenia Policja może zatrzymać dokument prawa jazdy. Teoretycznie każde przekroczenie prędkości jest spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w praktyce funkcjonariusze Policji za każde przekroczenie prędkości mogą zatrzymać dokument prawa jazdy. Szerzej o tym co robić w przypadku zaistnienia takiej sytuacji i jak się przed tym bronić w artykule Co robić w przypadku zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu prędkości administracyjnie dozwolonej?

Opublikowano artykuły | 2 komentarze

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ w ostatnim czasie funkcjonariusze Policji zaczęli stosować praktykę, iż po błahej nawet kolizji drogowej zatrzymują za pokwitowaniem sprawcy wykroczenia prawo jazdy.

Dla większości osób, które znalazły się w takiej sytuacji jest szokiem, że po zwykłej kolizji, gdzie nikt nie ucierpiał policjant oświadcza, iż z dniem dzisiejszym zatrzymuje za pokwitowaniem prawo jazdy.

Od razu nasuwa się pytanie, czy w ogóle organy ścigania mają prawo, aby zatrzymać prawo jazdy oraz jaki jest sens zatrzymywać dokument prawa jazdy po zwykłej kolizji?

Na wstępie należy podkreślić, iż ustawa Prawo o ruchu drogowym pozwala Policjantom na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy. Zgodnie z art 137 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W tym miejscu nasuwa się kolejne pytanie, czy kierowca popełnił wykroczenie za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Należy wyjaśnić, iż spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w. czyli spowodowaniem zagrożenia niebezpieczeństwa w ruchu drogowym i zgodnie z art. 86 § 3 k.w. w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Podsumowując funkcjonariusze Policji mogą za spowodowanie zwykłej kolizji drogowej zatrzymać sprawcy dokument prawa jazdy. W ostatnim czasie jest to nagminne i Policjanci zatrzymują prawa jazdy nawet za zwykłe najechanie na tył poprzedzającego pojazdu. Szerzej o tym co robić w przypadku zaistnienia takiej sytuacji i jak się przed tym bronić w artykule Co robić w przypadku zatrzymania prawa jazdy po kolizji drogowej?

 

Wzór pisma procesowego stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową można pobrać klikając na poniższy link:

Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową

 

Wzór zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 71 komentarzy

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo spowodowania wypadku drogowego i okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują, że jesteś sprawcą wypadku drogowego to warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie możesz uzyskać w postępowaniu karnym.

Natomiast uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich doszło do spowodowania wypadku drogowego, a które wpływają na Twoją korzyść, takie jak np. przekroczenie prędkości przez pokrzywdzonego, nieoświetlony rowerzysta lub pieszy
 • przedstawienie dokumentów świadczących pozytywnie o Twojej osobie, np. zaświadczenia od pracodawcy, zaświadczenia od organizacji społecznych, w których działasz, wywiadu kuratora sądowego, informacji o braku wykroczeń drogowych i innych
 • przedstawienie okoliczności, które uzasadniają, że wyrok skazujący będzie tragedią finansową dla Ciebie i Twojej rodziny, np. nauczyciel musi posiadać status osoby niekaranej za przestępstwo
 • przedstawienie propozycji świadczenia pieniężnego, jakie jesteś gotów zapłacić na cel społeczny w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego

To tylko przykładowe wskazanie okoliczności, które powinieneś zawrzeć we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Każdy przypadek jest inny, w każdym występują inne okoliczności łagodzące, które należy podnieść we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Pamiętaj także, że osobiste stawiennictwo na posiedzeniu Sądu podkreśla to, że:

 • zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji oraz wagi Twojego przewinienia
 • okazujesz szacunek Sądowi.

Pamiętaj również o tym, że podstawowym warunkiem uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Jeżeli zostałeś skazany za przestępstwo umyślne, wówczas warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe dopiero po zatarciu tego skazania i odzyskaniu „czystej karty karnej”.

Opublikowano artykuły | 17 komentarzy